Persondatapolitik

Det er FG’s politik at give alle samarbejdspartnere (elever, forældre, personale og samarbejdspartnere udefra) en fair og god behandling, og vi vil derfor passe godt på de personoplysninger, som vi bliver betroet.

Den 25. maj 2018 trådte EU’s nye persondataforordning General Data Protection Regulation (GDPR) i kraft (GDPR). Forordningen har indflydelse på den måde, vi på Frederikssund Gymnasium behandler personoplysninger om dig, ligesom det har indflydelse på, hvilke rettigheder vi skal oplyse dig om.

Helt grundlæggende gælder det, at FG kun må indsamle og behandle personoplysninger, vi har brug for, og vi må kun bruge dem til præcist dét formål, som er tilsigtet.

Her finder du vores retningslinjer for, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har, hvis du er registreret hos os som elev, ansat eller gæst.

 

For elever

På Frederikssund gymnasium behandler vi kun personoplysninger, hvis det er nødvendigt, sagligt begrundet og proportionelt. Vi indsamler og behandler derfor som altovervejende udgangspunkt kun de personoplysninger, der er nødvendige for, at vi kan overholde vores pligter i henhold til den gymnasiale lovgivning.

Når du, som elev, starter på Frederikssund Gymnasium på enten stx, hf eller htx, modtager vi en række oplysninger om dig fra Optagelse.dk. Det er dit navn, din adresse, dit telefonnummer, e-mailadresse og dit CPR-nr. samt de tilsvarende oplysninger om dine forældre eller værger.

Dine oplysninger bruger vi til at sikre, at du har ret til at gå på FG og for at kunne tilrettelægge undervisningsforløbet for dig. Desuden har vi behov for at kunne komme i kontakt med dig og dine forældre/værger.

 

Hvem har adgang til oplysninger om dig?

Kun de, der i deres arbejde på Frederikssund gymnasium har brug for personfølsomme oplysninger om dig, har adgang til disse oplysninger. Det kan være; skolens administration, ledelse samt studievejlederne.

 

Hvor behandles dine personfølsomme oplysninger?

De personoplysninger, som Frederikssund Gymnasium behandler, vil blive behandlet og opbevaret i skolens it-systemer, hvortil kun skolens medarbejdere med tjenstlige opgaver der konkret berettiger til det, har adgang.


Når din daglige gang på skolen begynder, får vi helt naturligt ny information om dig. Det gælder dit skema og dine karakterer i Lectio, og det gælder også oplysninger om dit eventuelle fravær og dine egne oplysninger om årsagerne hertil. Disse oplysninger har lærerne adgang til.

Hvis du kommer i konflikt med studie- og ordensreglerne, kan du få en eller flere sanktioner, og dokumenterne herom vil blive registreret i skolens it-system. Endelig vil der i det studieadministrative system blive gemt beskeder, dine svar på ikke-anonyme spørgeskemaer i Lectio, dine boglån samt oplysninger om din eventuelle modtagelse af SU. Du kan desuden blive bedt om dokumentation for sygdom, og sådanne attester gemmer vi sammen med alle de andre oplysninger. Disse oplysninger er kun tilgængelige for skolens medarbejdere med tjenstlige opgaver der konkret berettiger til det.

Skriftlige afleveringsopgaver, som du laver i løbet af din studietid på FG, er din ejendom og bliver i løbet af din studietid gemt digitalt i det studieadministrative system Lectio. Her har alle lærere adgang til alle dine besvarelser. Lectio bruger desuden besvarelserne til deres plagiatkontrol.

Tilsvarende vil de eksamensopgaver, du kommer til at aflevere via Netprøver.dk, blive gemt i Styrelsen for IT og læring, der er en del af Undervisningsministeriet. Netprøver.dk bruger også dine besvarelser til plagiatkontrol. Det samme gælder, hvis du selv eller din lærer kontrollerer opgaven hos Urkund.se.

Hvis du har fortrolige samtaler med eksempelvis en lærer eller studievejleder, bliver dine oplysninger ikke bragt videre uden at I har aftalt, hvad der skal siges.

Der er nogle oplysninger, som skolen er forpligtiget til at gemme permanent ifølge Arkivloven. Det er dit navn, dit CPR-nummer og dit eksamensbevis. Alle andre informationer bliver slettet, når du forlader Frederikssund Gymnasium.

 

Billeder og samtykke

På skolens hjemmeside og profiler på de sociale medier (fx facebook og Instagram) bringer vi jævnligt situationsbilleder af aktiviteter på skolen. Det gør vi for at kunne informere alle elever og lærere på skolen, tidligere elever, forældre og andre med interesse for skolen om de aktiviteter, der foregår. Hvis du finder dig selv på sådan et foto, og du synes, det er en ubelejlig situation, kan du altid kontakte skolens kontor, der vil sørge for, at billedet slettes igen.

Vi vil også gerne bringe et portrætfoto af dig i Lectio, så lærerne kan se, hvordan du ser ud og som også er beregnet til dit studiekort i den tid, som du er elev på FG. Det kræver dit samtykke, som du bliver bedt om at opfylde i forbindelse med din optagelse på FG. Optagelsesbrev og relevante samtykkeerklæringer fremsendes via e-boks og kan til enhver tid trækkes tilbage.

Hvis du ikke ønsker at blive fotograferet eller filmet som beskrevet, kan du sige det til fotografen. Derudover skal du selv være opmærksom på at holde dig ude af situationer, hvor der fotograferes eller filmes. Hvis du alligevel bliver fotograferet eller filmet, og fotografiet/filmen bliver vist fx på vores hjemmeside, kan du altid henvende dig til webmaster og bede om at få det fjernet.

 

Gæster

Til dig, hvis du er, gæst, censor, foredragsholder, brobygger, praktikant, jobansøger, afsender af post til skolen, håndværker, rengøringsmedarbejder eller opholder dig på skolens område iht. fx servicekontrakt.

Vi behandler de personoplysninger, som du selv giver til os, fx dine kontaktinformationer samt de oplysninger, der er årsagen til dit ophold på skolen eller din henvendelse.

 

Dine rettigheder

Retten til at få orientering om behandling af dine personoplysninger: Du har ret til at få oplyst, at vi behandler personoplysninger om dig og hvorfor, jf. artikel 13 og 14 i databeskyttelsesforordningen. Disse oplysninger får du her.

Hvis du ønsker mere udførlige oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte skolens kontaktperson eller skolens databeskyttelsesrådgiver (se kontaktoplysninger nedenfor).

Retten til indsigt: Du kan få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvad formålet med behandlingen er, hvor længe vi opbevarer personoplysningerne om dig, hvor vi har oplysningerne fra (hvis vi ikke har modtaget dem fra dig) samt hvem vi evt. videregiver dine oplysninger til, jf. art. 15 i databeskyttelsesforordningen.

Din ret til indsigt kan dog være begrænset, hvis hensynet til private interesser, fortrolighed om tredjemands oplysninger eller tavshedspligt i den offentlige forvaltning kræver det, jf. databeskyttelseslovens § 22.

Retten til indsigelse: Du kan gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger og eventuelt kræve, at oplysningerne bliver slettet, berigtiget eller begrænset, jf. artikel 21 i databeskyttelsesforordningen.

Retten til berigtigelse: Du kan få rettet eller suppleret personoplysninger om dig, som er forkerte eller ufuldstændige, jf. artikel 16 i databeskyttelsesforordningen.

Retten til begrænsning af behandlingen: du har ret til at få begrænset vores behandling af dine personoplysninger, hvis der er særlige grunde til det, jf. artikel 18 i databeskyttelsesforordningen.

Retten til sletning: Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt af hensyn til Frederikssund Gymnasiums behov for at kunne dokumentere vores administration og drift herunder overfor revisionen.

Kontakt kontoret, hvis du vil gøre brug af dine rettigheder

 

Kontakt

Du kan altid kontakte FG om dette på frsgym@frsgym.dk

Du kan også kontakte vores DPO (Data Protection Officer):

Arild Ehrenskjöld

Databeskyttelseskonsulent, EFIF

Mobil: 2541 3506E-mail: ague@efif.dk