Lectioregler

FG’s lectioregler gældende fra 2023

Lektier

Lektier skal skrives ind i Lectio senest kl. 16.00 to dage før modulet.

Hvis holdet har moduler to dage i streg, gives evt. dag-til-dag-lektie med omtanke.

Fravær

Der gives 50 % fravær, hvis eleven kommer for sent eller forlader modulet midlertidigt.

Der gives 100% fravær for modulet ved udeblivelse.

Der kan ikke gives andre procentsatser end disse.

Opgaver og Studieplaner

Studieplaner skal være færdiglavet i Lectio henholdsvis 1.9. og 1.2.

I studieplanerne skal der indgå en intenderet plan for opgaver.

Den endelige opgave (ved opgaver med mere end 2 fordybelsestimer) skal være tilgængelig for eleverne senest 14 dage før afleveringsdato. Opgaver med op til 2 fordybelsestimer kan gives med kortere afleveringsfrist (med omtanke).

Hvis opgaven afleveres for sent, skal eleven selv skrive en besked i Lectio til den pågældende lærer om, at opgaven nu er afleveret. Læreren skal ved modtagelse for opgaven straks fjerne fraværet – tilbagemelding og bedømmelse for opgaven sker først, når det passer læreren.

Ved tomme opgaver registreres opgaven som ikke afleveret (100% fravær). At aflevere en tom opgave (et tomt dokument eller et dokument, der ikke kan åbnes) sidestilles desuden med plagiat. Ud over at registrere opgaven som ikke afleveret, igangsætter læreren derfor den almindelige procedure for plagiat ved at kontakte kontoret.

Eleverne kan i udgangspunktet forvente feedback på opgaven senest 14 dage efter, de har afleveret opgaven. Ellers påhviler det læreren at have dialog med holdet om feedback

Selvstændigt arbejde

Selvstændigt arbejde må kun bruges i begrænset omfang – og altid i samråd med nærmeste leder. Der skal kunne føres fravær, da modulet tæller i årsnormen.

Kurser, ekskursioner mm.

Hvis læreren har brug for at aflyse en lektion (fx ifm. kursus, ekskursion eller andet), skal læreren hurtigst muligt skrive ud til klassens lærere (fx ”Alle 1e-lærere”), så de kan byde ind på modulet. Lykkes det ikke at få en kollega til at tage modulet, skal læreren bede kontoret om hjælp med at finde en løsning.

Der noteres fravær på ekskursioner af den lærer, som er på tur. Ligesom elever noteres fraværende i de moduler, de mangler, når de er på ekskursion. Herefter godskriver kontoret.

Kommunikation på Lectio

Lectio bruges til skema, opgaver og kommunikation mellem læreren og klassen om undervisningsrelaterede ting. Lectio må ikke bruges til private beskeder eller aftaler i skemaet.

Eleven kan udfylde fraværsårsager i Lectio, her må kun udfyldes en af de fem valgmuligheder (“Andet”, “Kom for sent”, “Skolerelaterede aktiviteter”, “Private forhold”, “Sygdom”). Der må IKKE skrives i fritekstfelt.

Brugernavn/password til Lectio må ikke deles. Misbrug af andres login er ulovligt. Password Lectio skal skiftes regelmæssigt (Under din ”Hovedmenu” – konto -> skift password”).

Små justeringer i det daglige skema

Læreren må gerne foretage mindre ændringer i skemaet under følgende forudsætninger:

  • Elever må ikke få hultime (2. og 3.modul) som følge af den foretagne ændring.
  • Der må ikke laves dobbeltbookninger (tjek derfor: klasse, elev, lokale)
  • Hvis ændringen påvirker kollegaerne, skal alle berørte tages med på råd, inden ændringen foretages.
  • Ved sygdom og hvis læreren har morgenmodul, opfordres man til at aflyse morgentimen hurtigst muligt og sende besked til alle eleverne
  • Ved sygdom (ud over 1. modul) er det kontoret, som lægger aflysninger/ændringer ind i Lectio (også ved længerevarende sygdom)
  • Læreren må oprette timer ved timeunderskud på et hold (tjek for dobbeltbookninger)
  • Læreren må kun oprette ”nye” moduler med min. 48 timers varsel