Personalepolitik

Personalepolitikken på FG tager sit udgangspunkt i en overordnet målsætning om at gymnasiet skal være en attraktiv uddannelsesinstitution for både ansatte og elever, hvor:

 • Den enkelte medarbejder kan udnytte sine potentialer i størst muligt omfang.
 • Den enkelte medarbejder får mulighed for faglig og personlig udvikling, så man har reel mulighed for at medvirke til et højt fagligt niveau.
 • Den enkelte medarbejders lyst til engagement i gymnasiets virke understøttes, så målsætningen omkring demokrati og medindflydelse bliver reel.
 • Den enkelte medarbejder har mulighed for indflydelse på gymnasiets kultur, overordnede mål og på egen situation.
 • Den enkelte medarbejder opfatter sig som en del af et hele med ansvar over for helheden.

Målsætningen for FGs personalepolitik udmøntes på de neden for beskrevne områder. Denne politik skal sikre:

 1. Størst mulig medarbejderindflydelse på beslutningsprocesser og på egen situation.
 2. Klare retningslinjer for arbejdets tilrettelæggelse.
 3. Størst mulig tryghed i ansættelsen.
 4. Åbenhed og information.
 5. Godt arbejdsmiljø.
 6. Faglig og personlig udvikling for den enkelte medarbejder.

Pkt. 1 Omfatter en lang række drøftelser i MIO af emner, der har betydning for skolen og de ansatte, herunder også skolens budget.
Pkt. 2 Omfatter retningslinjer for TRs inddragelse i vurderingen fag- og timefordelingen og skemaet, retningslinjer for lærerene om holdoprettelse, studieture, ekskursioner, fordeling af UVM-midler, planlægning, team-bog, m.m.
Pkt. 3 Omfatter principper for ansættelse og afskedigelse. Desuden aftaler om støtteforanstaltninger ved kriser hos medarbejdere. Retningslinjer for personalesamtaler.
Pkt. 4 Omfatter procedurer for informationsspredning og orientering mellem gymnasiets forskellige organer, spec. mellem ledelse og medarbejdere, og mellem forskellige personalegrupper.
Pkt. 5 Omfatter retningslinjer for bevarelse/forbedring af gymnasiets fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Sikring/forbedring af det fysiske arbejdsmiljø. Desuden div. politikker på det sundhedsmæssige område, der omfatter rygepolitik, misbrugspolitik og sygdomspolitik .
Pkt. 6 Omfatter bl.a. retningslinjer for efteruddannelse, interne faglige udviklingsmuligheder og avancementsmuligheder.

1.1 Udviklingsudvalget

Kommissorium:

 • Konsulent/støttefunktion i forbindelse med gennemførelsen af gymnasiets handlingsplan, herunder også gennemførelse af evaluering af handlingsplanen i foråret.
 • Inspiration til udvikling, f.eks. gennem ajourføring af viden om udviklingen inden for uddannelsessektoren som helhed/ indhentning af ideer hos lærerkollegiet
 • Udarbejdelse af skitser til projekter i bl.a. at, efter at forslag om disse har været behandlet i PR.
 • Koordinering af igangværende projekter, hvor der er behov for dette.
 • Iværksættelse og koordinering af pædagogiske arrangementer.

1.2 Informationsarbejdet:

Kommissorium for ad hoc-arbejde:

 • Tager løbende udgangspunkt i gymnasiets informationsstrategier.
 • Skal støtte redaktionelt i forhold til skolefolder og web-side.
 • Tilrettelægger Åbent Hus.

1.3 Arbejdet med skolens bygninger (forankret i skolens ledelse):

Kommissorium for ad hoc-arbejde:

 • Udarbejdelse af bygningsstrategi, herunder plan for fornyelse/vedligeholdelse af faglokalerne.
 • Årlig bygningsgennemgang.
 • Drøftelser af tiltag, der fremmer bygningernes pædagogiske anvendelse.

1.4 Fællesudvalgsarbejdet:

Kommissorium for ad hoc-opgaver:

 • Fællestimer.
 • Extracurriculære arrangementer.
 • Samarbejde mellem ledelsen og elevrådet.

1.5 Kunstudvalg:

Kommissorium:

 • Registrerer løbende gymnasiets ”kunstsamling”, så den er opdateret.
 • Tager stilling til ophængninger og nedtagninger.
 • Indkøber kunst i det omfang, der er afsat penge i budgettet.
 • Kommer med forslag til budget for kunstindkøb.


1.6 Principper for budgetlægning

 • Rektor har det overordnede ansvar for – i samarbejde med revisionen – at fremlægge et realistisk budget for gymnasiets bestyrelse.
 • Inden bestyrelsen får budgettet til drøftelse og underskrift, afholder rektor møde med MIO, hvor budgettet drøftes.
 • Når budgettet er vedtaget i bestyrelsen bliver det fremlagt for PR til orientering og drøftelse.
 • Budgettet vedtages så vidt muligt på et bestyrelsesmøde i december og fremlægges i januar for PR sammen med budgettet for fordelingen af uv-midler.
 • I september laves en budgetrevision. Efter drøftelse i MIO vedtages budgetrevisionen af bestyrelsen og PR orienteres efterfølgende.

1.7 Principper for fordeling af budget til uv-midler

Revideres.

2.1 Principper for skemalægning

 • Som hovedprincip lægges der skema to gange om året.
 • Skemaet skal så vidt muligt være færdigt senest i ugen efter translokationen, og senest to uger før skemaet starter i januar. Det offentliggøres på nettet for lærerne. Først via mail, siden via Lectio.
 • Mødetider, timelængder og pauser drøftes med handelsskolen, da vi i nogle tilfælde anvender samme lærere.
 • Der skemalægges i 13/14 med 95-min. lektioner. Erfaringerne med lektionslængden evalueres i april/maj 14.
 • Det prioriteres højt, at eleverne så vidt muligt møder kl. 8:10, og at mellemtimer for eleverne i videst muligt omfang undgås.
 • Mellemtimer for lærerne vil ikke altid kunne undgås, men de skal have et minimalt omfang for den enkelte. Som hovedregel kan der højst være tale om 5 moduler som mellemtimer over en 14 dages periode. Det tilstræbes, at timerne er jævnt fordelt over perioden. Hvis skemaet mod forventning ikke lever op til dette princip, kommenteres dette af rektor på et møde med tillidsrepræsentanten og den berørte lærer.

Skemaet lægges af skemalæggeren, som kommenterer evt. uhensigtsmæssigheder i time- og fagfordelingen, og som forelægger skemaet for rektor til godkendelse, før det sendes ud.

2.2 Principper for udbud og opretning af studieretninger og valghold

 • Udbud af studieretninger og valghold drøftes på initiativ af rektor med MIO og PR i efteråret.
 • Opretning af studieretninger og valghold foretages af rektor med udgangspunkt i gymnasiets udbud af studieretninger og valgfag, således at elevernes ønsker opfyldes bedst muligt. Samtidig skal gymnasiets økonomi tages med i betragtning. Elevernes valg af A- og B-niveauer skal så vidt muligt imødekommes. Dog har A-niveauerne 1.prioritet.

Rektors forslag til oprettelse af klasser og hold drøftes i PR og i elevrådet, før rektor foretager den endelige holdoprettelse.

2.3 Principper for bevilling af ekskursioner

Ekskursioner bevilges af rektor. Bevillingerne udsendes til orientering for alle lærere.

Her overvejes følgende faktorer:

 • Økonomisk ramme: Den økonomiske ramme er fastlagt i budgettet.
  Aktivitetsramme: Aktivitetsrammen fastsættes under vurdering af den enkelte klasses aktivitetsniveau mht. ekskursioner. Ved vurderingen anvendes følgende retningslinier:
 • Særlige forhold: F.eks. gæstebesøg, udvekslinger mv.

Ansøgning om ekskursioner sker med en deadline på 2 dage i starten af henholdsvis efterårs- og forårssemesteret. De 2 ekskursionsdage placeres i månedskalenderes fordelt på de to semestre.

3.1 Procedure for ansættelse ved eksterne opslag med ansættelse for øje

 • MIO drøfter sammensætningen af et ansættelsesudvalg på mindst 3 personer, hvoriblandt TR for det berørte område.
 • Ansættelsesudvalget gennemgår og prioriterer ansøgningerne sammen med rektor.
 • I prioriteringen indgår gymnasiets behov og ansøgerens faglige kompetence og evt. efteruddannelse.
 • Der indkaldes ansøgere til samtale.
 • Ansættelsessamtalen: udvalgets medlemmer deltager sammen med rektor.
 • Efter denne samtale: udvalgets medlemmer drøfter ansøgerne sammen med rektor.
 • Rektor ansætter.

3.2 Procedure ved interne opslag (“hverv” og pædagogiske ledere)

 • Rektor opslår internt hverv efter drøftelse i MIO.
 • MIO drøfter nedsættelsen af et ansættelsesudvalg på mindst 3 personer, hvoriblandt TR for det berørte område.
 • Ansættelsesudvalget prioriterer de indkomne ansøgninger og indstiller til rektor.
 • Rektor besætter den ledige post under hensyntagen til udvalgets indstilling.

3.3 Procedure ved uansøgt afskedigelse af anden grund end arbejdsmangel:

 • Overordnet følges det fagretslige systems procedurer på området. Ved overvejelser om afsked følges følgende procedure:
 • Rektor orienterer straks TR for det berørte område. Herefter orienteres den afskedigelsestruede.
 • TR inddrager derefter straks den berørte hovedorganisation.
 • MIO nedsætter et afskedigelsesnævn bestående af TR, TR-suppleant, rektor og vicerektor.
 • Nævnets rolle er at påse, at alle vedtagne procedurer overholdes.

3.4 Procedure ved afskedigelse på grund af arbejdsmangel (lærere)

 • Her følges følgende procedure:
 • Rektor orienterer TR og MIO straks, der måtte vise sig tegn på en nedgang i arbejdsmængden.
 • Rektor orienterer TR straks, når det viser sig, at der efter rektors mening ikke vil være timer nok til alle fastansatte i det følgende skoleår. Der skal afskediges så få som muligt.
 • Der nedsættes et afskedigelsesnævn bestående af TR, TR-suppleant, rektor og vicerektor. Nævnets rolle er at påse, at alle vedtagne procedurer overholdes.
 • TR orienterer/ inddrager derefter GL straks (evt. indsigelser fra TR/GL skal fremsættes over for rektor inden en uge efter orienteringen).
 • Rektor orienterer den/de afskedigelsestruede, så snart rektor har sat navn(e) på. Vedkommende kan efter anmodning få en uddybende skriftlig begrundelse.
 • Rektor orienterer MIO og PR hurtigst muligt.
 • Ved arbejdsmangel inden for det teknisk/administrative personaleområde følges tilsvarende procedurer.

3.5 Principper for medarbejdersamtaler

 • Udviklingssamtaler gennemføres som personlige samtaler med rektor hvert år.
 • Hvert år i maj revideres oplægsskemaer til samtalerne af MIO og forelægges PR til drøftelse.
 • Samtalerne gennemføres herefter i de måneder, hvor den enkelte medarbejder har fødselsdag eller efter behov.
 • Rektor skriver referatet, som den enkelte kan gøre indsigelse i mod, hvis det ønskes. Referatet gemmes i personalemapperne.

3.6 Principper for teamsamtaler

 • Der afholdes møder mellem ledelsen og teamkoordinatorerne og teamsekretærerne for alle 3 team.

3.7 Håndteringen af Lectio i forbindelse med indtastning af lønbærende aktiviteter og ændringer af skemapositioner

 • Skolen vil gerne give lærerne mulighed for at ændre skemapositioner, så f.eks. projektdage kan tilpasses lærernes øvrige skematimer. Ønsker man at ændre en anden lærers skema, kan det kun gøres efter aftale med den pågældende lærer.
 • Skolen ønsker, at alle ændringer i skemapositioner meddeles administrationen.
 • Gymnasiets administration er den eneste, der kan tildele lærere løntimer.
 • Projektdages skemaer kan ændres, men der skal tages hensyn til projekt-elevernes skemaer.
 • Lærerne har mulighed for at flekse ud og flekse ind. Skolen skal have besked.
 • Drejer det sig om udfleksning af enkelte moduler (helst ydertimer af hensyn til eleverne) kan det ske ved meddelelse til administrationen og ved at man sikrer sig, at det kan ske inden for årsnormen.
 • Drejer det sig om udfleksning af en hel dag kan det kun ske ved at forespørge gymnasiets ledelse. Det sammen gælder, hvis udfleksningen sker for en længere periode.

Flekser man ind, kræver det en godkendelse af administrationen. Indfleksning er oftest sket i forbindelse med at en klasse/hold har fået en mellemtime.

4.1 Principper for kommunikation på FG

FG anvender det studieadministrative system, Lectio, til:

 • Registrering af fravær (elever og medarbejdere).
 • Skemavisning.
 • Karaktergivning.
 • Studieplaner, undervisningsbeskrivelse og studierapporter.
 • Angivelse af div. aktiviteter for elever og lærere i månedsplanen.
 • Registrering af lærertimer.
 • Kommunikation med elever.

FG anvender e-mail til at kommunikere meddelelser, referater af møder m.m. ud fra ledelsen til medarbejderne. Hjemmesidens bagside fungerer som gymnasiets arkiv vedrørende PR, MIO, retningslinjer for arbejdstid m.m.

5.1 Rygepolitik, Frederikssund Gymnasium

Rygning for elever og medarbejdere på skolen foregår uden for Campus-området – både i hverdagen og til fester.

5.2 Misbrugspolitik på Frederikssund Gymnasium

 • Det er enhver medarbejders pligt ikke at optræde beruset i arbejdstiden eller at lugte af alkohol. Det samme gælder i forhold til at være påvirket af narkotiske stoffer.
 • Medarbejdere, som er på vej ud i eller har et misbrug, skal kontaktes af ledelsen og tilbydes vejledning om hjælp til at få behandling af et sådant problem (f.eks. via MPs pensionskasse).

Såfremt misbrug er konstateret, har medarbejderen pligt til at modtage hjælp, der kan afhjælpe misbruget. (Hvis han/hun fortsat ønsker ansættelse på FG).
(For eleverne er der formuleret en rusmiddelpolitik, som fremgår af hjemmesiden).

6.1 Principper for efteruddannelse

 • Der er afsat ca. 4 dages kursus i gennemsnit til hver lærer.
 • For hvert år føres der statistik over hvilke lærer, der har været på hvilke kurser.
 • Efteruddannelseskurser bevilges af rektor med udgangspunkt i en ligelig fordeling blandt lærerne set over sigt.
 • Alle er forpligtet til at deltage i fælles kurser/efteruddannelse arrangeret for hele gymnasiet eller for faggrupper og/eller teams.
 • Efteruddannelse honoreres med evt. tjenestefrihed og/eller tid. Desuden betales billigste transport, samt time-dagpenge. Er der tale om længerevarende uddannelsesforløb, som en medarbejder melder sig til uden gymnasiets opfordring, men med dens accept, bevilges der transport og bøger til kurset/uddannelsen.
 • Ved ønsket om deltagelse i en udlandsrejse som led i efteruddannelse kan gymnasiet bevilge hel- eller delvis dækning af udgifterne.

7.1 Principper for mødeplanlægning på FG

 • Møder lægges ind i Lectio, så det sikres, at møder ikke planlægges oven i hinanden, så det forhindrer lærere i at deltage.
 • Som en absolut hovedregel planlægges der ikke møder i frokostpausen.