Personalepolitik

Personalepolitikker

 

Personalepolitik

Personalepolitikken på FG tager sit udgangspunkt i en overordnet målsætning om at gymnasiet skal være en attraktiv uddannelsesinstitution for både ansatte og elever.

Personalepolitikken er til revidering i SU og kommer snarest.

 

Sygdomspolitik

Frederikssund Gymnasium lægger stor vægt på at være en arbejdsplads uden arbejdsbetinget sygefravær. En fælles opmærksomhed om sygefravær fra såvel ledelse som medarbejdere skal bidrage til dette.

Frederikssund Gymnasium ønsker i størst muligt omfang at støtte medarbejdere, der bliver ramt af sygdom og personlige problemer, og skolen lægger vægt på, at der er positiv opmærksomhed omkring fravær og tilbagekomst efter sygdom. Sygdomspolitikken har som formål at understøtte disse intentioner.

Særligt forebyggende tilbud til stress-truede lærere

For at hjælpe særligt stress-truede lærere har skolen lavet en aftale med en lokal psykolog, som bl.a. har specialiseret sig i at indgå i et samtaleforløb med personer, der udviser stress-symptomer. Skolen kan efter forudgående samtaler med en lærer således tilbyde en række samtaler med psykologen til afhjælpning af situationen.

Skolens ledelse kan ligeledes få sparring fra denne psykolog på det generelle, stressforebyggende plan.

I det følgende beskrives, hvad ledelsen og medarbejderen i øvrigt skal og kan gøre i forbindelse med sygefravær og sygdom:

Sygemelding m.v.

Det er medarbejderens ansvar at give skolen meddelelse om sygdom – også på skemafri dage. Medarbejderen skal give besked til skolens kontor/skolesekretæren så tidligt som muligt og normalt inden kl. 07.30. Gerne på telefonsvareren. Dette er af hensyn til skolens arbejdstilrettelæggelse, herunder muligheden for at skaffe vikar. Medarbejderen skal så vidt muligt oplyse om sygefraværets forventede varighed. Raskmelding til næste dag må meget gerne være inden kl.14.00 – om muligt. Medarbejderen har ikke har pligt til at oplyse om sygdommens art.

Når arbejdet er genoptaget, skal medarbejderen snarest skrive under på en tro og love-erklæring om uarbejdsdygtighed på grund af sygdom. Skolens kontor sørger for, at blanket herom udleveres til medarbejderen. Blanketten afleveres straks tilbage i underskrevet stand, når sygdomsperioden ophører.

Hvis medarbejderen må forlade skolen i arbejdstiden på grund af sygdom, orienteres skolens kontor herom, og fraværstimerne betragtes som sygdom.

Hyppigt sygefravær

Såfremt en medarbejder ofte er fraværende på grund af sygdom og har et samlet set stort sygefravær, tager rektor initiativ til en sygefraværssamtale med medarbejderen med henblik på at klarlægge, hvorvidt årsagen til det hyppige sygefravær er arbejdsbetinget og drøfte eventuelle mulige initiativer til at afhjælpe situationen.

Det er rektor, der ud fra en helt konkret vurdering beslutter, hvorvidt en medarbejder skal indkaldes til en sådan samtale.

Udgangspunktet er dog, at rektor tager initiativ til samtale med medarbejdere der:
Har haft mere end sammenlagt 10 sygedage inden for de seneste 12 måneder eller
Har haft mere end 3 sygeperioder inden for de seneste 6 måneder.

Medarbejderen indkaldes skriftligt til samtalen og gøres samtidig bekendt med muligheden for evt. at tage en bisidder med. Indkaldelsen til samtalen skal vedlægges en udskrift af medarbejderens sygedagsliste.

Der udarbejdes et notat om samtalen. Medarbejderen bekræfter ved sin underskrift på notatet indholdet af samtalen. Notatet lægges på medarbejderens personalesag, ligesom medarbejderen skal have udleveret kopi heraf.

Længerevarende sygdom

Skolen ønsker at støtte medarbejdere, der bliver ramt af sygdom og personlige problemer, og vil ved en tidlig opfølgning i forhold til sygemeldte søge at fastholde medarbejdere, der på grund af langvarig sygdom eller ændringer i arbejdsevnen, ellers er i fare for at miste arbejdet.

Ved længerevarende sygdom vil rektor derfor gå i dialog med medarbejderen om pågældendes mulighed for at genoptage arbejdet. Spørgsmålet om pågældendes mulighed for at genoptage arbejdet vil bl.a. blive vurderet på baggrund af disse samtaler og i lyset af evt. modtagne lægelige oplysninger om medarbejderen. I denne forbindelse udarbejdes der en såkaldt mulighedserklæring.

Ved samtalerne med rektor har medarbejderen ikke pligt til at oplyse om sygdommens art.

Ved længerevarende sygefravær holder rektor som udgangspunkt løbende kontakt med den sygemeldte medarbejder efter nedenstående retningslinjer.

Senest efter 2 ugers sygefravær kontakter rektor telefonisk eller pr. mail den sygemeldte medarbejder for at høre, hvordan det går og om udsigten til raskmelding. Rektor laver en notits om, at samtalen har fundet sted, og notitsen lægges på medarbejderens personalesag. Alternativt lægges kopi af mailkorrespondancen med medarbejderen på personalesagen.

Efter 4 ugers sygefravær indkalder rektor skriftligt medarbejderen til en sygefraværssamtale, og gør samtidig medarbejderen bekendt med muligheden for evt. at tage en bisidder med. Som udgangspunkt skal samtalen afholdes på skolen. I særlige tilfælde kan samtalen efter aftale foregå hos den ansatte eller undtagelsesvis afvikles telefonisk.

Formålet med sygefraværssamtalen er at få klarlagt sygdommens karakter og forventede varighed samt perspektiverne for medarbejderens tilbagevenden. Der udarbejdes et notat om samtalen. Medarbejderen bekræfter ved sin underskrift på notatet indholdet af samtalen. Notatet lægges på medarbejderens personalesag, ligesom medarbejderen skal have en kopi heraf. Rektor kan bede medarbejderen om en lægeerklæring, en såkaldt mulighedserklæring. Rektor og medarbejderen skal sammen udfylde første del af erklæringen, lægen skal udfylde den anden del. Rektor kan også bede medarbejderen om lægelig dokumentation på sygdom – en såkaldt friattest. Der kan udarbejdes en fastholdelsesplan. Oplysninger vedr. sygefravær skal videregives til kommunens jobcenter, der efter 8 ugers sygefravær skal tage hånd om den sygemeldte medarbejder.

Afskedigelse på grund af sygdom

Fravær på grund af sygdom er lovligt forfald, men en medarbejder kan afskediges på grund af hyppigheden og omfanget af sygefraværet, eller hvis medarbejderen er syg, og der ikke er udsigt til, at medarbejderen inden for rimelig tid bliver i stand til at genoptage arbejdet.

Opsigelse som følge af sygefravær kan således ske, hvis opsigelsen efter en konkret vurdering er rimeligt begrundet i medarbejderens eller skolens forhold. Der kan her bl.a. lægges vægt på, hvor belastende sygefraværet er for skolens drift, om sygdommen er foranlediget af arbejdet og længden af fraværet sammenholdt med den ansattes anciennitet. Af betydning kan også være sygdomsmønsteret og oplysninger om mulighederne for snarlig genoptagelse af arbejdet, risiko for tilbagefald osv.

Hørt i MIO d. 27.2.2014, og i PR d.3.3.2014

Til revidering i SU februar 2024

 

Lønpolitik

Overordnet formål

Den lokale lønpolitik skal:

 • medvirke til at tiltrække, udvikle og fastholde kvalificerede medarbejdere.
 • Understøtte personalets indsats for at optimere elevernes læring.
 • Honorere den særlige indsats for at skabe udvikling didaktisk og fagligt, på et fundament af solid udførelse af kerneydelsen, og samtidig understøtte det gode, kollegiale samarbejde.
 • Understøtte arbejdet med Frederikssund Gymnasiums vision og prioriterede indsatsområder samt kompetenceudvikling, der understøtter arbejdet med indsatsområderne.
 • Sikre den enkelte medarbejder et rimeligt lønperspektiv.

Udmøntningen af den lokale lønpolitik skal være åben, gennemskuelig og velbegrundet.

Lønsystemet

Alle ansatte på Frederikssund Gymnasium ansættes på overenskomstmæssige vilkår jf. gældende overenskomst for det relevante arbejdsområde.

Herudover er der følgende principper for lokal løndannelse:

 1. Kvalifikationstillæg ydes ud over basisløn og eventuelt funktionstillæg. Kvalifikationstillæg tildeles som anerkendelse af veludført arbejde, med forventning om fortsat høj kvalitet i arbejdet.
 2. Kvalifikationstillæg er pensionsgivende og varig.
 3. Funktionstillæg ydes ud over basisløn og eventuelt kvalifikationstillæg. Funktionstillæg knytter sig til varetagelsen af konkrete pædagogiske, undervisningsmæssige eller administrative opgaver, som typisk er begrænset til en vis varighed.
 4. Funktionstillæg er pensionsgivende og i sit udgangspunkt tidsbegrænset til varigheden af den opgave, som funktionstillæg er knyttet til.
 5. Engangsvederlag ydes ud over basisløn samt eventuelt kvalifikationstillæg og funktionstillæg for en enkeltstående, afgrænset arbejdsopgave. Engangsvederlag er ikke pensionsgivende.
 6. Resultatløn tildeles kun skolens ledelse. Der indgås for hvert nyt skoleår en resultatlønskontrakt mellem skolens rektor og skolens bestyrelse. Bestyrelsen har bemyndiget rektor til at indgå resultatlønskontrakter med den øvrige ledels
Kvalifikationstillæg

Ved tildeling af kvalifikationstillæg vil der blive set på indhold og omfang af opgaveporteføljen de nærmest forudgående år.

Et kvalifikationstillæg er på kr. 14.000 (31.03.2012-niveau)

Kvalifikationstillæg tildeles for:

 • At løfte opgaver, som er af central betydning for udviklingen på Frederikssund Gymnasium i overensstemmelse med vision og prioriterede indsatsområder.
 • At initiere projekter og idéer, der understøttet Frederikssund Gymnasiums vision og prioriterede indsatsområder.
 • At bidrage aktivt til at forbedre elevernes læring via udviklingstiltag samt vidensdeling med kolleger.
 • At bidrage aktivt til kompetenceudvikling af personalet.
 • At have gennemført en Ph.d., masteruddannelse eller lignende til gavn for institutionen.

Der kan indgås aftale som beskriver principper for forhåndsaftalte tillæg. Sådanne aftaler knyttes til lønpolitikken som bilag, og de kan indgås og opsiges særskilt fra den generelle lønpolitik.

Funktionstillæg

Funktionstillæg, der ikke er centralt fastsat, gives i forbindelse med særlige funktioner, der varetages i en bestemt stilling, ofte af tidsbegrænset varighed. Funktionstillæg ophører i sit udgangspunkt med den specifikke opgaves ophør.

Ved ophør af en længerevarende funktion kan der forhandles om konvertering til kvalifikationstillæg, ud fra en individuel vurdering af, om varetagelsen af funktionen har givet nye kvalifikationer, som fortsat bringes i spil jf. afsnittet om kvalifikationstillæg.

Procedure for de årlige lokale lønforhandlinger for GL-området
 1. Forhandlingsperiode. De årlige forhandlinger finder sted i perioden september-december. De aftalte tillæg udmøntes pr. 1. januar i det efterfølgende budgetår.
 2. Det økonomiske råderum. Det er ledelsens ansvar at sikre, at der er midler til lokal løndannelse samt fastlæggelse af, hvor meget skolen afsætter til lokalløn. Det økonomiske råderum er således ikke en pulje, men en foranderlig størrelse, der kan variere fra år til år. Rektor skal meddele tillidsrepræsentanten en ramme for råderummet før forhandlingerne indledes. Meddelelsen skal gives senest en uge før første møde i forhandlingerne.
 3. Forhandlingskompetence. De konkrete individuelle lønaftaler om løntillæg indgås mellem rektor og GL’s tillidsrepræsentant. Parterne fremsætter forslag med angivelse af tillægstype samt begrundelse. Der aftales første dato for forhandling senest en måned efter fremsættelse af forslag.
 4. Det færdige resultat meddeles internt alle ansatte på GL-overenskomsten. Meddelelsen skal indeholde den samlede udmøntning af lokallønsmidler samt en oversigt over hvilke ansatte der har fået løntillæg eller vederlag. Det skal også fremgå, hvor stor en procentdel lokallønnen udgør af den samlede løn for personalegruppen.
 5. Nyansættelser og væsentlige stillingsændringer. Ved nyansættelser og væsentlige stillingsændringer kan lønforhold forhandles på alle tider af året. Lønforholdene skal så vidt muligt være aftalt før tiltrædelsen. Tillæggene har virkning fra tiltrædelsen.
 6. Procedure ved manglende enighed. Her henvises til bestemmelserne om interessetvister ved lokale lønforhandlinger, som de er beskrevet i den gældende overenskomst.
 7. Lønpolitikken evalueres i SU, når enten medarbejdersiden eller ledelsen ønsker det.

Enhver medarbejder har ret til en lønsamtale med rektor efter lønforhandlingens afslutning.

Procedure for de årlige lønforhandlinger for områder der ikke har tillidsmandsrepræsentation på skolen

Der laves aftaler om forhandlingsprocedurer med de relevante faglige organisationers lokalafdelinger, som sikrer at lokale lønaftaler kan indeholdes i budgetlægningen for det kommende regnskabsår.

Ikræfttræden og opsigelse af aftalen 

Aftalen træder i kraft d. 1. august 2019 og kan opsiges af hver af parterne med 3 måneders varsel. Herudover kan aftalen ændres ved enighed mellem parterne.

Vedtaget i Samarbejdsudvalget d. 26/08-2019

Link til den underskrevne lokale lønpolitik, klik her: Lokal lønpolitik

Til revidering i SU februar 2024