Handlingsplan

Handlingsplan for 2017-18

Undervisning/læring

Overordnet strategi:

FG arbejder med moderne undervisningsmetoder og variation i undervisningen, så elevernes mange forskellige læringsstile og mulighed for fordybelse bliver tilgodeset. I denne forbindelse lægges der vægt på, at lærerne får gode udviklingsmuligheder.

På FG skal mulighederne i gymnasiereformen udnyttes til vores elevers bedste, så vi til stadighed har et så godt almengymnasialt ungdomsuddannelsestilbud til lokale unge som muligt.

Fokus i 16-17:

Reformimplementering:

STX

Forsøget med ny struktur i grundforløbet på stx skal evalueres. Der udarbejdes relevante progressionsplaner for studieretningsforløbet. Studieretningsudbuddet evalueres og justeres efter elevernes valg efter grundforløbet

HF

Fagpakkerne færdigudvikles med særligt blik på projekt/praktik-elementet.

Forberedelse af HTX:

Der gennemføres et HTX-udbud i samarbejde med Esnord. Det forventes at der kan tiltrækkes ansøgere til at oprette en klasse. Med HTX introduceres informatik, som på sigt også tænkes inkorporeret i fagudbuddet på STX og HF.

Særlige faglige indsatser

 • Der gennemføres et særligt internt efteruddannelsesforløb i faggruppen.
 • Der sættes særligt fokus på matematik.
 • En lærer uddannes til matematikvejleder.

Mål:

 • Der er udarbejdet en progressionsplan for alle realiserede studieretningsforløb.
 • Der foreligger et justeret udbud af studieretninger for skoleåret 2018/19.
 • Der er en progressionsplan for HF-fagpakkerne med fastlagte praktik- projekt-planer.
 • Der er gennemført et HTX-udbud, og oprettet hold i forhold til det realiserede søgetal.
 • Arbejdet med at undersøge mulighederne for på sigt at introducere faget informatik er videreført.
 • En matematiklærer er tilmeldt uddannelsen til matematikvejleder.
 • Der er lavet en justeret plan for indsatsen for at hjælpe elever med særlige behov i faget matematik.

Ansvarlig:
Ledelsen/de enkelte team.

Deadline:
Hhv. november 17 og februar 18

IT

Overordnet strategi:

FG arbejder videre med implementeringen af strategien for digital dannelse. Arbejdet føres videre fra det nuværende stade.

Fokus i 17-18:

 • Elevernes it-færdigheder.
 • Fagenes arbejde med digital dannelse.
 • Efteruddannelse af skolens lærere.

Undervisningen:

Indsatsområde 1: Elevernes it-færdigheder

Elevernes brug af computeren og internettet som arbejdsredskab skal styrkes. Dette skal ske i de enkelte fag med udgangspunkt i en progressionsplan for elevernes 3-årige studieforløb. Det arbejdes påbegyndes i indeværende skoleår med fokus på eleverne i 1g.

Reformen:

Indsatsområde 2: Digital dannelse i fagene

Med udgangspunkt i de nye læreplaner og skolens definition af digital dannelse skal alle faggrupper fortsætte arbejde med digital dannelse i et fagligt perspektiv. I fagene skal der arbejdes med udviklingen af elevernes informationskompetence, produktionskompetence og samarbejdskompetence.

Indsatsområde 3: Efteruddannelse af lærerne

Der udbydes en række kurser til skolens lærere. Der afholdes to typer kurser: 1) Kurser, hvor lærerne kan få opdateret deres praktiske viden om de it-færdigheder, som eleverne skal tilegne sig. 2) Inspirationskurser med præsentation af it-værktøjer med didaktisk og pædagogisk sigte. Der afholdes løbende intern efteruddannelse på skolen ligesom der afholdes pædagogiske dage til at understøtte lærernes implementering af it i fagene.

IT-infrastruktur. Afprøvning af nye skærme igangsætning af proces om dette. Evt nyt trådløst netværk

Mål:

 • Arbejdet med implementering af strategien om digital dannelse er videreført.
 • Alle fag har forholdt sig til digital dannelse i fagene jf de nye fagbilag.
 • Lærerne har i stor udstrækning deltaget i intern efteruddannelse.
 • Der er lagt en investeringsplan for nødvendige forbedringer af teknisk udstyr.

Ansvarlig
Ledelsen/faggrupperne/pædagogisk konsulent.

Deadline: Maj 2018

Brobygning fra grundskole til FG

Overordnet strategi:

FG indgår dels i et Campussamarbejde og dels i et samarbejde med kommunens øvrige skoler med overbygningsklasser om brobygning fra grundskolen.

Fokus i 17-18:

Der søges at aftale brobygningsforløb aftalt direkte med lokale grundskoler

Der udarbejdes forskellige tilbud til grundskolerne, som har til sigte at vise udskolingselever hvilke uddannelsesmuligheder der findes på Frederikssund Gymnasium.

Der er udarbejdet et nyt koncept for UU-organiseret brobygning, som implementeres.

Mål:

FG har et godt samarbejde omkring brobygning med alle relevante parter i kommunen. Det skal udnyttes til at give eleverne gode værdifulde forløb og til at være en del af fortællingen om FG som et godt uddannelsesvalg for lokale unge.

Ansvarlig:
Ledelsen/ faggrupperne og ansvarlige for UVM-projekterne/ brobygningslærere.

Deadline: I løbet af året.

Brobygning fra FG til videregående uddannelser

Overordnet strategi:

FG indgår i et samarbejde med en række videregående uddannelser på forskellige niveauer, der sikrer, at vore elever får et godt kendskab til deres videre uddannelsesmuligheder.


Fokus i 17-18:

Alle eksisterende samarbejder med relevans for vores elever søges fastholdt

Der udarbejdes en samlet progressionsplan for karrierelæring, hvor brobygning til videregående uddannelse får en central placering. Dette er relevant for både HF og STX.

Mål:

Målet er en øget bevidsthed hos de unge om deres uddannelses- og job-muligheder. Dette måles gennem undersøgelser i løbet af det 2-3-årige uddannelsesforløb på FG.

Ansvarlig:
Ledelsen/Studievejledere/team.

Deadline:
I løbet af året.

Udfordring og støtte

Overordnet strategi:

FG arbejder med udfordringer og støtte i undervisningen, idet vi er opmærksomme på den enkelte elevs personlige og faglige potentiale. Talentprogrammer udvikles i flere fag. Støtten til elever med særlige forudsætninger og udfordringer professionaliseres fortsat i tæt samarbejde med Campus.

FG arbejder målrettet med elevtrivsel.

Fokus i 17-18:

Talentpleje:

Der udbydes særlige programmer for elever med specielle interesser såsom: ATU, Forskerspirer, Sorø science, sprogrejser i tysk, spansk, fransk og engelsk, Kinasamarbejde m. søsterskolen i Wuxi, talenthold i billedkunst m. Willumsen (kommunalt støttet) mv.

 • Talentarbejdet koordineres af en talentkoordinator.
 • Tidlig indsats i forhold til at spotte og hjælpe fagligt / socialt svage elever.
 • Implementering af trivselspolitik på Campus.
 • Netwerk gennemføres i en justeret for i alle 1.g- og 1.hf-klasser.

Mål:

Der er et bredt tilbud om aktiviteter med særlig faglig fokus til elever på begge uddannelser.

Der arbejdes med de forskellige støttetiltag og effekten af dem skal kunne spores i mindsket fravær fra undervisningen og begrænsning af frafald.

Ansvarlig:
Teamene, ledelsen, studievejledningen og matematikfaggruppen.

Deadline:

I løbet af året.

Lokalt samarbejde om praksisnær undervisning

Overordnet strategi:

FG lægger vægt på lokalt samarbejde med virksomheder, museer, kommunen og andre relevante aktører, som kan være med til at gøre undervisningen mere praksisnær

Fokus 17-18:

Der arbejdes på at udvikle gode kontakter til lokale virksomheder via Frederikssund Erhverv som har fået sæde i campusrådet. Særligt er det oplagt at bruge samarbejdsmulighederne i forbindelse med fagpakkerne på HF.

Mål:

Hovedparten af eleverne på FG har arbejdet med praksisnær undervisning i løbet af året.

Der er indgået nye aftaler om konkrete samarbejde med lokale aktører.

Ansvarlig:
Teams/ledelsen/pædagogiske konsulenter.

Deadline:

I løbet af året.

Internationalisering

Overordnet strategi:

FG har fokus på internationalisering i undervisning og vi indgår i internationalt samarbejde i forbindelse med studierejser, talentprogrammer og udvekslinger af elever og lærere.

Udviklingen af denne indsats skal ses i lyset af gymnasiereformen, hvor det globale indtænkes i alle fag jf. lærerplanerne.

Fokus 17-18:

 • Udvekslingsprojekterne i alle sprogfag skal videreudvikles og implementeres.
 • Der oprettes en funktion på skolen som international koordinator, hvor alle rejseaktiviteter og internationale programmer samles.
 • Indsats for udvekslingsstuderende på FG.

Mål:

 • FG en koordineret international profil ved udgangen af skoleåret.
 • Der har været afviklet eller er planlagt rejseaktivitet i alle udvekslingsprojekterne.
 • Det globale er indtænkt i undervisningen i alle fag.
 • Der er lagt en plan for modtagelse af fremtidige udvekslingsstuderende.

Ansvarlig:
Ledelsen og relevante faggrupper.

Deadline:
I løbet af året.

Bæredygtighed

Overordnet strategi:

FG iværksætter tiltag, der kan styrke gymnasiets bæredygtighed mhp. energi og ressourcer

Fokus 17-18:

I regi af ”grøn skole” har skolen fortsat et miljøråd bestående af elever, lærere og pedellen. Dette råd skal fortsat komme med ideer til og gennemføre kampagner, der peger mod, hvordan skolen i højere grad kan anvende alternative og energibesparende løsninger. Det skal synliggøres for alle elever og ansatte, og så vidt muligt anvendes i undervisningen.

Det skal undersøge muligheden for at udnytte Vinge-projektet til skolens fordel. Hvilke muligheder findes i projektet for at give vores elever indsigt i innovation, bæredygtighed mm.?

Mål:
Når året er omme, har vi igen gjort os fortjent til Grønt Flag.

Ansvarlig:

Ledelsen/ miljørådet.

Deadline:
Ved årets afslutning.

Demokrati

Overordnet strategi:
FG lægger vægt på, at både elever og medarbejdere oplever skolen som en demokratisk institution, hvor alle kan komme til orde og få medindflydelse.

Fokus 17-18:

Vedr. elever:

Understøttelse af elevrådets arbejde som et demokratisk organ. Sikring af elevdeltagelse i alle relevante udvalg. Festudvalg, café-udvalg, miljørådet, kunstudvalget, OD-udvalg og morgensamlingsudvalg.

Årets kommunalvalg bruges som ramme for aktiviteter med relevans for demokrati. Der afvikles et valgarrangement i samarbejde med lokale politiske partier, og der opstilles i samarbejde med kommunin en valgbod med mulighed for at brevstemme

Vedr. medarbejdere:

Arbejdet med at implementere ny arbejdsstruktur for SU fortsættes

Alle på skolen skal inddrages i arbejdet med at implementere gymnasiereformen.

Mål:

Skolen tilkendegiver over for eleverne og medarbejderne, at vi ønsker at inddrage dem mere, og eleverne og medarbejderne tilkendegiver, at de føler sig mere inddraget.

En god reformproces som sikrer at FG implementerer den nye reform så godt som muligt

Ansvarlig:
Ledelsen og teams.

Deadline:
I løbet af året.

Socialt og kulturelt omdrejningspunkt

Overordnet strategi:

FG ønsker at fastholde og styrke skolens sociale og kulturelle aktiviteter, herunder også frivilligt arbejde, så elever og medarbejdere oplever, at de får mulighed for at deltage i mange og forskellige begivenheder, som er med til at styrke sammenhold og gode traditioner på skolen.

Fokus 17-18:

Elevrådets arbejde har fokus på FG som et socialt og kulturelt omdrejningspunkt.

Skolens elever opfører en musical i efteråret

Der gennemføres forskellige sociale og kulturelle arrangementer i samarbejde med lokale aktører

Fortsat fokus på at stx og hf samlet giver et godt socialt studiemiljø.

Mål:

Eleverne bliver mere involverede i forankring og fornyelse af skolens traditioner, og der er tilbud til alle typer af elever.

FG bidrager til at Campus får gode traditioner for fælles udadvendte aktiviteter.

Ansvarlig:
Ledelsen og Campusråd.

Deadline:
I løbet af året.

Markedsføring og rekruttering

Overordnet strategi:

Der udvikles et mere fokuseret markedsføringsarbejde som professionaliseres. Hensigten er at få en mere tydelig kommunikation målrettet kommende elever, så fortællingen om alle de attraktive tilbud som findes på Frederikssund Gymnasium bliver kendt lokalt.

Fokus 17-18:

Det nedsatte rekrutteringsudvalg fortsætter sit arbejde som bevæger sig ad to spor.

Et spor handler om strategisk kommunikation.

Der udarbejdes af en ny hjemmeside og et nyt logo, og der udarbejdes en forbedret markedsføringsstrategi, med udgangspunkt i et 360g tjek af vores hidtidige aktiviteter.

Et spor handler om faglige aktiviteter og brobygning.

Her udarbejdes et katalog af tilbud til lokale skoler, som kan give udskolingselever adgang til faglige oplevelser på Frederikssund Gymnasium.

Mål:

Frederikssund Gymnasium bliver kendt lokalt for at være et godt ungdomsuddannelsestilbud, med en stærk faglig profil og et attraktivt studiemiljø.

Ansvarlig:

Ledelsen + markedsføringsudvalgene