Fastholdelsesstrategi

 
 
 

Fastholdelsesstrategi

På Frederikssund Gymnasium er vores mål at motivere flest mulige unge mennesker i Frederikssundområdet til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Vi ønsker at fastholde alle gymnasieelever på Frederikssund Gymnasium, som ønsker at gennemføre en ungdomsuddannelse og er studieparate. For at komme i mål med dette, er vores strategi for fastholdelse helt central.

Frederikssund Gymnasiums fastholdelsesstrategi fokuserer på følgende indsatsområder:

 • Brobygning og studievalg.
 • Attraktiv skolekultur.
 • Udviklende undervisningsmiljø.
 • Fokus på den enkeltes trivsel.
 • Forventninger til den enkelte elev.
 • Tydelige regler for fysisk og skriftligt fravær.

Brobygning og studievalg
Risiko for frafald begynder allerede inden de kommende elever starter på Frederikssund Gymnasium. Det er derfor et mål for os at sikre, at lokalområdets grundskoleelever har størst muligt kendskab til uddannelserne på Frederikssund Gymnasium. Et højt kendskab før uddannelsesvalg vil være med til at sikre, at de unge havner på rette uddannelseshylde.

Ud over et øget fokus på brobygning med grundskolen har gymnasiet også pligt til at synliggøre, hvilke muligheder eleverne har efter studentereksamen/hf-eksamen. Vi har således løbende diverse brobygnings- og karriereaktiviteter, som viser vores elever, hvilke muligheder de har i deres fremtidige studievalg. Målet med øget indsigt i karrieremulighederne efter Frederikssund Gymnasium vil øge deres motivation mens de er hos os. Vi er meget bevidste om, at Frederikssund Gymnasium blot er én brik i elevernes samlede uddannelsesfundament.

Konkrete tiltag:

 • Studievejledere og mentorer tilknyttet klasser og enkelt elever
 • Tæt samarbejde med lokale folkeskoler.
 • Samarbejde på tværs af ungdomsuddannelser i hele Campus Frederikssund.
 • Løbende samarbejde med universiteter og professionshøjskoler.
 • Løbende samarbejde med studievalg København.

Skolekultur
På Frederikssund Gymnasium arbejder vi dagligt på en inkluderende skolekultur, hvor alle føler sig velkomne. At eleverne har lyst til at komme på skolen både til undervisningen og uden for undervisningstiden, er vigtigt for os. Øget samvær med andre elever uden om skolen vil virke fastholdende.
For at fremme denne kultur vil vi arbejde med følgende tiltag:

Konkrete tiltag:

 • Fagligt udfordrende miljø med særlige tilbud til talentfulde elever.
 • Særlige tilbud om støtte til fagligt svage elever.
 • Kulturelt omdrejningspunkt for områdets unge med koncerter og foredrag i og uden for skoletiden.
 • Aktivitetsmoduler, hvor der foregår faglige og sociale aktiviteter på tværs af skoleformer og årgange.
 • Lektiecafeer
 • Campusdage


Undervisningsmiljø

Hver dag tilrettelægger lærerne deres undervisning så alle elever med den rette motivation vil kunne bestå til eksamen. Undervisningen vil være præget af udvikling, høj kvalitet og variation, så den enkelte elev får lyst og mulighed for at lære mest muligt. Vores udgangspunkt er, at hvis den enkelte elev føler sig tilpas udfordret vil det smitte af på fastholdelsen.

Konkrete tiltag:

 • Løbende deltagelse i diverse UVM projekter.
 • Løbende efteruddannelse af den enkelte lærer.
 • Løbende centrale evalueringer af undervisningen.
 • Årlig elevtrivselsundersøgelse.

Den enkeltes trivsel
At blive fastholdt er en sag for den enkelte, og det er derfor også skolens opgave at se det enkelte individ i den store flok. Den tætte relation mellem skole og elev vil være den sikreste vej til fastholdelse. Frederikssund Gymnasium har derfor en række tiltag, som skal sikre at skolen har indsigt i den enkelte. Alle elever er forskellige og vores indsats for den enkelte skal derfor kunne rumme disse forskelligheder og sammensættes, så det tilpasses den enkelte.

Konkrete tiltag:

 • Løbende studievejledning.
 • Samtaler mellem lærer og elev flere gange om året, på både stx og hf.
 • Mentor ansat til støtte ved særlige udfordringer.
 • Tæt kontakt til lokale UU-vejledere.
 • Løbende møder mellem klasselærer og ledelse, med fokus på trivsel og faglig udvikling.
 • Aktiv del af områdets SSP+ -samarbejde.
 • Tilknyttet psykolog som hjælper i krisesituationer.


Forventninger til den enkelte

Når man starter som elev på Frederikssund Gymnasium forventer vi, man gerne vil lære og er uddannelsesparat. At være uddannelsesparat betyder, at man gerne vil skolen og er i stand til at yde det, der skal til. Det er vi på Frederikssund Gymnasium ikke bange for at forvente af den enkelte elev.

Vi forventer, at alle elever har kendskab til (og følger) skolens studie og ordenregler, som er vores fælles fundament for vores færden på skolen.

Forsømmelser & fravær
Skolens regler for skriftlige forsømmelser og fysisk fravær er tydelige for alle elever og lærere på Frederikssund Gymnasium. Skolens regler kan ses i vores studie og ordenregler.

Konkrete tiltag:

 • Ledelse og administration holder løbende øje med fravær i klasserne.
 • Skolens ledelse og studievejledere har delt alle klasser mellem sig og holder derved tæt kontakt til de enkelte klasser.
 • Flere gange om året, mødes klasselærer, studievejleder og ledelse til møde, hvor særligt frafaldtruede elever vendes. Herefter iværksættes den indsats, som de i fællesskab finder rigtig for den enkelte elev.
 • Ved gentagne skriftlige forsømmelser vil eleven modtage tvungen lektiehjælp.
 • Ved for højt fravær indkaldes eleven til en samtale med enten studievejler eller ledelsen, som sikrer, at der bliver taget det rette initiativ i forhold til den enkelte.
 • Særligt tydelige regler for fravær og forsømmelser

Anti-mobbestrategi

På FG er linjerne klokkeklare: vi tillader ikke mobning, og der vil blive slået hårdt ned på mobning af enhver art. Vi skal alle respektere hinanden på trods af uenigheder og være gode samfundsborgere.

Du kan læse mere om vores anti-mobbestrategi her: Anti-mobbestrategi