Ledelse og bestyrelse

 
 
 

Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen

Bestyrelsen
Det er institutionens mål, at bestyrelsen sammensættes således, at den effektivt er i stand til at varetage sine opgaver. I denne sammenhæng overvejes køn i forbindelse med udpegning af kandidater til bestyrelsen, idet udpegningsberettigede orienteres om skolens politik på området.

Frederikssund Gymnasium har pr. 10.9.2015 i overensstemmelse med lov nr. 341 af 22. marts 2013 om indførelse af regler om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af det øverste ledelsesorgan og for afrapportering herom, opstillet som måltal for de udpegede bestyrelsesmedlemmer, at hvert køn er repræsenteret med minimum 1/3 af pladserne for ude fra kommende medlemmer i bestyrelsen.

Øvrige ledelsesniveauer

På institutionens øvrige ledelsesniveauer tilstræber institutionen i overensstemmelse med politikken at skabe en god og alsidig arbejdsplads, der fremmer kvinder og mænds lige karrieremuligheder.
Målet er, at hvert køn er repræsenteret med minimum 1/3 af medlemmerne i ledelsesgruppen samlet set.

Generelt
Ovennævnte målsætninger er ikke faste og ufravigelige kvoter, idet det først og fremmest er afgørende, at institutionens bestyrelsesmedlemmer samt ledere har de fornødne kompetencer.

Afrapportering
Institutionens bestyrelse skal gennemgå måltal og politik en gang om året med henblik på at tilpasse de opstillede måltal og de udarbejdede politikker til institutionens udvikling.

Den kønsmæssige sammensætning i bestyrelsen og ledelsen samt de opstillede måltal og politikker indberettes en gang årligt til ministeren for ligestilling, jf. Bekendtgørelse om måltal i bestyrelser mv. og politik for de øvrige ledelsesniveauer i statslige institutioner og virksomheder for at fremme en ligelig kønsmæssig sammensætning, §4.

Besluttet på bestyrelsens møde d.10.9.2015

Se bestyrelsen Her