Lønpolitik

Lønpolitik

Overordnet formål

Den lokale lønpolitik skal:

 • medvirke til at tiltrække, udvikle og fastholde kvalificerede medarbejdere.
 • Understøtte personalets indsats for at optimere elevernes læring.
 • Honorere den særlige indsats for at skabe udvikling didaktisk og fagligt, på et fundament af solid udførelse af kerneydelsen, og samtidig understøtte det gode, kollegiale samarbejde.
 • Understøtte arbejdet med Frederikssund Gymnasiums vision og prioriterede indsatsområder samt kompetenceudvikling, der understøtter arbejdet med indsatsområderne.
 • Sikre den enkelte medarbejder et rimeligt lønperspektiv.

Udmøntningen af den lokale lønpolitik skal være åben, gennemskuelig og velbegrundet.

Lønsystemet

Alle ansatte på Frederikssund Gymnasium ansættes på overenskomstmæssige vilkår jf. gældende overenskomst for det relevante arbejdsområde.

Herudover er der følgende principper for lokal løndannelse:

 1. Kvalifikationstillæg ydes ud over basisløn og eventuelt funktionstillæg. Kvalifikationstillæg tildeles som anerkendelse af veludført arbejde, med forventning om fortsat høj kvalitet i arbejdet.
 2. Kvalifikationstillæg er pensionsgivende og varig.
 3. Funktionstillæg ydes ud over basisløn og eventuelt kvalifikationstillæg. Funktionstillæg knytter sig til varetagelsen af konkrete pædagogiske, undervisningsmæssige eller administrative opgaver, som typisk er begrænset til en vis varighed.
 4. Funktionstillæg er pensionsgivende og i sit udgangspunkt tidsbegrænset til varigheden af den opgave, som funktionstillæg er knyttet til.
 5. Engangsvederlag ydes ud over basisløn samt eventuelt kvalifikationstillæg og funktionstillæg for en enkeltstående, afgrænset arbejdsopgave. Engangsvederlag er ikke pensionsgivende.
 6. Resultatløn tildeles kun skolens ledelse. Der indgås for hvert nyt skoleår en resultatlønskontrakt mellem skolens rektor og skolens bestyrelse. Bestyrelsen har bemyndiget rektor til at indgå resultatlønskontrakter med den øvrige ledels

Kvalifikationstillæg

Ved tildeling af kvalifikationstillæg vil der blive set på indhold og omfang af opgaveporteføljen de nærmest forudgående år.

Et kvalifikationstillæg er på kr. 14.000 (31.03.2012-niveau)

Kvalifikationstillæg tildeles for:

 • At løfte opgaver, som er af central betydning for udviklingen på Frederikssund Gymnasium i overensstemmelse med vision og prioriterede indsatsområder.
 • At initiere projekter og idéer, der understøttet Frederikssund Gymnasiums vision og prioriterede indsatsområder.
 • At bidrage aktivt til at forbedre elevernes læring via udviklingstiltag samt vidensdeling med kolleger.
 • At bidrage aktivt til kompetenceudvikling af personalet.
 • At have gennemført en Ph.d., masteruddannelse eller lignende til gavn for institutionen.

Der kan indgås aftale som beskriver principper for forhåndsaftalte tillæg. Sådanne aftaler knyttes til lønpolitikken som bilag, og de kan indgås og opsiges særskilt fra den generelle lønpolitik.

Funktionstillæg

Funktionstillæg, der ikke er centralt fastsat, gives i forbindelse med særlige funktioner, der varetages i en bestemt stilling, ofte af tidsbegrænset varighed. Funktionstillæg ophører i sit udgangspunkt med den specifikke opgaves ophør.

Ved ophør af en længerevarende funktion kan der forhandles om konvertering til kvalifikationstillæg, ud fra en individuel vurdering af, om varetagelsen af funktionen har givet nye kvalifikationer, som fortsat bringes i spil jf. afsnittet om kvalifikationstillæg.

Procedure for de årlige lokale lønforhandlinger for GL-området

 1. Forhandlingsperiode. De årlige forhandlinger finder sted i perioden september-december. De aftalte tillæg udmøntes pr. 1. januar i det efterfølgende budgetår.
 2. Det økonomiske råderum. Det er ledelsens ansvar at sikre, at der er midler til lokal løndannelse samt fastlæggelse af, hvor meget skolen afsætter til lokalløn. Det økonomiske råderum er således ikke en pulje, men en foranderlig størrelse, der kan variere fra år til år. Rektor skal meddele tillidsrepræsentanten en ramme for råderummet før forhandlingerne indledes. Meddelelsen skal gives senest en uge før første møde i forhandlingerne.
 3. Forhandlingskompetence. De konkrete individuelle lønaftaler om løntillæg indgås mellem rektor og GL’s tillidsrepræsentant. Parterne fremsætter forslag med angivelse af tillægstype samt begrundelse. Der aftales første dato for forhandling senest en måned efter fremsættelse af forslag.
 4. Det færdige resultat meddeles internt alle ansatte på GL-overenskomsten. Meddelelsen skal indeholde den samlede udmøntning af lokallønsmidler samt en oversigt over hvilke ansatte der har fået løntillæg eller vederlag. Det skal også fremgå, hvor stor en procentdel lokallønnen udgør af den samlede løn for personalegruppen.
 5. Nyansættelser og væsentlige stillingsændringer. Ved nyansættelser og væsentlige stillingsændringer kan lønforhold forhandles på alle tider af året. Lønforholdene skal så vidt muligt være aftalt før tiltrædelsen. Tillæggene har virkning fra tiltrædelsen.
 6. Procedure ved manglende enighed. Her henvises til bestemmelserne om interessetvister ved lokale lønforhandlinger, som de er beskrevet i den gældende overenskomst.
 7. Lønpolitikken evalueres i SU, når enten medarbejdersiden eller ledelsen ønsker det.

Enhver medarbejder har ret til en lønsamtale med rektor efter lønforhandlingens afslutning.

Procedure for de årlige lønforhandlinger for områder der ikke har tillidsmandsrepræsentation på skolen

Der laves aftaler om forhandlingsprocedurer med de relevante faglige organisationers lokalafdelinger, som sikrer at lokale lønaftaler kan indeholdes i budgetlægningen for det kommende regnskabsår.

Ikræfttræden og opsigelse af aftalen 

Aftalen træder i kraft d. 1. august 2019 og kan opsiges af hver af parterne med 3 måneders varsel. Herudover kan aftalen ændres ved enighed mellem parterne.

Vedtaget i Samarbejdsudvalget d. 26/08-2019

Link til den underskrevne lokale lønpolitik, klik her: Lokal lønpolitik