Kvalitetssikring og evaluering

Kvalitetssikring og evaluering

Hvordan evaluerer vi vores undervisning og egen praksis på FG?

Vi bestræber os på, at vores elever får de bedste læringsbetingelser og at vi dagligt leverer den bedste undervisning.

Vi evaluerer løbende vores undervisning, projekter og forbedrer løbende vores egen praksis på Frederikssund gymnasium.

Elever på FG skal gennem løbende dialog med deres lærere forstå deres faglige standpunkt og muligheder for forbedringer. I elev-lærer samtaler bevidstgøres eleven om sine styrker og muligheder for forbedringer i det enkelte fag.

Undervisningen evalueres mindst to gange årligt, hvilket  har til formål at give lærerne feedback på, hvordan undervisningen fungerer i forhold til den enkelte elevs læringsmål.

Evalueringsstrategi

Evalueringsstrategien er en strategi for skolens interne, regelmæssige evaluering af undervisningen og elevernes faglige standpunkt og udvikling, og har ifølge Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser (BEK nr. 497 af 18/05/2017) §19 til formål at sikre:

 • at eleverne er løbende og på varierende måder inddraget i evalueringen af undervisningen og af dem selv
 • at evalueringerne af eleverne giver dem viden om deres faglige standpunkt og om, hvordan de fremadrettet kan forbedre sig gennem arbejdet med mål for egen udvikling
 • at evalueringerne belyser, hvordan eleverne kan udvikle deres evne til at reflektere over egne læreprocesser og læreprocesser i samarbejde med andre
 • at institutionen vejleder eleven om valg af studieretning, valgfag og videregående uddannelse
 • at institutionens leder og andre relevante ledere anvender resultaterne af de gennemførte evalueringer i institutionens arbejde med at forbedre elevernes faglige udbytte af undervisningen og deres trivsel

Evalueringsstrategien er en den af skolens kvalitetssikringssystem.

Undervisningsevaluering

Evaluering af undervisningsmiljø har til formål at afdække undervisningsmiljøet i de enkelte klasser.

Evalueringen foretages ved hjælp af et anonymt spørgeskema i løbet af februar. Spørgeskemaet har til formål at afdække klassens opfattede arbejdsbyrde og variation i undervisningen på tværs af fag, samt det sociale og faglige klima i undervisning generelt.

Resultatet af spørgeskemaet deles med klassens team, studievejleder og lærere, og bruges som udgangspunkt styring af undervisningsmiljøet i den enkelte klasse.

Faglig undervisningsevaluering

Den faglige evaluering af undervisningen sker på de enkelte hold, og skal sikre at den enkelte elevs udbytte maksimeres. Undervisningsevalueringen opdeles i to dele:

 • en undervisningsevaluering, hvor undervisningen som helhed er i fokus
 • en formativ individuel/gruppe baseret evaluering af elevernes læringsudbytte og arbejdsproces.

Undervisningen som helhed evalueres mindst en gang halvårligt, typisk i forbindelse med afslutningen af et undervisningsforløb. Undervisningsevalueringen kan være både skriftligt og mundtlig, og afhænger af evalueringens fokus.

Det tilstræbes mindst en gang årligt, at der foretages en formativ evaluering med eleverne individuelt eller i små grupper, fx i forbindelse med et produkt i form af en opgave eller en præsentation. Den formative evaluering kan være enten på skrift eller mundtlig.

Resultatet af evalueringerne diskuteres med eleverne, enten individuelt, i små grupper eller i klassen som helhed, så undervisningens form og indhold tilpasses eleverne bedst muligt.

Standpunktskarakterer

Standpunktskaraktererne har til formål:

 • at give eleven en konkret tilbagemelding på elevens faglige standpunkt
 • at give lærerne og ledelsen mulighed for drøftelse omkring elevernes faglige udvikling og standpunkt

Der gives standpunktskarakterer i alle fag medio november, primo marts og ved undervisningens afslutning i maj. Dog får 1g stx og 1g htx ikke den første standpunktskarakter.

Det tilstræbes, at alle standpunktskarakterer, med undtagelse af de afsluttende standpunktskarakterer, gives med en kort formativ feedback som skriftlig kommentar.

Efter indtastningen og før offentliggørelsen af standpunktskaraktererne, mødes klassens studievejleder, klasses teamleder, en administrativ medarbejder og en ledelsesrepræsentant, som gennemgår hver klasses standpunktskarakterer. Hvis der observeres bekymrende standpunkt hos en elev, diskuteres det hvilken konkret indsats, der skal iværksættes af henholdsvis studievejlederen, ledelsen, klassens team og lærere.

HF  – ingen standpunktskarakterer i stedet formativ feedback

Den enkelte elev skal have faglig feedback i alle fag på HF. Disse tilbagemeldinger spiller sammen med lærerens vejledning af eleven med hensyn til faglig progression, indsatsområder, arbejdsmetoder mm.

Der afholdes en formativ eftermiddag for alle fag på HF pr. semester. Her tilrettelægges rum for en dialog mellem lærer og elev om det faglige standpunkt og forbedringsmuligheder.

Alle fag planlægger evalueringen i egen undervisning efter afsluttede forløb, det kan være spørgeskemaer, skriftlig eller mundtlig evaluering.

Alle aflevering skal indeholde uddybende skriftlig formativ feedback. Skriftlige afleveringer i afsluttende fag må gerne have en karakter, men dette er op til den enkelte lærer.

Interne prøver og screeninger

Screening – Dansk

Screeningen i dansk har til formål:

 • at kunne spore om nogle elever skal testes for ordblindhed
 • at kunne indrette særlige kurser og hjælp til fx langsomme læsere
 • at kunne give de øvrige faglærere en tilbagemelding om elevernes resultater

I starten af grundforløbet screenes alle elever i dansk af læsevejlederne. Metoden vælges af læsevejlederen.

Læsevejlederne udarbejder en plan for årets indsatser på deres område og sparrer med ledelsen om hjælp og særlig støtte ved eksamen for ordblinde elever, samt andre elever med udfordringer ved at læse og skrive.

Screening – Matematik (stx og htx)

Screeningen i matematik har til formål:

 • at kunne give matematiklærerne en hurtig vurdering af holdets niveau og spredning
 • at kunne give studievejlederne et kvalificeret grundlag at vejlede eleverne på, inden deres valg af studieretning
 • at afklare, om der skal laves et særligt grundkursus i matematik for de svageste elever, når studieretningsforløbet begynder

Der foretages to screeninger i matematik, som afvikles i begyndelsen og i slutningen af grundforløbet.

De involverede matematiklærere i grundforløbet og/eller matematikvejlederen vurderer resultaterne og videregiver dem til studievejlederne til brug for vejledning af elevernes studieretningsvalg.

Hvis der er behov for særlige indsatser i form af kurser eller individuel hjælp, iværksættes dette af matematiklærerne eller matematikvejlederen efter behov. Her involveres også matematiklærerne i studieretningsforløbet.

Almen sprogforståelse (stx)

Formålet er at vurdere om eleven har opnået viden om og grundlæggende kundskaber og færdigheder i sproglig analyse med brug af den relevante terminologi.

I den sidste uge af grundforløbet afholdes en skriftlig prøve i latin- og almendelen af almen sprogforståelse, som varer to timer.

De involverede lærere vurderer hvert år på baggrund af resultatet af prøve, hvorvidt der skal justeres i undervisningsforløbet og den afsluttende prøve fremover.

Naturvidenskabeligt grundforløb (stx og htx)

Formålet er at vurdere om eleven (på et introducerende niveau) har tillært sig naturvidenskabelige arbejdsformer, tankegange og argumentation. Eleverne skal ligeledes på elementært niveau kunne forholde sig til naturvidenskabelig videns muligheder og begrænsninger.

I den sidste uge af grundforløbet afholdes en afsluttende individuel mundtlig prøve á 20 min inklusive feedback, på baggrund af elevens portfolio fra forløbet.

De involverede lærere vurderer hvert år på baggrund af resultatet af prøven, hvorvidt der skal justeres i undervisningsforløbet og den afsluttende prøve fremover.

Produktudvikling (htx)

Formålet er at eleverne lærer at strukturere den første del af en produktudviklingsproces på baggrund af viden om samfundsmæssige problemstillinger. Der lægges særligt vægt på indsamling af viden, identifikation og analyse af et problem, kreativ idégenerering, opstilling af krav, begrundet valg af løsning og løbende dokumentation af projektgruppens arbejde.

I den sidste uge af grundforløbet afholdes en afsluttende mundtlige prøve i grupper á 20 minutter inklusive feedback, på baggrund af elevens portfolio fra forløbet.

De involverede lærere vurderer hvert år på baggrund af resultatet af prøven, hvorvidt der skal justeres i undervisningsforløbet og den afsluttende prøve fremover.

Termins- og årsprøver

I forbindelse med undervisningen i de enkelte fag vil eleverne prøves internt gennem termins- og årsprøver, for at afprøve og træne forskellige eksamensformer.

Ved de skriftlige termins- og årsprøver rettes og kommenteres besvarelserne efterfølgende af den lærer, eleverne har i det pågældende fag.

De mundtlige årsprøver vil være med intern censur, og prøven afsluttes med en karakter og en formativ evaluering på baggrund af præstationen.

I skemaet nedenfor er den overordnede plan for disse prøver angivet. Prøverne skal i videst mulig udstrækning ligne eksamensformerne i de pågældende fag.

Andre evalueringer

Evalueringssamtaler (stx og htx)

Formålet med evalueringssamtalen, som afholdes af studievejlederen, i grundforløbet er at få afdækket elevens faglige niveau og ønsker til videregående uddannelse.

Evalueringssamtalen afholdes inden elevernes valg af studieretning medio oktober, hvor eleverne enkeltvis indkaldes til en samtale med en studievejleder.

Grundforløbsevaluering (stx og htx)

Formålet med evaluering af grundforløbet som helhed er at afdække hvorvidt eleverne har følt sig tilpas med strukturen og tempoet i grundforløbet. Desuden undersøges det, om eleverne har ændret holdning til studieretningsvalget under grundforløbet.

I slutningen af grundforløbet besvarer eleverne et anonymt spørgeskema, som kort afdækker elevernes holdning til struktur, indhold og eventuelle ændringer i elevernes studieretningsvalg.

Evalueringen diskuteres på ledelsesplan, så det klarlægges hvad der fremover skal justeres, for at grundforløbet er så vellykket som muligt.

Flerfaglige forløb (stx og HF)

Formål, tidspunkt og metode ses progressionsplanen for de flerfaglige forløb på stx.

Lærernes feedback og elevernes efterfølgende refleksioner over forløbene i de flerfaglige forløb indgår i en sammenhængende portfolio (et logbogslignende dokument) således, at progressionen bliver tydelig for eleven.

Studieområdet (htx)

Formål, tidspunkt og metode ses progressionsplanen for de flerfaglige forløb på htx.

Lærernes feedback og elevernes efterfølgende refleksioner over forløbene i studieområdet indgår i en sammenhængende studieplan, således at progressionen bliver tydelig for eleven.

Projekt- og praktikforløb (HF)

Projekt- og praktikforløbene har til formål at understøtte professionsorienteringen i uddannelsen.

Ved afslutningen af hvert forløb evalueres disse på en måde, der er passende i forhold til indholdet i forløbet.

Afrapporteringen af projekt- og praktikforløbene inddrages i vejledningen af elevernes fagvalg, samt videre uddannelsesvalg. Evalueringen foregår i elevernes Studiebog (logbog i onenote)