Persondata – GDPR

Beskyttelse af personfølsomme oplysninger

 

Datasikkerhed for elever på FG

IT anvendes i undervisningen som et pædagogisk og didaktisk læringsredskab med det overordnede formål at fremme elevernes læring og digitale dannelse.

IT i undervisningen

Når du bruger skolens IT- system, så gælder skolens studie-ordensregler. Fra skolens side tilstræber vi, at digitale læringsplatforme bliver brugt med omtanke.

 1. Computeren anvendes som det primære arbejdsredskab i undervisningen og kan ikke erstattes af mobiltelefoner eller tablets.
 2. Al brug af computer i timerne og af skolens netværk skal være undervisningsrelateret. Det er ikke tilladt at chatte, anvende Facebook, skrive e-mails, spille computerspil eller surfe på nettet i timerne medmindre dette indgår i en undervisningssammenhæng.
 3. Medbragte mobiltelefoner skal i løbet af undervisningen være sat på lydløs og gemt væk, medmindre de indgår i en undervisningssammenhæng planlagt af læreren. Læreren har ret til at indsamle mobiltelefoner i modulerne.
 4. Du må ikke optage undervisningen (hverken lyd eller billede) hverken live eller via skærmoptagelse på din egen pc eller via din telefon/tablet.

Misbrug af computeren og mobiltelefonen i undervisningen giver læreren ret til enten at bede den enkelte elev om at lukke computeren i det konkrete modul eller at give eleven 50 procents fravær i det konkrete modul.

I særligt grove tilfælde vil skolens ledelse i samarbejde med klassens lærer tildele en skriftlig advarsel.

IT og kommunikation
 1. Al elektronisk kommunikation skal være kendetegnet ved en god tone, og alle skal overholde god It-etik på internettet.
 2. Det er ikke tilladt at misbruge internettet eksempelvis på sociale medier, Lectio eller andre elektroniske platforme, til at skrive negativt om andre.
 3. Beskeder i Lectio skal skrives i en saglig tone og skal primært anvendes til skolerelaterede beskeder.
 4. Misbrug af andres login til Lectio, mailkonti, Facebook eller lignende er ulovligt.
 5. Enhver brug af skolens computere og netværk, der er enten ulovlig eller opfattes som skadelig for skolens omdømme eller virksomhed, er ikke tilladt (eksempelvis download og distribution af ulovligt materiale).

Ved overtrædelse af ovenstående regler kan man risikere bortvisning fra skolen i overensstemmelse med skolens øvrige ordensregler.

 

Persondata og IT

Som led i din skolegang vil du få kendskab til personoplysninger om dine kammerater og lærere. Disse oplysninger skal du behandle med omtanke og respekt. Din brug af personoplysninger om andre som led i din skolegang (hvilket skal forstås i bred forstand i både tid og rum) er omfattet af skolens studie- ordensregler. Hvis du fx på Facebook, Instagram eller andre steder på internettet deler billeder og/eller lyd- eller videooptagelser af andre personer, skal du være meget opmærksom på følgende:

 • Du må kun dele oplysninger, videoer eller fotos af andre, hvis alle de personer, som oplysningerne angår (fx de personer, der kan ses eller høres på video) på forhånd har givet lov – tydeligt og frivilligt.
 • Det skal være den konkrete oplysning, video eller foto, som personerne skal give lov til, som du deler. Dvs. har man sagt “ja” én gang, gælder det kun i det aktuelle tilfælde.
 • Hvis personerne senere fortryder, at de sagde “ja” til, at du måtte dele oplysninger, video eller fotos af dem, skal du straks fjerne materialet igen fra det medie, hvor du har lagt den op. Du kan også altid bede andre, du evt. har delt materialet med, om at slette det.

 

Lectio og Outlook

Du må ikke dele dit brugernavn/password til Lectio med andre.

Lectio beder dig ikke automatisk om at skifte dit password, derfor er det vigtigt, at du selv skifter password (gerne hvert kvartal som minimum). Du skal vælge et stærkt, unikt password. Du kan vælge nyt password fra din ”Hovedmenu” (konto -> skift password”).

Fraværsmeldinger sendes også via Lectio, hvor du udfylder en af de fem valgmuligheder (som er “Andet”, “Kom for sent”, “Skolerelaterede aktiviteter”, “Private forhold”, “Sygdom”). Du bør IKKE skrive noget i det fritekstfelt, der findes på samme side, da feltet ikke er sikkert nok til at uddybende oplysninger om fx sygdomsårsagen, trivsel mv. Hvis du vil uddybe din fraværsmelding med mere tekst, skal du skrive det i Outlook til din studievejleder, lærer, leder, eller du kan kontakte os via telefon.

Alle private, fortrolige og følsomme oplysninger SKAL KUN sendes via Outlook. Ved at ikke at dele private, fortrolige og følsomme oplysninger i Lectio bidrager du til, at disse oplysninger ikke ender forkerte steder.

Du skal være opmærksom på, at skolens administrative medarbejdere – som led i support- og vedligeholdelsesopgaver evt. har adgang til systemerne i Lectio, og kan se indholdet i beskeder, fravær mm.

 

Sådan behandler vi dine personoplysninger som led i din skolegang på FG

 

Orienteringen gives med henvisning til art. 13 og 14 i databeskyttelsesforordningen, hvis fulde navn er “Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse)”.

FG tilstræber at behandle så få personoplysninger om dig som muligt. Vi behandler kun personoplysninger, hvis det er nødvendigt, sagligt begrundet og proportionelt.

Vi indsamler og behandler derfor som altovervejende udgangspunkt kun de personoplysninger, der er nødvendige for, at vi kan overholde vores pligter i henhold til den gymnasiale lovgivning.

 • Det kan dreje sig om oplysninger, der gør det muligt for os at identificere dig, sætte dig på hold, undervise dig og administrere dit fravær.
 • Det kan dreje sig om oplysninger, vi skal bruge til dokumentation, fx for at du kan oprykkes til næste klassetrin, modtage SU eller andre ydelser, som du selv har ansøgt om, eller at du kan indstilles til eksamen.
 • Det kan dreje sig om oplysninger, der er nødvendige for at kunne drive gymnasiet. For eksempel til at gennemføre kontrolforanstaltninger, forebygge snyd ved eksamen og til brug for gymnasiets økonomistyring. FG kan bruge persondata fra fx Lectio og gymnasiets netværk i forbindelse med drift og vedligehold af systemerne og til kontrol af adfærd.
 • Det kan blive nødvendigt at behandle fortrolige eller følsomme personoplysninger om dig og evt. også dine forældre. Fx
  • hvis du beder om skolegang på særlige vilkår pga. handicap eller særlige sociale forhold
  • hvis du aflægger ordblindetest
  • hvis du søger om dispensation til udeboende SU pga særlige sociale forhold i hjemmet
  • hvis du skal på studietur til udlandet (i så fald kan du og evt. også dine forældre blive bedt om at aflevere paskopi)
  • hvis du ikke overholder FGs Studie- og ordensregler
  • hvis vi har mistanke om snyd ved eksamen

Vi indsamler og behandler også følgende personoplysninger om dig, hvis du har givet samtykke til det:

 • foto eller video af dig kan offentliggøres på gymnasiets hjemmeside, gymnasiets profiler på sociale medier eller i gymnasiets trykte publikationer

Samtykket gives på lectio ved skolestart på 1.år.

 • registrering af følsomme personoplysninger om dig som led i studievejledning, hvis det ikke sker til brug for fx ansøgning om SPS-midler, dispensation til udeboende SU eller anden form for støtte, fx ekstra tid til eksamen
 • gymnasiet kan orientere dine forældre om dine forhold (almindelige personoplysninger), efter du er fyldt 18 år

Overførsel til tredjelande

Personoplysningerne overføres ikke til tredjelande, undtagen hvis dette er et krav i forbindelse med fx internationale aktiviteter.

Videregivelse

Frederikssund gymnasium videregiver kun personoplysninger om dig, hvis det er et krav ifølge lovgivningen og det i øvrigt er nødvendigt for varetagelsen af vores pligter som gymnasieskole.

Modtager af dine oplysninger kan være modtagergymnasiet, hvis du flytter skole, Ungdommens Uddannelsesvejledning, hvis du forlader gymnasiet i utide, Undervisningsministeriet eller ministeriets styrelser, Regionen eller Styrelsen for Videregående Uddannelser.

 

Dine rettigheder

Retten til indsigt:

Du (eller dine forældre) kan få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler, hvad formålet med behandlingen er, hvor længe vi opbevarer personoplysningerne, hvor vi har oplysningerne fra (hvis vi ikke har modtaget dem fra jer), hvem vi evt. videregiver personoplysningerne til samt på hvilket grundlag, vi evt. overfører personoplysningerne til tredjelande, jf. art. 15 i databeskyttelsesforordningen. Indsigten kan gives enten ved at vi udleverer en kopi af oplysningerne, og/eller ved, at vi beder dig om selv at logge ind i et et IT-system med din brugeradgang for at se oplysningerne dér. Retten til indsigt kan dog være begrænset, hvis hensynet til private interesser, fortrolighed om andres oplysninger eller tavshedspligt i den offentlige forvaltning kræver det, jf databeskyttelseslovens §22

Retten til indsigelse:
Du kan gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger, hvis dine interesser i ikke at få behandlet personoplysninger går forud for Frederikssund gymnasiums legitime interesser i at kunne foretage behandlingen, jf artikel 21 i databeskyttelsesforordningen.

Retten til berigtigelse:
Du kan få rettet eller suppleret personoplysninger om dig, som er forkerte eller ufuldstændige, jf artikel 16 i databeskyttelsesforordnngen.

Retten til begrænsning af behandlingen:
Du har ret til at få begrænset vores behandling af personoplysninger, hvis der er særlige grunde til det, jf artikel 18 i databeskyttelsesforordningen.

Retten til sletning:
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt af hensyn til Frederikssund gymnasiums dokumentation for vores administration af din skolegang.

 • De fleste oplysninger om dig slettes 3 år efter, du er blevet student
 • Oplysninger i sager om ansøgning og administration af udeboende SU og SPS-midler slettes efter 5 år
 • Dit eksamensbevis slettes efter 30 år

Dine forældres personoplysninger (stam-, kontakt, og systembrugeroplysninger) opbevares indtil du bliver student.

Hvis du tilbagekalder det samtykke, du har givet os til visse behandlinger (jf ovenfor) ophører vi fremover med de persondatabehandlinger, du gav samtykke til . Dog kan vi have behov for fortsat at behandle visse af personoplysningerne i en begrænset periode, fx som dokumentation for administration af økonomiske tilskud eller særlige vilkår, som du har modtaget på baggrund af personoplysninger, som du gav samtykke til, vi måtte behandle. Hvis dit samtykke er givet til offentliggørelse af dit foto eller video på internettet, vil vi gøre, hvad der er teknisk muligt med de redskaber, vi er i besiddelse af, for at fjerne dine personoplysninger igen. Vi kan dog ikke garantere, at materialet kan fjernes igen fra fx Googles søgemaskine eller Facebook.

Sådan gør du brug af dine rettigheder:
Du skal kontakte Frederikssund gymnasiums kontaktperson Anne Vedersø fgave@frsgym.dk og oplyse, hvilken ret, du ønsker at gøre brug af, og hvorfor. Vi vil herefter undersøge, om vi er enige i, at retten kan udøves.

 

Klage adgang

Frederikssund gymnasiums behandling af personoplysninger kan påklages til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, eller ved e-mail til dt@datatilsynet.dk

 

Hjemmel til behandling af dine personoplysninger

findes i den gymnasiale lovgivning:

 • Den europæiske databeskyttelsesforordnings art. 6, stk. 1 og art. 9, stk. 1
 • Databeskyttelseslovens §§ 6, 7, 10 og 11
 • Lovbekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser
 • Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser
 • SU-loven
 • Almen eksamensbekendtgørelsen
 • Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser
 • Bekendtgørelse om sætlige tilskud til specialpædagogisk bistand til ungdomsuddannelser mv. (SPS-bekendtgørelsen)
 • registrering af Covid-19 testsvar: GDPR art. 9, stk. 2, litra h, jf GDPR art. 6, stk. 1, litra e, jf epidemilovens §34 og bekendtgørelse om lukning og genåbning med sener ændringer

 

Kommunikation med FG

På Frederikssund gymnasium kan du altid ringe på tlf. 47313011eller maile til os på frsgym@frsgym.dk

 

Datasikkerhed når du søger optagelse som ny elev på FG

Dette er Frederikssund gymnasiums orientering om vores brug af personoplysninger, når man ansøger om optagelse hos os, jf. databeskyttelsesforordningens art. 13.

Frederikssund gymnasium tilstræber at behandle så få personoplysninger som muligt, ligesom vi kun behandler personoplysninger, hvis det er nødvendigt, sagligt begrundet og proportionelt.

 

Hvem er dataansvarlig

Frederikssund gymnasium er dataansvarlig for den behandling af personoplysninger, som vi beskriver nedenfor.

Formålet med Frederikssund gymnasiums behandling af personoplysninger er formel identifikation af ansøgeren og forældremyndighedsindehavere, reservation af plads til ansøgeren, behandling af selve ansøgningen om optagelse samt behandling af eventuelle klager over afslag.

 

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger

 • Gymnasielovens kapitel 2 om optagelse
 • Optagelsesbekendtgørelsen
 • Procedurebekendtgørelsen
 • Databeskyttelsesforordningens art. 6 og databeskyttelseslovens §6

 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om ansøgere

CPR-nummer, navn, adresse, e-mail, telefonnummer, uddannelsesønsker, standpunkts- og prøvekarakterer og eksamensgennemsnit, eventuelle værgeoplysninger og værgers kontaktoplysninger, skoletilknytning, uddannelsesparathedsvurdering, evt. bilag med udtalelser, evt. diverse erklæringer og oplysninger om særlige forhold, evt. resultater fra optagelsesprøve, optagelsessamtale eller klagesag samt de øvrige oplysninger, som ansøgeren selv giver i ansøgningen (herunder i fritekst).

 

Er man forpligtet til at afgive oplysningerne?

Hvis ansøgeren ønsker at søge om optagelse på en ungdomsuddannelse i Danmark, er det obligatorisk at indsende ansøgningerne via Optagelse.dk. Ansøgeren er ikke forpligtet til at afgive oplysninger, men konsekvensen af at undlade dette er, at man ikke kan søge om optagelse. De med * markerede oplysninger ovenfor er dog frivillige at afgive.

 

Overførsel til modtagere i tredjelande

Personoplysningerne overføres ikke til tredjelande.

 

Hvor stammer oplysningerne fra?

Oplysninger om elever i 8.- 9.- og 10. klasse stammer fra grundskolernes administrative systemer og/eller tastes ind i selvbetjeningsløsningen på Optagelse.dk af eleven, en vejleder eller en administrativ medarbejder.

Oplysninger om værger/ forældre til elever i 8.- 9.- og 10. klasse stammer fra skolernes administrative systemer og/eller tastes ind i selvbetjeningsløsningen på Optagelse.dk.

Oplysninger om ansøgere, som ikke går i 8.- 9.- og 10. klasse stammer fra CPR-registeret, styrelsens Karakterdatabase og indtastning af ansøgeren selv

 

Datasikkerhed for gæster på FG

Til dig der er gæst på Frederikssund Gymnasium: sådan behandler vi dine personoplysninger

I forbindelse med vores drift og administration behandler Frederikssund Gymnasium oplysninger om enkeltpersoner (personoplysninger). Hvis du har skrevet til os, været i brobygning, sendt os en jobansøgning, besøgt, kommunikeret eller samarbejdet med gymnasiet, eller hvis vores drift og administration i øvrigt har gjort det nødvendigt, behandler vi personoplysninger om dig.

Frederikssund Gymnasium behandler de personoplysninger, som du selv giver til os, fx dine kontaktinformationer samt de oplysninger, der er årsagen til dit ophold på gymnasiet eller din henvendelse.

Hvis du er brobygger, praktikant eller censor eller hvis du modtager et honorar fra os som fx foredragsholder eller bestyrelsesmedlem, registrerer vi også dit CPR-nummer.

Frederikssund Gymnasium kan også indhente oplysninger om dig fra andre end dig selv, hvis vi har hjemmel til det i lovgivningen eller du selv har givet samtykke til det på forhånd.

Som led i illustrationen af livet på Frederikssund Gymnasium fotograferer og videofilmer vi på gymnasiets område. Der vil primært være tale om situations- og stemningsbilleder og –film. Disse fotos og film kan efter omstændighederne blive offentliggjort på vores hjemmeside og via forskellige medier (fx på gymnasiets profil på sociale medier, i trykte publikationer, på plakater, reklamer, bannere, på gymnasiets info-skærme samt i artikler i fx dagblade, aviser og på tv).

Hvis du ikke ønsker at blive fotograferet eller filmet som beskrevet, kan du sige det til fotografen, men derudover skal du også selv være opmærksom på at holde dig ude af situationer, hvor der fotograferes eller filmes. Hvis du ved en fejl alligevel bliver fotograferet eller filmet og fotografiet/filmen bliver vist fx på vores hjemmeside, kan du altid henvende dig til gymnasiets sekretariat og bede om at få det fjernet.

Sådan gør du brug af dine rettigheder

Du skal kontakteuddannelsesleder Anne Vedersø fgave@frsgym.dk og oplyse, hvilken ret, du ønsker at gøre brug af og hvorfor. Vi vil herefter undersøge, om vi er enige med dig i dit ønske. Hvis vi ikke umiddelbart er enige, hører du fra os med en begrundelse for, hvorfor dit ønsker ikke kan imødekommes. Du vil i så fald få lejlighed til at udtale dig, før vi træffer endelig afgørelse om, hvorvidt dit ønske vil blive imødekommet. Vores afgørelse herom skal følge forvaltningslovens regler om høring, begrundelse og klagevejledning, jf. forvaltningslovens §§ 19–25.

 

Behandling af dine personoplysninger

De personoplysninger, som Frederikssund Gymnasium behandler, vil blive behandlet og opbevaret i gymnasiets it-systemer, hvortil kun gymnasiets medarbejdere med tjenstlige opgaver, der konkret berettiger til det, har adgang.

 

Håndbog i behandling af personoplysninger (Pixi) for ansatte.

Dette er pixi-versionen af Håndbog i behandling af personoplysninger på Frederikssund Gymnasium. Hele håndbogen findes her ………

Retningslinjer for behandling af personoplysninger – gælder for alle medarbejderne på Frederikssund Gymnasium

 1. Brug passwords (eller fingeraftryk som adgangskode) på din computer og opdater med et nyt, unikt password hver gang systemet beder om det (hver 6. måned) – eller oftere. Memorér passwords og undlad at skrive det ned. Dit password må under ingen omstændigheder fremgå af noter, der er tilgængelige for andre. Tast aldrig passwords mens computeren er koblet til projektor eller lignende, hvor passwordet kan aflures.
 2. Log ud eller luk computeren, hvis du forlader den (fx i klasselokalet).
 3. E-mails med fortrolige og følsomme personoplysninger sendes fortrinsvis via E-Boks eller Outlook. Mails fra fgxxx@frsgym.dk er godkendt i arbejdssammenhænge.
 4. Hvis personoplysningerne er modtaget eller sendt via e-mail, slettes mailen senest 1 måned efter sagsbehandlingen/relevansen af informationen er afsluttet/aktuel.
 5. Bidrag til løbende at slette sager og oplysninger, herunder personoplysninger, der ikke længere er relevante.
 6. Tag ikke nye it-systemer eller digitale platforme i brug, uden at det er godkendt af ledelsen.
 7. Åben ikke mails, der ser mistænkelige ud, eller som kommer fra afsendere, du ikke kender.
 8. Ved tyveri eller bortkomst af it-udstyr (fx pc, tablet og/eller smartphone, som man har fået udleveret som arbejdsredskab, skal man straks kontakte IT-ansvarlige.
 9. Kontakt nærmeste leder eller IT-administrator, hvis du bliver opmærksom på noget mistænkeligt.
 10. Ved brud på datasikkerheden for personoplysninger skal man STRAKS kontakte uddannelsesleder/vicerektor og IT-ansvarlige. Årsagen er, at Frederikssund Gymnasium har pligt til at håndtere et sikkerhedsbrud straks.
 11. Undlad at gemme personoplysninger på USB-nøgle, på skrivebordet på din bærbare computer eller lignende (usikre) steder.
 12. Fysiske dokumenter med personoplysninger skal lægges i et aflåst skab, skuffe eller kontor.
 13. Papirdokumenter med personoplysninger skal altid bortskaffes ved makulering (kontakt kontoret)
 14. Det anbefales, at medarbejdere der arbejder med personfølsomt materiale (adm. personale, studievejledere o.lign.) ikke tager fysiske kopier indeholdende følsomme personoplysninger med hjem. Hvis det alligevel sker, skal man være opmærksom på, at uvedkommende ikke har adgang til oplysningerne.

Almindelig opgaveretning o. Lign., som underviserne foretager, kan uden problemer tages med hjem i fysisk form.

Ansattes brug af forskellige it-systemer

Som ansat på Frederikssund Gymnasium skal du bruge de it-systemer, som skolen stiller til rådighed, til al arbejdsrelateret, digital kommunikation og opbevaring.
Dette er især vigtigt, når du behandler personoplysninger. De it-systemer, som Frederikssund Gymnasium har godkendt til personoplysninger, er følgende systemer:

Alle ansatte:

 • Outlook (mail)
 • Office365

Administrative medarbejdere og studievejledere:

 • Outlook (mail)
 • Office365
 • E-Boks
 • Lectio
 • Optagelse.dk
 • Netprøver.dk
 • DocuNote
 • Statens lønsystem
 • Navision stat
 • Indfak
 • CPR-Registeret.
Mailpolitik og Lectio

Ansatte skal bruge de systemer, som skolen stiller til rådighed til al arbejdsrelateret kommunikation.

De vigtigste regler er følgende:

 1. Arbejdsrelaterede mails sendes fra og modtages i Outlook
 2. Mails med fortrolige og følsomme personoplysninger skal altid sendes til e-Boks eller med krypteret mail (Outlook).
 3. Straks efter en medarbejders fratræden lukkes medarbejderens mailadresse ned.
 4. Medarbejderen skal selv være opmærksom på, at mails med følgende typer af personoplysninger max må opbevares i 1 måned. Herefter skal mailen enten slettes eller overføres til et sikkert it-system (DocuNote).
 5. Arbejdsrelaterede e-mails er skolens ejendom, som skolen kan åbne og læse i særlige tilfælde. Dette sker dog kun, hvis det er strengt nødvendigt af hensyn til driften eller som led i fx it-support.
 6. Du må ikke bruge din arbejdsmail til logins på apps og tjenester (fx Netflix o.lign.).
 7. Private mailkonti må ikke bruges til arbejdsrelateret kommunikation.

 

Lectio

Lectio kan kun bruges til:

 • Elevers fraværsregistrering
 • Skema, mødeindkaldelser o.lign.
 • Aflevering af skoleopgaver
 • CPR-numre og karakterer (Da vi pt. ikke har et alternativt opbevaringssted på Frederikssund Gymnasium).

Vi bruger ikke Lectios kommunikationsfunktioner (fritekstfelter), da disse funktioner ikke er sikre nok til at fx oplysninger om elevers sygdom, trivsel og sociale forhold kan registreres der.

I Lectios kommunikationsfunktioner (fritekstfelter) skriver vi kun helt kortfattede, ikke-fortrolige personrelaterede oplysninger, fx ”møde afholdt”, ”fravær drøftet”, mv.

Det understreges, at man naturligvis ikke må bruge sin Lectio-adgang til at se oplysninger, som man ikke har en tjenstlig årsag til at kende. Via Lectios systemlog kontroller administrator, at data i Lectio kun bruges til tjenstlige formål og ikke uvedkommende formål. Administrator kan standardmæssigt gennemgå loggen efter behov eller ved konkret mistanke om uhensigtsmæssig brug af Lectio.

Skolens Lectio-administrator sørger for sletning af afgåede elever og fratrådte medarbejderes adgang til Lectio via modulet ”Datasletning”

 

DocuNote

I studievejledningen og administrationen bruges DocuNote, og de heri oprettede elevmapper til studievejledning, sanktionssager, lægeerklæringer, SU- og SPS-ansøgninger. Her har ledelsen, administrationen og studievejlederne adgang.

Personoplysninger må kun behandles af ansatte, som er beskæftigede med opgaven.

Dine rettigheder

Retten til at få orientering om behandling af dine personoplysninger: Du har ret til at få oplyst, at vi behandler personoplysninger om dig og hvorfor, jf. artikel 13 og 14 i databeskyttelsesforordningen. Disse oplysninger får du her.

Hvis du ønsker mere udførlige oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte gymnasiets sekretariat eller databeskyttelsesrådgiver (se kontakt oplysninger nedenfor).

Retten til indsigt:
Du kan få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvad formålet med behandlingen er, hvor længe vi opbevarer personoplysningerne om dig, hvor vi har oplysningerne fra (hvis vi ikke har modtaget dem fra dig) samt hvem vi evt. videregiver dine oplysninger til, jf. art. 15 i databeskyttelsesforordningen.

Din ret til indsigt kan dog være begrænset, hvis hensynet til private interesser, fortrolighed om tredjemands oplysninger eller tavshedspligt i den offentlige forvaltning kræver det, jf. databeskyttelseslovens § 22.

Retten til indsigelse:
Du kan gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger og eventuelt kræve, at oplysningerne bliver slettet, berigtiget eller begrænset, jf. artikel 21 i databeskyttelsesforordningen.

Retten til berigtigelse:
Du kan få rettet eller suppleret personoplysninger om dig, som er forkerte eller ufuldstændige, jf. artikel 16 i databeskyttelsesforordningen.

Retten til begrænsning af behandlingen: 
Du har ret til at få begrænset vores behandling af dine personoplysninger, hvis der er særlige grunde til det, jf. artikel 18 i databeskyttelsesforordningen.

Retten til sletning:
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt af hensyn til Frederikssund Gymnasiums behov for at kunne dokumentere vores administration og drift herunder over for revisionen. Vi opbevarer sjældent personoplysninger i mere end 5 år fra udgangen af det kalenderår, registreringen angår.

Sådan gør du brug af dine rettigheder:
Du skal kontakteuddannelsesleder Anne Vedersø fgave@frsgym.dk og oplyse, hvilken ret, du ønsker at gøre brug af og hvorfor. Vi vil herefter undersøge, om vi er enige med dig i dit ønske. Hvis vi ikke umiddelbart er enige, hører du fra os med en begrundelse for, hvorfor dit ønsker ikke kan imødekommes. Du vil i så fald få lejlighed til at udtale dig, før vi træffer endelig afgørelse om, hvorvidt dit ønske vil blive imødekommet. Vores afgørelse herom skal følge forvaltningslovens regler om høring, begrundelse og klagevejledning, jf. forvaltningslovens §§ 19–25.

Klage adgang:

Du kan klage over Frederikssund Gymnasiums behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, eller ved e-mail til dt@datatilsynet.dk