FG info

FG info

Administration
Administrationen har åbent mandag-tirsdag og torsdag kl. 7.45-15.30, onsdag kl. 7.45-13.00 og fredag fra kl. 7.45-15.00. Tlf. nr.: 47 31 30 11
Gymnasiets administration finder du, når du drejer til venstre lige efter hovedindgangen. Her kan du finde:
– Rektor Agnethe Dybro Pedersen, som er gymnasiets pædagogiske og administrative leder.
– Vicerektor Morten Winther Ravn, som er stedfortræder for konstitueret rektor.
– Gymnasiets sekretærer, Lotte Stellander, Helle Dupont, Britt Kousgaard og administrativ medarbejder Nils Bitsch Jentoft, der hjælper dig, hvis du er i tvivl om noget, f.eks. om befordringsgodtgørelse eller SU. Husk også at give besked til dem, hvis du skifter navn, adresse, telefonnummer eller lignende. Glemte ejendele indleveres på kontoret.
– Gorm Gad, der er pedel, og Hans Juul, Anne Gad og Steen Christiansen, der er pedelmedhjælpere. De står for at holde bygningerne og de grønne områder i god stand. Og Karin Kastling fra bogdepotet, som sørger for udlevering af bøger mm.

Befordringsgodtgørelse
Du kan se reglerne for og søge om befordringsgodtgørelse på www.ungdomskort.dk. Lotte på kontoret hjælper dig videre, når du kommer med et ansøgningsskema.

Bestyrelse
Gymnasiet overgik til statsligt selveje den 01.01.2007, og siden da har vi haft en bestyrelse. Du kan læse mere om bestyrelsens sammensætning og se bestyrelsesreferater.

Brobygning og introkursus

Det giver henholdsvis 8., 9. og 10. klasseelever mulighed for at prøve et kortere forløb med et varieret undervisningsprogram. Her kan eleverne få en god smagsprøve på, hvad det vil sige at være elev hos os.

Brobygning til videregående uddannelser
Det er en mulighed for gymnasiets elever under forskellige former at stifte bekendtskab med en række forskellige korte, mellemlange og lange videregående uddannelser.

Bøger
De bøger, du skal bruge, er til låns, og du vil få dem udleveret i løbet af skoleåret af din faglærer. Du hæfter for bøgerne ved at kvittere på en bogliste ved modtagelsen. Hvis du mister en bog, skal den erstattes, før du modtager en ny.

Café-eftermiddage
Er sat på stand by på grund af COVID-19. Det er hyggelige eftermiddage med forskellig underholdning og/ eller fagligt indhold, som elevrådets caféudvalg står for at arrangere. Café-eftermiddage er en god måde lige at standse op og få en god snak med dine medstuderende i afslappede rammer. Og så er der Gammel Elevcafé, som afholdes for tidligere elever. Nogle af vores gamle elever kommer allerede i løbet af formiddagen og er med til at fortælle vores nuværende elever om deres studievalg. Og om tiden på gymnasiet og overvejelser om fremtiden.

Campus Frederikssund
Består af følgende institutioner som alle er beliggende tæt på hinanden: Marienlystskolen, Center U10, U/NORD, PFFU-Produktionsskolen, VUC Nordsjælland, Ungdomsskolen, UU-vest og Frederikssund Gymnasium.

Cykel- og knallertkælder
Gymnasiet har en cykelkælder. Der er nedkørsel til kælderen ved siden af gymnasiets sydvestlige indgang. Kælderen bliver låst kl. 18.00 og er åben mandag til fredag.

Eftermiddagsaktiviteter
Hver mandag eftermiddag i 4. modul (13.50-15.25) er der mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter. Der er frivillig idræt, lektieværksted, mulighed for elevrådsmøder, fællestimer, m.m.

Elevrådet
Varetager elevernes interesser. Elevrådet er repræsenteret i gymnasiets bestyrelse, pædagogisk råd, fællesudvalget (mellem elever og lærere m.m.) og morgensamlingsudvalget. Elevrådet har bl.a. et festudvalg, et caféudvalg og et Operation Dagsværk-udvalg.

Ekskursion
Er en én-dagstur, hvor man i forbindelse med undervisningen kan tage på eksempelvis en teatertur, et museum, se en udstilling, besøge en virksomhed eller en videregående uddannelse, eller tage ud og lave undersøgelser i naturen.

Erhvervsarbejde
Det er godt at have erhvervsarbejde, hvis du skal tjene til lidt lommepenge. Men for meget erhvervsarbejde kan gå voldsomt ud over ens skolegang, så du bør som tommelfingerregel ikke have mere end ca. 10 timers erhvervsarbejde om ugen.

Faglige konkurrencer
Der er mulighed for at deltage i faglige konkurrencer på nationalt og internationalt plan. Hvert år er der en række elever, der deltager i konkurrencer såsom Forskerspirer, Geografi Olympiaden, Kemi Olympiaden, Fysik Olympiaden, Georg Mohr-konkurrencen i matematik og i forskellige essay-konkurrencer. Læs her om faglige konkurrencer

Fag – Timeplan – Skema
I Lectio kan du altid se dit personlige ugentlige skema og holde dig orienteret om tidsfrister for afleveringer m.m. Det er derfor vigtigt, at du gør det til en vane, at du hver dag logger ind og orienterer dig i Lectio. Beskeder i Lectio kan kun ses, hvis du logger dig ind. Du skal regne med at skemaet skifter efter jul.

Ferieplan
Se ferieplan

Fester
Er sat på stand by på grund af COVID-19. På FG er der normalt tradition for at afholde fem fester om året. Introfesten, Campusfesten, Gallafesten, Temafesten og Ravefest. Der er altid security-vagter fra et professionelt vagtfirma tilstede, samt to af FG’s egne lærere. Det skaber tryghed til festerne, at der altid er en voksen at gå til. Endelig er der også en dimittendfest for 3.g’erne og 2.hf’erne, når eksamen er vel overstået.

Festudvalget
Det er festudvalget, der sørger for at arrangere gymnasiets fester. Udvalget har et formandskab med to medlemmer, der også er med i elevrådet. Udvalget arrangerer alt – lige fra valg af band/diskotek og oppyntning til aktiv deltagelse og oprydning ved festen.

Forældremøder

Alle elever i 1.g, 1.hf og 1.htx og deres forældre bliver inviteret til et forældremøde på gymnasiet i starten af skoleåret. Forældre vil få lejlighed til at se gymnasiet, og man samles klassevis med lærerne. l februar afholdes der forældrekonsultationer for 1.g’ere, 1.HF’ere, 1.htx’erne og 2.g’ere, hvor man enkeltvis kan træffe lærerne til en samtale om elevens faglige standpunkt og potentielle forbedringsmuligheder.

Fraværsinfo / mødepligt
På et gymnasium er der mødepligt, og gymnasiet er forpligtet til at føre regnskab med elevernes forsømmelser. Dette gøres dels ved, at der føres protokol i hver time, og dels ved at eleven skriver sin fraværsårsag på Lectio. Reglerne om mødepligt og opgaveaflevering er omtalt i gymnasiets studie- og ordensreglement, og det er vigtigt at være opmærksom på, at en manglende overholdelse af møde- og afleveringspligten i sidste ende kan medføre, at man må stoppe med at være elev på gymnasiet.

Fravær i skoleåret 2018-19 var følgende:

Samlet for hele skolen:

• Fysisk fravær: 10,00%
• Skriftligt fravær: 6,91%

STX:
• Fysisk fravær: 9,36%
• Skriftligt fravær: 6,25%

HF:
• Fysisk fravær: 13,59%
• Skriftligt fravær: 10,46%

HTX:
• Fysisk fravær: 5,53%
• Skriftligt fravær: 2,93%

Frederikssund Gymnasiums Venner – FGV
FGV er en fond, som har til formål at støtte gymnasiets elever i forbindelse med studierejser. I denne forbindelse kan man ansøge om at få støtte. Kontoret har et ansøgningsskema.

Fællestimer
Vores fællestimer afholdes jævnligt og kan have vidt forskelligt indhold og eksempelvis være debattime om et aktuelt emne, kunstnerisk optræden eller foredrag. Det er et supplement til undervisningen, derfor er der mødepligt for alle gymnasiets klasser.

GEF – Gammel elevforening
GEF er foreningen for gamle elever fra gymnasiet. Hvert år afholdes en Gammel Elevcafé, hvor gamle elever er inviteret.

IT
I studiecenteret er der adgang til computere for elever gennem hele skoledagen, men vi opfordrer alle elever til at medbringe deres egne computere. Der er trådløs adgang til nettet over alt på skolen. Alle elever bliver oprettet som brugere i Lectio, som giver mulighed for at udveksle information og materialer mellem lærere og elever.

Idræt/ Frisport
Kan du godt lide at dyrke idræt eller fitness? Kontakt Atle Børsting eller Jonas Bo Hansen for nærmere information, herunder om FG’s fitnessrum.

Idrætsdag
Hvert år i april afholdes gymnasiets idrætsdag. Eleverne melder sig på forhånd til forskellige discipliner, der afholdes om formiddagen. Om eftermiddagen er der ”skovtur” for alle i atriumgården, hvor der er tradition for at være klædt ud klassevis med et tema.

Kantine
På gymnasiet har vi en kantine med et bredt udbud af mad, snacks og drikkevarer, som forpagtes af Mai-Britt og Claus Halberg fra Humlehuset. For at vores kantine kan være pæn og hyggelig, skal I sørge for at rydde op efter jer.

Karakterer
I gymnasiet får man karakterer tre gange om året: november/december, februar/marts og ved skoleårets afslutning i maj/juni. Den tredje karakter er årskarakteren. Alle karakterer er standpunktskarakterer, der afspejler dit faglige niveau, når karakteren gives. Karakteren offentliggøres på Lectio, så kun du selv og dine forældre (hvis du er under 18 år) kan se den.

Kvalitetsarbejde
Kvalitetsarbejdet på FG tager udgangspunkt i den overordnede vision, mission og strategi for gymnasiet.
Der udarbejdes en organisationsplan for gymnasiets ledelse og lærerteams, der løbende tilpasses de vilkår som ledelsen af gymnasiet underkastes. Organisationsplanen offentliggøres via hjemmesiden.

Hvert år udarbejdes en handlingsplan for det kommende skoleår, som følger op på de overordnede mål. Handlingsplanen evalueres ved udgangen af hvert skoleår. Den aktuelle handlingsplan og evalueringen af den foregående offentliggøres via hjemmesiden. Et vigtigt grundlag for handlingsplanerne bliver bl.a. resultatet af medarbejder- og elevtrivselsundersøgelserne.

Der udarbejdes en evalueringsplan, som tilkendegiver hvilke områder lærerne selv evaluerer på – og under hvilke former – og hvilke områder gymnasiet evaluerer på. Lærerne evaluerer selv på den enkeltfaglige undervisning, og gymnasiet på den flerfaglige.

Hvert år gennemføres en elevtrivselsundersøgelse.  I MIO (gymnasiets samarbejds- og sikkerhedsudvalg) tages der – i samråd med elevrådet – stilling til, hvad vi gerne vil spørge eleverne om – nogle spørgsmål kan være nye eller helt aktuelle, andre kan være gennemgående så vi kan måle en udvikling og evt. tage højde for det i vore handlingsplaner. Alle, eller nogle af spørgsmålene, skal referere til den overordnede vision, mission og strategi. I undersøgelsen indgår spørgsmål om overgangen fra gymnasium til videregående uddannelser. Resultat af elevtrivselsundersøgelsen offentliggøres på hjemmesiden.

Hvert andet år gennemføres en medarbejdertrivselsundersøgelse. I MIO tages der stilling til, hvad vi gerne vil spørge medarbejderne om – nogle spørgsmål kan være nye eller helt aktuelle, andre kan være gennemgående, så vi kan måle en udvikling og evt. tage højde for det i vore handlingsplaner. (APV og lederevaluering indgår som en del af undersøgelsen). Alle eller nogle af spørgsmålene skal hænge sammen med den overordnede vision, mission og strategi.

Hvert tredje år laver vi en selvevaluering med udgangspunkt i den overordnede vision, mission og strategi og ender evt. med at reformulere målene. I selvevalueringen belyses bl.a. overgangen fra folkeskolen til gymnasiet og overgangen fra gymnasiet til de videregående uddannelser.

Kopiering og print

Hvis du i forbindelse med undervisningen undtagelsesvist har brug for at kopiere, henvender du dig til den lærer, hvis fag du har brug for kopier til.

Kunst
Gymnasiet har udsmykning af mere eller mindre kendte kunstnere. Gymnasiet har eksempelvis værker af maleren Jacob Brostrup og Lars Kræmmer (kunstneren bag Art Money): Rasputin. Kunstværkerne hænger rundt på skolen.

Lectio
Er din og gymnasiets elektroniske platform og fælles samlingssted, hvor du finder dit ugentlige skema, skemaændringer, finder dine lektier, kan se dit eget fravær, uploader dine opgaver, får dine karakterer offentliggjort mm. Gør det derfor til en vane at tjekke Lectio mindst en gang dagligt og gerne oftere, så du ikke mister vigtig information eller deadlines, som du skal forholde dig til.

Lektieværksted
Der er lektieværksted i fjerde modul om mandagen. I lektieværkstedet kan du læse lektier sammen med dine kammerater, og du kan få hjælp til skriftlige opgaver og andre lektier af de lærere, der er tilknyttet lektieværkstedet. Lektieværkstedet foregår som oftest i studiecenteret. For nogle elever er der tale om obligatorisk lektieværksted.

Legater – Lektor Bent Lantows Mindelegat
Fonden er stiftet af lektor Bent Lantow der i over 25 år underviste i fransk og tysk på Frederikssund Gymnasium. Ved sin død hensatte Bent Lantow en del af sin formue som en fond med det formål at støtte studier i udlandet for studenter fra Frederikssund Gymnasium.

§3 fra fundats for “Fonden lektor Bent Lantows mindelegat”:
“Fondens formål er primært at yde støtte til et studieophold ved en videregående uddannelsesinstitution i udlandet for en eller flere studerende, der har aflagt studentereksamen på Frederikssund Gymnasium, og som efter at have indgivet ansøgning til fondsbestyrelsen er fundet værdige til at modtage støtte. Ansøgningen skal indeholde nøje oplysninger om studieopholdets formål og indhold, dets varighed og de samlede udgifter, der er forbundet med opholdet (herunder, hvilke udgifter der eventuelt dækkes fra anden side). Som forudsætning for udbetalingen af en legatportion skal fondsbestyrelsen have forevist dokumentation for, at legatmodtageren/legatmodtagerne er optaget på den pågældende udenlandske uddannelsesinstitution.

Legatet tildeles den eller de ansøgere, der efter fondsbestyrelsens vurdering har de bedste muligheder for at få et stort udbytte af studieopholdet i udlandet inden for det fagområde, som ansøgeren studerer. Som eksempler på, hvilke studieophold der berettiger en studerende til at modtage støtte, kan nævnes både længere studieophold (af f.eks. et helt semesters varighed) og kortere studieophold, f.eks. “summer schools” eller såkaldte “feriekurser”, der afholdes ved udenlandske universiteter i en ferieperiode, og som specielt henvender sig til sprogstuderende med henblik på forbedring af mundtlig sprogfærdighed.

Ansøgninger til Lektor Bent Lantows Mindelegat
Legatportioner kan søges af studerende, der har aflagt studentereksamen ved Frederikssund Gymnasium.
Fristen for ansøgning er den 15. april hvert år.

Der findes ikke trykte ansøgningsskemaer. Legatansøgeren udfærdiger selv en ansøgning indeholdende de i §3 nævnte oplysninger.
Ansøgning med oplysning om studieopholdets formål, indhold, varighed og udgifter ud over, hvad der dækkes fra anden side, sendes til rektorsekretær Lotte Stellander, Frederikssund Gymnasium, Odinsvej 6, 3600 Frederikssund. Gerne som mail: fglks@frsgym.dk
Uddeling af legatportioner
Legatportioner uddeles ved den årlige translokation på Frederikssund Gymnasium.
Yderligere oplysninger om Bent Lantows Mindelegat fås ved henvendelse til rektorsekretær Lotte Stellander, Frederikssund Gymnasium, tlf.: 47 31 30 11.

Lærere og andre medarbejdere

På FGs hjemmeside kan du se en fortegnelse over FGs lærere og andre medarbejdere.

Læse- og stavetræning
Gymnasiets læsevejleder, Anne Spragge, har mulighed for at hjælpe dig hvis du har problemer med læsehastighed, tegnsætning eller stavning. Tag kontakt gennem din dansklærer eller studievejleder.

Rusmiddelpolitik
På gymnasiets hjemmeside kan du finde vores rusmiddelpolitik, som gælder for hele Campus.

Mentor
FG’s egen mentor, Jette Olofsen, hjælper særligt sårbare elever gennem studietiden. Det kan være alt lige fra problemer på hjemmefronten til psykiske udfordringer, der kræver ekstra hjælp fra gymnasiets side, så eleven kan gennemføre sin uddannelse.

Mobiltelefoner
Må kun benyttes i undervisningen efter lærerens anvisninger. Til prøver og eksamener skal mobiltelefoner altid være slukkede og opbevares forsvarligt efter anvisning fra eksaminator/ censor, som kan bede dig om at aflevere dine mobiltelefon til eksamensvagterne, hvis det skønnes nødvendigt. Ved eksamen er det bortvisningsgrund at anvende en mobiltelefon i forberedelses- eller eksamenslokalet.

Moduler på FG
1. modul:
kl. 8:10 – 9:45

2. modul:
kl. 10:00 – 11:35

3. modul:
kl. 12:05 – 13:40

4. modul:
kl. 13.50 – 15.25

Morgensamlinger
Alle elever og personale samles et par gange om måneden i gymnasiets festsal. Her gives vigtige meddelelser om gymnasiets dagligdag, både fra rektor, lærere, elever og kontoret. Endvidere vil der ofte være fælles sang og forskellig information fra eleverne.

Musik
Har du fundet ud af, at du ikke kan leve uden musik? Hvis du spiller et instrument, kan du deltage i et gymnasieband. Det kan være blues, rock, jazz, latin og meget mere. Det er bandets sammensætning fra år til år, der bestemmer repertoiret. Bandet kan prøve kræfter af, når eleverne arrangerer musikcafé. Vi forener  drama, musik og sang eksempelvis i form af en af de traditionelle musicals på FG.

Opgaveaflevering
På gymnasiets hjemmeside kan du finde vores studie- og ordensregler.

I studie- og ordensreglerne hedder det:
”Eleverne har pligt til rettidigt at aflevere skriftlige opgaver i det omfang, det er fastsat for fagene og undervisningen og med den kvalitet i besvarelsen, som forudsættes som minimum. En aflevering vil blive bedømt på sit kvalitative indhold. Sanktioner kommer på tale ved for sen eller manglende aflevering, således at en sådan opgave normalt ikke tæller som afleveret.”

Denne regel praktiseres således: Hver lærer præciserer over for eleverne at opgaver afleveres til tiden, med mindre der er tale om sygdom eller helt særlige årsager, som er aftalt med læreren. Normalt kan en opgave i sådanne tilfælde ikke afleveres senere end en uge efter den afsatte frist. Elevens ret til at få opgaven rettet og registreret bortfalder herefter for resten af skoleåret.

Opslagstavler og meddelelser
Meddelelser fra kontoret om skemaændringer mm. finder du i Lectio. På gymnasiets opslagstavler er der beskeder om eksempelvis frivillige aktiviteter. Der er en opslagstavle forbeholdt til administrationens oplysninger og en elevopslagstavle.

Optagelse
Sker via optagelse.dk

Ordensregler
Overordnet kan man sige, at vi forventer, at alle gør deres bedste for at skabe et venligt og rart miljø på gymnasiet, så alle føler sig velkomne og godt tilpas. Studie- og ordensreglerne finder du særskilt opført på gymnasiets hjemmeside.

Orlov
Ønsker du orlov fra din uddannelse, skal du skrive en ansøgning til rektor med oplysning om årsag og orlovens længde. Er du under 18 år, skal dine forældre også underskrive ansøgningen.

Pædagogisk Råd
Består af alle lærere, de pædagogiske ledere og rektor. Repræsentanter fra elevrådet kan deltage i pædagogisk råds møder. Rådet er rådgivende for rektor og kan udtale sig om alle sager, som vedrører gymnasiet.

Rygning og rusmidler
Rygning foregår uden for Campus Frederikssunds matrikel ved Odinsvej, J.F. Willumsensvej, Frederiksværkgade eller Heimdalsvej. Bliver man taget i rygning på skolens grund, bliver det i første omgang sanktioneret med en advarsel, anden gang med hjemsendelse og tredje gang kan man risikere at blive smidt ud af gymnasiet. Rusmidler er fuldstændig bandlyst. Alkohol må kun indtages i forbindelse med særlige lejligheder såsom fester.

Selveje
Gymnasiet er en statslig selvejende institution med en bestyrelse, som har indflydelse på en række af de økonomiske og administrative opgaver, som gymnasiet har. Bestyrelsen skal endvidere fastlægge vision, mission og strategier for gymnasiets virke. Elever og lærere er repræsenteret i bestyrelsen.

Skabe
Har du brug for et aflåst skab til tøj og tasker? Så henvend dig på kontoret. Skabene står i gangen over for gymnastiksalene og koster 50 kr. i leje om året.

Har du brug for et skab til at genoplade din computer. Så er det muligt at leje et skab for 50 kr. om året. Henvendelse hos Helle på kontoret.

Skemaændringer- og aflysninger
Hvis en lærer er syg, på efteruddannelse eller på en særlig ekskursion, oplyses skemaændringen på Lectio. Du kan se det hjemmefra via nettet. Om muligt bliver det oplyst dagen i forvejen, og der vil stå, hvad klassen skal lave i stedet for. Bliver en lærer syg samme dag, som der er undervisning, sender læreren en sms til klassens elever for at aflyse første time.

Studiecenter/Bibliotek

Gymnasiets Studiecenter og bibliotek er placeret i området ved kantinen. I studiecentret og biblioteket er der relevante bøger og i studiecenteret er der mulighed for at blive opkoblet til internettet og til printere samt scanner til fremstilling af projekter og opgaver. Der er også en række arbejdspladser til gruppearbejde. På biblioteket kan du låne bøger med hjem. Lånetiden er én måned.

Studiekort
Alle elever på FG skal have et gyldigt studiekort, som gælder for alle studieår som hhv. stx-, htx- eller HF-elev. Det er bl.a. din legitimation, når du skal ind til festerne. Gymnasiet tager billeder af alle nystartede elever i august måned i forbindelse med studiestart til Lectio og studiekort. Studiekortet koster 150 kr. for stx/htx-elever for tre år og 100 kr. for HF-elever for to år.

Studiekredse
Hvis du ønsker at beskæftige dig med et emne, som ikke behandles i den normale undervisning, kan du sammen med andre oprette en studiekreds. I skal være mindst 10 elever til studiekredsen.

Studie- og ordensreglerne

Finder du særskilt beskrevet på gymnasiets hjemmeside.

Studierejser
Som elev på Frederikssund Gymnasium tilbydes du og din klasse en studierejse i 2.g, 2.hf og 2. htx.
Rejserne skal være relevante for elevernes studieretninger/ fagpakker og samtidig give mulighed for en almen kulturel oplevelse.

Studieretninger
Finder du særskilt beskrevet på gymnasiets hjemmeside om STX og HF samt HTX

Studievejledning
På FG hedder studievejlederne Dorte Jønsson, Ole Grarup, Sara Kjærgaard, Catherine Berg og Andreas Stenbæk-Larsen, og de hjælper dig først og fremmest med at understøtte din uddannelse på gymnasiet. Til gymnasiet er desuden tilknyttet en vejleder fra Studievalg-København og har til opgave at give vejledning om dine uddannelsesmuligheder efter gymnasiet. Studievejledningens åbningstider kan du se på deres opslagstavle.

SU – Statens uddannelsesstøtte
Når du bliver 18 år, har du mulighed for at søge om SU. Med mindre helt særlige og dokumenterbare forhold gør sig gældende, får du SU som hjemmeboende indtil du er 20 år. Uanset om du bor hjemme eller ej. Studievejlederne og sekretær Lotte Stellander kan vejlede dig i denne forbindelse.

Sygdom
Har du været fraværende på grund af sygdom, skal du skrive en begrundelse i Lectio.

Sygeeksamen
Bliver du syg i forbindelse med en intern eller en afsluttende prøve, er der mulighed for at gå til sygeeksamen. Du skal dokumentere dit fravær med en lægeerklæring. De nye prøver afholdes som regel i august/starten af september.

Teams 
Vi har teams som varetager mange opgaver omkring klassernes faglige progressioner – men også om kulturen i klasserne. Hvert team (på 3-4 personer) har en klasseleder, som er den centrale figur i arbejdet med at lede klassen.

Trådløs netadgang
Har du en bærbar computer, bør du medbringe den og koble den op på gymnasiets trådløse netadgang.

Tyveri
Tyveri sker heldigvis sjældent, men kan desværre forekomme såsom kontanter, mobiltelefoner og bærbare computere. Gymnasiet har ikke mulighed for at dække sådanne tyverier, så pas godt på dine ting. Efterlad dem aldrig i et uaflåst rum.

Indmeldelse og udmeldelse
Ønsker du at skifte fra et andet gymnasium til Frederikssund Gymnasium, skal du henvende dig til kontoret, som kan kontaktes på tlf. 4731 3011 eller via mail på frsgym@frsgym.dk. Vi optager elever, som er studieaktive, hvis vi har en ledig plads og opfylder kriterierne for at kunne skifte til FG. Tal altid med din egen skole om dine overvejelser for et eventuelt skift. Du skal ved et studieskift altid være studieaktiv og være i gang med din uddannelse. Vil du melde dig ud af gymnasiet, skal dette ske skriftligt til kontoret. Inden da skal du tale med én af studievejlederne om årsag og hvad fremtiden bringer/ hvad du sigter imod.

Vision, mission og strategier for FG

Finder du på FGs hjemmeside.

Årsfest (Gallafest)
Normal vis afholder vi Gallafest i foråret. Om dagen er der almindelig undervisning frem til middag, og derefter er der fællestime med revy. Om aftenen er der en stor fest, hvor forældre er velkomne til at overveje 3.g’ernes indmarch ved FG og Les Lanciers i festsalen. Eleverne konkurrerer om den flotteste og mest fantasifulde borddækning. Påklædningen – særlig for 3.g’ernes og 2. hf’ernes vedkommende – har gallapræg. Efter middagen og oprydningen er der Les Lanciers for de andre årgange og dans til levende musik.