Digital dannelse på FG

Baggrund og mål:
Den digitale informationsteknologi har nu udviklet sig i en grad, så vi taler om, at vi lever i en digital tidsalder. Her bliver kravene til at kunne navigere og agere i en digital verden stadigt større.

Når unge starter i et ungdomsuddannelsesforløb, har de en række it-kompetencer med sig fra grundskolen, samt en grundlæggende opfattelse af, hvordan man gebærder sig på de digitale medier.

FG har fra 2012-2015 arbejdet med en it-strategi, som har skærpet gymnasiet teknologisk og lærerkompetencemæssigt på en lang række områder, og vi er nu rustet til at gå videre med en strategi for digital dannelse, hvor arbejdet med de enkelte fags anvendelse af it kommer i fokus.

Som gymnasium vil vi derfor videreudvikle vore elevers it-kompetencer, mhp. at de kan leve op til de krav om kompetencer, der vil være i den digitalt understøttede undervisning på gymnasiet, og til de krav om digital dannelse, som man som ung/voksen bør være i besiddelse af, når man færdes på Internettet og som borger i et stadig mere digitaliseret samfund.

Det er vores mål, at den enkelte elev via undervisningen tilegner sig færdigheder og kompetencer, der udvikler eleven til en aktiv digital medborger, der er i stand til at navigere og agere i en digital verden. De skal med andre ord være digitalt dannede- og dermed også via gymnasiet være rustet godt til videreuddannelse- også på det digitale område.

I gymnasiet skal undervisningen tilrettelægges, så eleven træner de grundlæggende digitale praksisformer med vægt på anvendelsen af digitale medier og netmedieret kommunikation.

IT bør her bidrage til elevernes læring via:

 • Kreativitet og variation.
 • Produktion og synliggørelse af elevernes arbejde.
 • Kommunikation og videndeling.
 • Kooperation og kollaboration.
 • Nytænkning og revitalisering.

Eleverne:
For at blive digitalt dannede skal eleverne have styrket deres it- og mediekompetencer på følgende områder:

  – Informationssøgning og kildekritisk bevidsthed.
  – Indsamling, behandling og produktion.
  – Kommunikation, formidling og videndeling.
  – Deltagelse og samarbejde.
  – Refleksion og bevidsthed.
  – Omstillingsparathed i forhold til at anvende nye it-værktøjer.

Efter vores opfattelse indebærer det at være digitalt dannet at man råder over en række digitale færdigheder og kompetencer, som defineres som praksisformer.

Disse praksisformer indebærer, at man kan:

  – Finde relevant information på internettet.
  – Vurdere kilder på internettet.
  – Analysere forskellige mediers repræsentationsformer.
  – Anvende information fra nettet i nye sammenhænge.
  – Dokumentere brugen af kilder.
  – Producere og formidle viden digitalt.
  – Videndele digitalt.
  – Samarbejde digitalt.
  – Reflektere over brugen (og misbrug) af digitale medier.

Lærerne:
Digital dannelse i et undervisningsperspektiv har fokus på at lære med it, at lære om it og at bruge it.

Det er vores vurdering, at der er behov for udvikling af nye it-didaktikker og praksisformer i de enkelte fag og hovedområder.

Digitalt understøttet undervisning fordrer en kompetenceudvikling af lærernes kendskab til og anvendelse af it i undervisningen i form af efteruddannelse på differentierede niveauer.

I et læringsperspektiv skal den enkelte lærer:

  – Anvende it i undervisningen med det formål at fremme læring.
  – Implementere og træne de digitale praksisformer i sin undervisning med henblik på at styrke elevernes digitale kompetencer.
  – Deltage i udviklingen af en it-baseret fagdidaktik i sine fag.
  – Deltage i efteruddannelse og/eller udviklingsprojekter.
  – I et kompetenceperspektiv skal den enkelte lærer:
  – Være bevidst om brugen af digitale og ikke-digitale læremidler.
  – Anvende digitale læremidler i overensstemmelse med gældende regler for ophavsret.
  – Være i stand til at træne eleverne i de oven for nævnte kompetenceområder.

Konkrete tiltag:

Ledelsen iværksætter – i tæt samarbejde med den pædagogiske konsulent på området – løbende efteruddannelsestilbud til lærerne, som bygger videre på de kompetencer lærerne allerede har, og som ruster nye lærere til opgaverne. Her er tale om spot-on kurser, der introducerer til relevante it-programmer og- redskaber.

Der nedsættes en it-gruppe med deltagelse fra lærere, elever, kontoret, it-medarbejder og ledelse, som løbende drøfter skolens facilitering af it m.m., og som drøfter og indstiller til ledelsen, hvilke konkrete tiltag, indkøb m.m., der bør foretages.

Faggrupperne drøfter hvad digital dannelse betyder i de enkelte fag og bliver enige om anvendelsen af relevante it-programmer til undervisningen. Faggrupperne kommer med input til den pædagogiske konsulent på området mhp. kursusbehov/ønsker.

Ledelsen tager initiativ til, at der i forbindelse med elevtrivselsundersøgelsen hvert år spørges ind til udviklingen af elevernes digitale kompetencer. Her udarbejdes et særligt sæt af spørgsmål, som giver mulighed for at måle graden af ”digital dannelse” på FG. Det samme gør sig gældende i forbindelse med den årlige medarbejdertrivselsundersøgelse.

Der implementeres et sæt af regler omkring it og anvendelse af it i klasserne, som ligeledes er omtalt i skolens studie- og ordensregler.

Der arbejdes med de konkrete tiltag frem til 2018, idet ledelsen jævnligt drøfter digital dannelse med faggrupperne/PR. Strategien evalueres sammen med gymnasiets generelle strategi samme år.