Digital dannelse på FG

Digitale kompetencer er nødvendige for at kunne navigere og forholde sig kritiske til medier og nyhedsstrømme. Det giver os som uddannelsesinstitution for unge mennesker et stort ansvar. Dels skal vi klæde de unge på at kunne navigere og gebærde sig ordentligt og respektfulgt på nettet, dels skal vi styrke deres kritiske sans for nyheder, afsendere og skildringen af virkeligheden på nettet.

På Frederikssund Gymnasium arbejder vi løbende med at skærpe gymnasiet teknologisk og lærerkompetencemæssigt på en lang række områder.

Det er vores mål, at den enkelte elev via undervisningen tilegner sig færdigheder og kompetencer, der udvikler eleven til en aktiv digital medborger, der er i stand til at navigere og agere i en digital verden. De skal med andre ord være digitalt dannede- og dermed også via gymnasiet være rustet godt til videreuddannelse- også på det digitale område.

I gymnasiet skal undervisningen tilrettelægges, så eleven træner de grundlæggende digitale praksisformer med vægt på anvendelsen af digitale medier og netmedieret kommunikation.

IT bør bidrage til elevernes læring gennem

 • Kreativitet og variation.
 • Produktion og synliggørelse af elevernes arbejde.
 • Kommunikation og videndeling.
 • Kooperation og kollaboration.
 • Nytænkning og revitalisering.

Eleverne:

For at blive digitalt dannede skal eleverne have styrket deres it- og mediekompetencer på følgende områder:

– Informationssøgning og kildekritisk bevidsthed.

– Indsamling, behandling og produktion.

– Kommunikation, formidling og videndeling.

– Deltagelse og samarbejde.

– Refleksion og bevidsthed.

– Omstillingsparathed i forhold til at anvende nye it-værktøjer.

Efter vores opfattelse indebærer det at være digitalt dannet at man råder over en række digitale færdigheder og kompetencer, som defineres som praksisformer.

Disse praksisformer indebærer, at man kan:

– Finde relevant information på internettet.

– Vurdere kilder på internettet.

– Analysere forskellige mediers repræsentationsformer.

– Anvende information fra nettet i nye sammenhænge.

– Dokumentere brugen af kilder.

– Producere og formidle viden digitalt.

– Videndele digitalt.

– Samarbejde digitalt.

– Reflektere over brugen (og misbrug) af digitale medier.

Lærerne:

Digital dannelse i et undervisningsperspektiv har fokus på at lære med it, at lære om it og at bruge it. Derfor arbejder vi med it-didaktikker og praksisformer i de enkelte fag og hovedområder altid med det formål at fremme læring.

God adfærd ved brug af IT i undervisningen på Frederikssund Gymnasium – for elever

IT anvendes i undervisningen som et pædagogisk og didaktisk læringsredskab med det overordnede formål at fremme elevernes læring og digitale dannelse.

 

IT i undervisningen

Når du bruger skolens IT- system, så gælder skolens studie-ordensregler. Fra skolens side tilstræber vi, at digitale læringsplatforme bliver brugt med omtanke.

 1. Computeren anvendes som det primære arbejdsredskab i undervisningen og kan ikke erstattes af mobiltelefoner eller tablets.
 2. Al brug af computer i timerne og af skolens netværk skal være undervisningsrelateret. Det er ikke tilladt at chatte, anvende Facebook, skrive e-mails, spille computerspil eller surfe på nettet i timerne medmindre dette indgår i en undervisningssammenhæng.
 3. Medbragte mobiltelefoner skal i løbet af undervisningen være sat på lydløs og gemt væk, medmindre de indgår i en undervisningssammenhæng planlagt af læreren. Læreren har ret til at indsamle mobiltelefoner i modulerne.
 4. Du må ikke optage undervisningen (hverken lyd eller billede) hverken live eller via skærmoptagelse på din egen pc eller via din telefon/tablet.

Misbrug af computeren og mobiltelefonen i undervisningen giver læreren ret til enten at bede den enkelte elev om at lukke computeren i det konkrete modul eller at give eleven 50 procents fravær i det konkrete modul.

I særligt grove tilfælde vil skolens ledelse i samarbejde med klassens lærer tildele en skriftlig advarsel.

 

IT og kommunikation

Al elektronisk kommunikation skal være kendetegnet ved en god tone, og alle skal overholde god It-etik på internettet.

 1. Det er ikke tilladt at misbruge internettet eksempelvis på sociale medier, Lectio eller andre elektroniske platforme, til at skrive negativt om andre.
 2. Beskeder i Lectio skal skrives i en saglig tone og skal primært anvendes til skolerelaterede beskeder.
 3. Misbrug af andres login til Lectio, mailkonti, Facebook eller lignende er ulovligt.
 4. Enhver brug af skolens computere og netværk, der er enten ulovlig eller opfattes som skadelig for skolens omdømme eller virksomhed, er ikke tilladt (eksempelvis download og distribution af ulovligt materiale).

Ved overtrædelse af ovenstående regler kan man risikere bortvisning fra skolen i overensstemmelse med skolens øvrige ordensregler.

Personale og IT

Som led i din skolegang vil du få kendskab til personoplysninger om dine kammerater og lærere. Disse oplysninger skal du behandle med omtanke og respekt. Din brug af personoplysninger om andre som led i din skolegang (hvilket skal forstås i bred forstand i både tid og rum) er omfattet af skolens studie- ordensregler. Hvis du fx på Facebook, Instagram eller andre steder på internettet deler billeder og/eller lyd- eller videooptagelser af andre personer, skal du være meget opmærksom på følgende:

 • Du må kun dele oplysninger, videoer eller fotos af andre, hvis alle de personer, som oplysningerne angår (fx de personer, der kan ses eller høres på video) på forhånd har givet lov – tydeligt og frivilligt.
 • Det skal være den konkrete oplysning, video eller foto, som personerne skal give lov til, som du deler. Dvs. har man sagt “ja” én gang, gælder det kun i det aktuelle tilfælde.
 • Hvis personerne senere fortryder, at de sagde “ja” til, at du måtte dele oplysninger, video eller fotos af dem, skal du straks fjerne materialet igen fra det medie, hvor du har lagt den op. Du kan også altid bede andre, du evt. har delt materialet med, om at slette det.

 

 

Administration Lectio og Outlook

Lectio bruges til skema, opgaver og kommunikation med læreren og klassen om undervisningsrelaterede ting.

Du må ikke dele dit brugernavn/password til Lectio med andre.

Lectio beder dig ikke automatisk om at skifte dit password, derfor er det vigtigt, at du selv skifter password (gerne hvert kvartal som minimum). Du skal vælge et stærkt, unikt password. Du kan vælge nyt password fra din ”Hovedmenu” (konto -> skift password”).

Fraværsmeldinger sendes også via Lectio, hvor du udfylder en af de fem valgmuligheder (som er “Andet”, “Kom for sent”, “Skolerelaterede aktiviteter”, “Private forhold”, “Sygdom”). Du bør IKKE skrive noget i det fritekstfelt, der findes på samme side, da feltet ikke er sikkert nok til at uddybende oplysninger om fx sygdomsårsagen, trivsel mv. Hvis du vil uddybe din fraværsmelding med mere tekst, skal du skrive det i Outlook til din studievejleder, lærer, leder, eller du kan kontakte os via telefon.

Alle private, fortrolige og følsomme oplysninger SKAL KUN sendes via Outlook. Ved at ikke at dele private, fortrolige og følsomme oplysninger i Lectio bidrager du til, at disse oplysninger ikke ender forkerte steder.

Du skal være opmærksom på, at skolens administrative medarbejdere – som led i support- og vedligeholdelsesopgaver evt. har adgang til systemerne i Lectio, og kan se indholdet i beskeder, fravær mm.

Kommunikation med FG

På Frederikssund gymnasium kan du altid ringe på tlf. 47313011eller maile til os på frsgym@frsgym.dk