Handlingsplan for 2016-17

Undervisning/læring

Overordnet strategi:
FG arbejder med moderne undervisningsmetoder og variation i undervisningen, så elevernes mange forskellige læringsstile og mulighed for fordybelse bliver tilgodeset. I denne forbindelse lægges der vægt på, at lærerne får gode udviklingsmuligheder. På FG skal mulighederne i gymnasiereformen udnyttes til vores elevers bedste, så vi til stadighed har et så godt almengymnasialt ungdomsuddannelsestilbud til lokale unge som muligt.

Fokus i 16-17:
Hvert af de fire team skal redefinere sig selv i forhold til studieretningerne og nye rammer for uddannelserne i reformen. Dette arbejde skal munde ud i en justeret teamstruktur, som passer til de rammer gymnasiereformen giver. Undervisningens indhold (de nye lærerplaner) og lærernes udviklingsmuligheder skal tilpasses den nye gymnasiereform. Væsentlige ændringer i reformen er:

  • Der vil fremadrettet kun være to bærende fag i en STX-studieretning.
  • HF bliver struktureret omkring faglige linjer

Mål:
Der skal inden planlægningen af skoleåret 17/18 går i gang foreligge en justeret teamstruktur, som passer til den nye gymnasiereform. Der skal inden Åbent Hus, i primo 2017, være en færdig gennemarbejdet plan for skolens måde at implementere reformen på.

Ansvarlig:
Ledelsen/de enkelte team.

Deadline:
Hhv. november 16 og februar 17

Evaluering:

IT

Overordnet strategi:
FG arbejder videre med implementeringen af strategien for digital dannelse. Arbejdet føres videre fra det nuværende stadie.

Fokus i 16-17:
I et samarbejde mellem ledelsen og lærerne implementeres den udarbejdede strategi for digital dannelse. Vi skal i processen være opmærksomme på hvordan digitalisering og it-kompetencer er fremhævet i gymnasiereformen. Der vil fortsat være intern kursusaktivitet for lærere – men også elever.

Det prioriteres, at alle elever, og særligt alle nye elever, er bekendt med skolens IT-retningslinjer inden efterårsferien. Alle undervisere støtter aktivt op omkring denne implementering.

Faget Informatik bliver introduceret i forbindelse med gymnasiereformen, og det skal undersøges hvilke muligheder, det giver skolen eventuelt at udbyde det.

Mål:
Alle elever medbringer og bruger computeren i undervisningen.
Strategien om digital dannelse implementeres.
Mulighederne ved at udbyde faget Informatik undersøges, og det er afklaret, hvorvidt faget skal indgå i FG’s fagudbud.
Lærerne har i stor udstrækning har benyttet sig af tilbuddet om intern efteruddannelse.

Ansvarlig
Ledelsen/faggrupperne/pædagogisk konsulent.

Deadline: Maj 2017

Evaluering:

Brobygning fra grundskole til FG

Overordnet strategi:
FG indgår dels i et Campussamarbejde og dels i et samarbejde med kommunens øvrige skoler med overbygningsklasser om brobygning fra grundskolen.

Fokus i 16-17:
UVM-projekter om forsøgsmidler til brobygningsprojekter i dansk, engelsk i samarbejde med Trekløverskolen føres ud i livet.

Samarbejde med Trekløverskolen om brobygning i matematik med henblik på afklaring inden valg af ungdomsuddannelse.

Udvikle et koncept for elevambassadører.

Der søges samarbejde med Campus U10 om brobygning mod HF.

Tilbud til grundskolerne om, at elever fra FG kommer ud og underviser grundskoleelever.

Tilbud til elever fra grundskolerne om at besøge FG og deltage i undervisningen (besøgsdage).

Tilbud til Frederikssund Private Realskole om udvikling af bro-forløb rettet mod særligt talentfulde elever.

Særligt fokus på lokale skoler, der traditionelt leverer få elever til FG.

Mulighederne for brobygning til HF med AVU-elever fra VUC-Nordsjælland undersøges.

Mål:
FG har et godt samarbejde omkring brobygning med alle relevante parter i kommunen. Det skal udnyttes til at give eleverne gode værdifulde forløb og til at være en del af fortællingen om FG som et godt uddannelsesvalg for lokale unge.

Ansvarlig:
Ledelsen/ faggrupperne og ansvarlige for UVM-projekterne/ brobygningslærere.

Deadline: I løbet af året.

Evaluering:

Brobygning fra FG til videregående uddannelser

Overordnet strategi:
FG indgår i et samarbejde med en række videregående uddannelser på forskellige niveauer, der sikrer, at vore elever får et godt kendskab til deres videre uddannelsesmuligheder.

Fokus i 16-17:

FG indgår i projektet ”Karrierefokus”, som i højere grad end hidtil sætter elevernes fremtidige uddannelsesmuligheder på dagsordenen i løbet af stx/hf-tiden – både i forbindelse med undervisning og vejledning. Projektet foregår i tæt samarbejde med Studievalg København, f.eks. omkring afholdelse af temadage og besøg på bl.a. mellemlange videregående uddannelser. Projektet afsluttes januar 2017.

FG indgår i et forpligtende samarbejde med CBS med mulighed for at FG-elever kan deltage i brobygningsaktiviteter med CBS’s sproguddannelser. Dette er oplagt for eleverne på de samfundsfaglige studieretninger.
Muligheden for studiepraktik skal synliggøres på både korte, mellemlange og lange uddannelser.

Mål:
Målet er en øget bevidsthed hos de unge om deres uddannelses- og jobmuligheder. Dette måles gennem undersøgelser i løbet af det 2-3-årige uddannelsesforløb på FG.

Ansvarlig:
Ledelsen/Studievejledere/team.

Deadline:
I løbet af året.

Evaluering:

Udfordring og støtte

Overordnet strategi:

FG arbejder med udfordringer og støtte i undervisningen, idet vi er opmærksomme på den enkelte elevs personlige og faglige potentiale. Talentprogrammer udvikles i flere fag. Støtten til elever med særlige forudsætninger og udfordringer professionaliseres fortsat i tæt samarbejde med Campus.

FG arbejder målrettet med elevtrivsel.

Fokus i 16-17:

FG deltager i UVM-projekt om klasserumsledelse med deltagelse af fire klasser.
FG er tilmeldt projektet Netwerk, som fokuserer på at imødegå ensomhed blandt unge.

Lektieværksted, både i FG-regi og i regi af Club Campus. Herunder er der samarbejde med Ungdomsskolen om matematikhjælp til fagligt udfordrede elever, og om god studieadfærd, deltagelse og eksamenstræning.

Niveaudeling, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt i sprogfag og matematik

To-lærer-ordning i matematik på hf og relevante matematik-hold på B-niveau.

Øget studievejledning på hf og stx med fokus på trivsel og fastholdelse.

Særlig mentorfunktion til elever med særlige forudsætninger og udfordringer.

ATU/Forskerspirer, talentprogram for sproglige elever.

Tilmeldt Sciencetalenter i Sorø.

Mål:
Der arbejdes med de forskellige tiltag og effekten af dem skal kunne spores i mindsket fravær fra undervisningen og begrænsning af frafald.

Ansvarlig:
Teamene, ledelsen, studievejledningen og matematikfaggruppen.

Deadline:

I løbet af året.

Evaluering:

Lokalt samarbejde om praksisnær undervisning

Overordnet strategi:
FG lægger vægt på lokalt samarbejde med virksomheder, museer, kommunen og andre relevante aktører, som kan være med til at gøre undervisningen mere praksisnær.

Fokus 16-17:
Alle teams drøfter, hvorledes undervisningen gøres mere praksisnær og afprøver det i konkrete klasser i løbet af året. F.eks. i forbindelse med AT/Innovation, samarbejde med Willumsens Museum, naturfaglige fag (NF) og kultur- og samfundsfag (KS) på hf.

Der arbejdes på at udvikle gode kontakter til lokale virksomheder via Frederikssund Erhverv, som har fået sæde i Campusrådet.

Mål:
Hovedparten af eleverne på FG har arbejdet med praksisnær undervisning i løbet af året

Ansvarlig:

Teams/ledelsen/pædagogiske konsulenter.

Deadline:

I løbet af året.

Evaluering:

Internationalisering

Overordnet strategi:
FG har fokus på internationalisering i undervisning og planlægger fælles foredrag for større grupper på skolen, og vi indgår i internationalt samarbejde i forbindelse med studierejser, talentprogrammer og udvekslinger af elever og lærere.

Udviklingen af denne indsats skal ses i lyset af gymnasiereformen.

Fokus 16-17:
Ud fra kravene i reformen justeres FG’s aktiviteter på området. Herunder bestemmes hvilke typer af studierejser og evt. fællestimer, der skal være. Der lægges vægt på skolebesøg i forbindelse med studierejser.

Erasmus-Projekt: Urban Change: How to change European cities for the better? Young perspectives on neighbourhoods and city-planning kører videre og afsluttes i 2017.

Der arrangeres udveksling med skole i Madrid for særligt fagligt interesserede spanskelever i 2g.

Vi får besøg fra Wuxi i oktober og i denne forbindelse følges der op på muligheden for at etablere et virtuelt samarbejde med vores søsterskole.

Mulighederne for at etablere en egentlig international studieretning i forbindelse med gymnasiereformen undersøges.

Mål:
FG har ved udgangen af skoleåret en justeret international profil i overensstemmelse med gymnasiereformen.

Ansvarlig:
Ledelsen og relevante faggrupper.

Deadline:
I løbet af året.

Evaluering:

Bæredygtighed

Overordnet strategi:
FG iværksætter tiltag, der kan styrke gymnasiets bæredygtighed mhp. energi og ressourcer.

Fokus 16-17:

I regi af ”Grøn Skole” har skolen et miljøråd bestående af elever, lærere og pedellen. Dette råd skal fortsat komme med idéer til og gennemføre kampagner, der peger frem mod hvordan skolen i højere grad kan anvende alternative og energibesparende løsninger. Det skal synliggøres for alle elever og ansatte, og så vidt muligt anvendes i undervisningen.

Det skal undersøge muligheden for at udnytte Vinge-projektet til skolens fordel. Hvilke muligheder findes i projektet for at give vores elever indsigt i innovation, bæredygtighed mm.?

Mål:
Når året er omme, har vi igen gjort os fortjent til Grønt Flag.

Ansvarlig:

Ledelsen/ miljørådet.

Deadline:
Ved årets afslutning.

Evaluering:

Demokrati

Overordnet strategi:
FG lægger vægt på, at både elever og medarbejdere oplever skolen som en demokratisk institution, hvor alle kan komme til orde og få medindflydelse.

Fokus 16-17:

Vedrørende elever: Understøttelse af elevrådets arbejde som et demokratisk organ. Sikring af elevdeltagelse i alle relevante udvalg. Festudvalg, caféudvalg, miljørådet, kunstudvalget, OD-udvalg og morgensamlingsudvalg.

De samfundsfaglige studieretninger vil sende klasser til det alternative ”Ungdommens Folkemøde” i september 2016 i Søndermarken, hvor fokus er på demokrati og medindflydelse.

Der gennemføres den årlige elevtrivselsundersøgelse i et samarbejde mellem ledelsen/SU og elevrådet.
Vedrørende medarbejdere: Der gennemføres en MTU i foråret 2017.

Klar arbejdsfordeling og kommunikation mellem ledelse, pædagogiske konsulenter, team, klasselærere, studievejledere og øvrige ansatte. Lærerne inddrages i højere grad i planlægningen af AT-projekter, SRO mv. i årets løb.

Gennemarbejde strukturen og årshjulet for mødeaktiviteterne i SU, PR og bestyrelsen.

Alle på skolen skal inddrages i arbejdet med at forberede implementeringen af gymnasiereformen.

Mål:
Skolen tilkendegiver over for eleverne og medarbejderne, at vi ønsker at inddrage dem mere, og eleverne og medarbejderne tilkendegiver, at de føler sig mere inddraget.

En god reformproces som sikrer, at FG er optimalt forberedt til at implementere den nye reform fra skoleåret 17/18.

Ansvarlig:
Ledelsen og teams.

Deadline:
I løbet af året.

Evaluering:

Socialt og kulturelt omdrejningspunkt

Overordnet strategi:
FG ønsker at fastholde og styrke skolens sociale og kulturelle aktiviteter, herunder også frivilligt arbejde, så elever og medarbejdere oplever, at de får mulighed for at deltage i mange og forskellige begivenheder, som er med til at styrke sammenhold og gode traditioner på skolen.

Implementeringen af den fælles rusmiddelpolitik på Campus sættes i fokus ved relevante arrangementer.

Fokus 16-17:
Elevrådets arbejde har fokus på FG som et socialt og kulturelt omdrejningspunkt.

Campusdag.

Fælles debat- og kulturdage på Campus.

Tilbud til alle elever om aktiviteter på skolen om eftermiddagen/aftenen via Club Campus (Ungdomsskolen) eller internt på FG. F.eks. filmklub, litteraturklub, kunstklub, kor, band, m.m.

Elevrådets kunstudvalg opfordres til at implementere de planer, som blev lagt i 2015-16 om at udsmykke kantineområdet.

Fortsat fokus på at stx og hf samlet giver et godt socialt studiemiljø.

Mål:
Eleverne bliver mere involverede i forankring og fornyelse af skolens traditioner, og der er tilbud til alle typer af elever.

FG bidrager til at Campus får gode traditioner for fælles udadvendte aktiviteter.

Ansvarlig:

Ledelsen og Campusråd.

Deadline:
I løbet af året.