Lønpolitik

Lønpolitik

Overordnet formål
Lønpolitikken skal skabe grundlag for en målrettet og fleksibel løndannelse, der kan understøtte skolens mål og værdier i sammenhæng med skolens personalepolitik. Lønnen skal afspejle og understøtte medarbejderens ansvar, kompetencer og kvalifikationer og sætte fokus på teamets og den enkeltes opgavevaretagelse. Lønpolitikken skal bidrage til at udvikle skolen og medarbejderne og til at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere. Lønpolitikken skal være med til at sikre, at ledelsen og medarbejdere er informeret om, hvordan og hvornår lønforhandlinger foregår, og har kendskab til hvilke kvalifikationer, indsatser og resultater der honoreres på skolen. Lønpolitikken skal udgøre fundamentet for en ensartet, gennemsigtig og sammenhængende praksis i forbindelse med lønforhandlinger på skolen.

Medarbejdergrupperne
Lønpolitikken omfatter alle medarbejdere på skolen. Der er dog modifikationer med hensyn til tjenestemænd.

Procedure
På forslag fra ledelsen drøftes institutionens generelle lønpolitik i MIO og vedtages i bestyrelsen.
På baggrund af institutionens generelle lønpolitik, der er vedtaget i bestyrelsen, bemyndiger bestyrelsen skolens ledelse til – inden for skolens økonomiske råderum – at udarbejde konkrete aftaler om lønforhold.

Skolens ledelse udformer
efter forhandling med de relevante forhandlingsberettigede organisationer lokale aftaler om konkrete lønforhold.

De årlige forhandlinger finder sted i perioden september – december og således, at det er parternes fælles mål, at forhandlingerne skal være afsluttet inden udgangen af december. De aftalte tillæg udmøntes pr. 1. januar i det kommende år. Forslag fremsættes skriftligt overfor den anden part.

Aftaler indgås skriftligt, og ikrafttrædelses- og evt. ophørsdato skal fremgå. Begrundelsen for tildelingen af tillæg/engangsvederlag skal angives i aftalen. Kvalifikationstillæg er pensionsgivende.

Funktionstillæg kan aftales som pensionsgivende. Engangsvederlag er ikke pensionsgivende.

Engangsvederlag kan uddeles løbende. I forbindelse med nyansættelser kan der ligeledes aftales tillæg med virkning fra ansættelsestidspunktet.

Skolens ledelse og TR drøfter løntillæg/engangsvederlag til den enkelte medarbejder. Sidstnævnte inddrages evt. i drøftelsen.

Aftale om løntillæg/engangsvederlag underskrives af rektor og den forhandlingsberettigede organisation. Aftaleparterne er p.t.:

  • For lærere: skolens ledelse og GL-tillidsrepræsentant.
  • For inspektorer: skolens ledelse og GL-centralt.
  • For administrativt personale under HK: skolens ledelse og HK-lokalafdeling.
  • For pedelområdet: skolens ledelse og 3F lokalafdeling.

Skolens ledelse fremskaffer i samarbejde med tillidsrepræsentanterne baggrundsmateriale til både ledelses- og medarbejderside, forud for forhandlingerne, herunder:

Lønoplysninger om enkelte medarbejdere fordelt på medarbejdergrupper

Oversigter, der opbygges år for år, over tildelte tillæg

Oplysninger om skolens økonomiske situation, herunder budgetter

Når lønforhandlingen er afsluttet, giver skolens ledelse medarbejdere, der er indstillet til tillæg, meddelelse om dette i form af et brev, der angiver beløbsstørrelse og begrundelse for tillægget. Når forhandlingsrunden er afsluttet, offentliggøres resultatet hurtigst muligt internt på skolen.

Lønpolitikken evalueres hvert andet år i MIO.

Kriterier for tildeling
Den overenskomstfastsatte grundløn gives for at varetage de funktioner, der er fastlagt i uddannelsesbekendtgørelserne for stx og hf.

Kvalifikationstillæg gives for kvalifikationer, der højner skolens faglige og pædagogiske niveau og som understøtter skolens strategiske og undervisningsmæssige målsætninger. Tildelingen sker ud fra en samlet vurdering af den enkelte medarbejders kvalifikationer i forhold til de kriterier, der fremgår af nedenstående

Elementer i lønsystemet

Lønsystemet giver mulighed for følgende honorering (dog kan tjenestemænd alene tildeles engangsvederlag og resultatløn):

Engangsvederlag kan udbetales til medarbejdere som en anerkendelse af de særlige resultater og indsatser, medarbejderen har leveret i løbet af året.

Kvalifikationstillæg ydes på grundlag af medarbejderens faglige eller personlige kvalifikationer, kvaliteten i opgavevaretagelsen, evt. efterspørgslen ift. stillinger på det øvrige arbejdsmarked, mv. Kvalifikationstillæg ydes som hovedregel som varige tillæg, men kan, når der er særlige begrundelser herfor, ydes som midlertidige tillæg.

Funktionstillæg ydes for særlige funktioner, der varetages i en bestemt stilling. Varetagelsen af en bestemt funktion udløser ikke automatisk tillæg. Om der skal gives tillæg, afhænger af en individuel vurdering af funktionens omfang, og hvordan den enkelte varetager funktionen. Funktionstillæg kan ydes for en tidsbegrænset periode og bortfalder i øvrigt når funktionen ophører.

Den enkelte skole udarbejder en oversigt over de funktioner, der udløser tillæg og evt. tillægs størrelsestillæg.

Forhåndsaftaler er aftaler om at tillæg af en given form og størrelse knyttes til udførelsen af nærmere specificerede funktioner eller opnåelse af bestemte kvalifikationer. Når de fastlagte betingelser er opfyldt udmøntes de konkrete tillæg til den enkelte medarbejder uden yderligere aftale. Der kan indgås forhåndsaftaler mellem de forhandlingsberettigede parter.

Resultatløn er aftale om der udbetales løntillæg for en måleperiode i det omfang fastlagte kvantitative og/eller kvalitative mål er opnået.