Prøver og eksamen

Prøver og eksaminer 2024

Her får I information om sommerens mundtlige og skriftlige prøver. Læs det grundigt inden I møder op til prøverne.

De skriftlige prøver ligger i perioden fra 23. maj til 3. juni 2024.

De mundtlige prøver ligger i perioden fra 31. maj til 26. juni 2024.

Eksamensplanen er individuel for hver enkelt elev og bliver offentliggjort ad to omgange.

 

Tirsdag d. 14.05.24 kl. 15.30 offentliggøres alle prøver og eksamener (skriftlige og mundtlige) frem til d. 01.06.24. Derudover vil SRP og SOP også fremgå i Lectio.

Onsdag d 22.05.24 kl. 15.00 vil alle sommerens prøver fremgå i Lectio.

Translokationen for årets studenter er fredag den 28. juni 2024

Dimittendmiddag for årets studenter er onsdag den 26. juni 2024

Skrivedagene for DHO/HO/SRO/SRC fremgår allerede i Lectio og I modtager en separat besked om dette.

Oversigt over Termins- og årsprøver : Klik her

STX og HTX – Antal eksaminer

Alle elever skal op til ti prøver i alt – inklusiv SRP/SOP – i løbet af 1., 2. og 3.g. Hvis du har mere end fire fag på A-niveau, skal du have én ekstra prøve pr. ekstra A-fag – fem A-fag giver fx 11 prøver.

Den enkelte elev skal aflægge minimum tre skriftlige og tre mundtlige prøver i løbet af de tre år.

Derudover arrangerer skolen et antal årsprøver i 1.g og 2.g, samt terminsprøver forud for den skriftlige eksamen. Det er en betingelse, at du tager disse prøver, for at du kan fortsætte din uddannelse.

Hvis du har været til eksamen i et fag og senere afslutter faget på et højere niveau, bortfalder eksamen på det laveste niveau og tæller ikke mere med i antallet af prøver.

HF – antal eksaminer

På HF skal du op i alle fag eller faggrupper. Det vil sige, at der er eksamen i de obligatoriske fag Dansk, Engelsk, Matematik, samt dit kreative fag eller Idræt. Derudover er der eksamen i dine fagpakkefag, valgfag og SSO.

SSO står for Større Skriftlig Opgave og du skriver den i foråret på dit 2. år. Du skal ikke op til en mundtlig eksamen i SSO, men den karakter du får for opgaven kommer til at stå på dit eksamensbevis.

I KS og NF er der to eksamener. En intern tværfaglig prøve i hvert område, og derudover vælger Undervisningsministeriet ét fag fra hver faggruppe, som du kommer til eksamen i. Du skal til prøve i både KS og NF, selv om du har valgt et eller flere fag fra faggruppen på et højere niveau som valgfag.

Regler ved eksamen

Du kan se de generelle regler og reglerne for de enkelte fag her:

Undervisningsministeriets regler om eksamen

Eksamensbekendtgørelsen

Gymnasiebekendtgørelsen

Stikprøver kan forekomme, og det kræver samtykke af eleven at kigge fx i browserhistorik (med mindre der er en konkret mistanke om snyd

Mundtlige prøver

  • Du skal altid møde i god tid før en prøve starter. Starttidspunktet og lokale fremgår af Lectio.
  • Du må ikke forlade forberedelseslokalet før din lærer henter dig.
  • Du skal aflevere din telefon (på flytilstand) hos vagten, der sidder på gangen eller hos din lærer.
  • Under forberedelsen må du gerne bruge hovedtelefoner og høre musik. Musikken skal være downloadet lokalt til din pc inden prøvens start.

Skriftlige prøver

Før prøven: Mødetid: Fra kl. 8.30 kan der stilles computere og hjælpemidler op. Senest 8.45 skal man være på sin plads! Hvis man kommer for sent, mister man retten til at gå til prøve, og rektor skal give dispensation til at man gennemfører prøven, hvis man møder senere end kl. 8.45.

Bordet: Find din plads ud fra bordkortet – holdene sidder samlet i rækkerne. Der er et

eksamensnummer på bordkortet – det skal du notere på omslag og papir, hvis du skal/vil aflevere

fysiske besvarelser, fx delprøve 1 uden hjælpemidler i matematik.

Tasker mv.: Tasker, overtøj, poser mv. skal opbevares ved væggen. Mad, drikkevarer og hjælpemidler tages op og placeres på/ved siden af bordet.

Computeren: Du skal selv medbringe en computer. Sæt gerne navn på oplader. Ved fag med en delprøve 1 uden hjælpemidler må computeren ikke røres! Computeren placeres lukket på bordet, og må først bruges når vagterne siger til! Først når prøven er helt færdig kan man fjerne sin computer fra festsalen, når den eksamensansvarlige åbner døren! (Gå aldrig ind i et prøvelokale). Dvs. hvis man afleverer før tid, kan man godt selv forlade prøvelokalet, men uden computer og andre prøvematerialer. Man må vente med at få computeren med hjem til døren fra festsalen åbnes, når prøven er helt slut.

Filformater: Det er bedst at skrive/gemme i Word! Hvis du bruger Open Office, skal du huske ”Gem

som” og vælge Word der, hvis du ønsker at printe undervejs. Hvis du bruger et matematikprogram eller andet med fx grafer, så gem først filen i CAS-programmet (fx TI-Nspire) og lav derefter en PDF – herved bevares dit layout. Dvs. du skal selv vide hvordan du laver en PDF-fil. TJEK altid før aflevering, at hele din opgave er konverteret korrekt til PDF.

Aflevering: Ved skriftlige årsprøver/terminsprøver: Se link på din forside i Lectio – her afleverer du din opgave elektronisk som PDF. Ved eksamen afleveres opgaven afleveres i netprøver.

Afleveringsprocedure: Vis vagten din kvittering – lad din skærm være åben og tilkald vagt for at få godkendt afleveringen. (Opgaven sendes efterfølgende til plagiattjek). Du må ikke gå, før en vagt har godkendt din aflevering. Du kan også aflevere din opgave håndskreven, og så udfylder du sidehovedet på det officielle eksamenspapir og et omslag og tilkalder en vagt, når du vil aflevere.

Har du behov for et print undervejs til eget brug, så sig til. Hvis du skal aflevere en håndskreven opgave og skal printe bilag dertil, så giver vagterne dig en USB hvor du lægger opgaven på i Word eller PDF-format og vagterne printer for dig. Du skal skrive under på sidste printede side og på omslaget – og derefter kvitterer vagten for din aflevering på omslaget.

Hensyn: Vi er en del elever i festsalen og ikke alle prøver slutter samtidigt. Normalt kan elever gå hjem med alt grej efter prøvens afslutning, selvom nogle skriver videre til kl. 14.00. For at det fungerer, kræver det, at man er hensynsfuld og skynder sig at pakke lydløst sammen uden snak (!), når vagterne siger til

 

Regler til både mundtlige og skriftlige prøver

Hjælpemidler: Det er forskelligt – fra fag til fag – om du må bruge hjælpemidler og i så fald, hvilke hjælpemidler du må have med. Men for de fleste prøver gælder det, at du må bruge de læremidler, der har været brugt i faget, egne noter og afleverede opgaver.  Du skal selv medbringe de hjælpemidler, du vil bruge f.eks. bøger, ordbøger mm. Tænk også på oplader til lommeregner, blyanter, lineal mv.

Undervisningsmaterialer skal downloades på computeren.

Hvis materialet har en sådan karakter, at det ikke kan opbevares lokalt, må man tilgå materialet via internettet under prøven, fx videoer fra undervisningsbeskrivelsen! Dvs. interaktive bøger fra undervisningen må I godt anvende. (Hvis de ikke bare kan downloades som PDF-udgave).

Egne notater og egne arbejder skal derfor medbringes eller opbevares på egen computer under prøven.

OneNote skal downloades til din computer før prøvens start.

Høretelefoner: Sørg for at have en høretelefon med. Til prøver i f.eks. skriftlig SAA vil der ofte være indhold i opgaven som f.eks. videoklip, som kræver høretelefon.

Musik: Du kan høre musik i ørerne på svag styrke, hvis du ønsker. Husk at musikken skal være

downloadet ned på computeren inden eksamen. Det fungerer så længe I respekterer vagtens anvisning, dvs. hvis der bliver sagt ”stop” eller ”skrue ned”, skal I gøre det uden diskussion. Så kan alle have en fornuftig prøvesituation.

Netadgang: Der vil for alle under prøverne være adgang til ordbogen.com samt Lectio og netprøver, da I skal aflevere elektronisk og kunne tilgå jeres undervisningsbeskrivelser (”pensum”) i Lectio.

Alt som kan SKAL downloades.  I må under ingen omstændigheder bruge internettet som ressource, dvs. google løs eller tilgå andet materiale på nettet end det, I har brugt i undervisningen.

I må naturligvis IKKE kommunikere med nogen under prøverne (Lectiobesked, mobilnet, sms fx). Overtrædelse af dette medfører bortvisning!

 

Stikprøvekontrol :Vi tager stikprøver ved alle eksaminer for at undgå snyd. Det betyder, at du kan blive taget ud til stikprøve en eller flere gange. Stikprøven påvirker ikke den tid, du har til rådighed under prøven.

Snyd: Det er snyd, hvis du kommunikerer med andre til eksamen eller uretmæssigt forsøger at skaffe hjælp eller hjælper andre, ved fx at benytte ulovlige hjælpemidler under eksamen eller forberedelsen. Du må derfor under eksamen kun tilgå internettet via skolens netværk, så det til enhver tid kan konstateres, hvilke aktiviteter du har haft gang i. Under eksaminationer og forberedelse skal din mobiltelefon være slukket og afleveret.

Det er snyd, hvis du afleverer noget, som er skrevet af andre uden du har henvist til afsenderen.

Ministeriet har lavet lidt konkret information om, hvad der sker hvis man snyder ved prøver/eksamen UVM TV (videotool.dk)

Eksamen og klager Hvis du vil klage over eksamensspørgsmålet, eksamens forløb eller bedømmelsen, skal du indgive en skriftlig begrundet klage til rektor inden for to uger efter, at karakteren er offentliggjort. Bemærk, at en eventuel ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter. Du kan læse om proceduren for klager i eksamensbekendtgørelsen https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/343.

Særlige prøvevilkår: Du kan ved konstateret ordblindhed tildeles forlænget tid til eksamen, men du skal søge skolen om det i forvejen. Hvis du har andre forhold, som stiller dig ringere end andre ved eksaminationen, kan du ligeledes søge skolen om særlige prøvevilkår. Hvis du vil søge om særlige prøvevilkår, skal du henvende dig til din studievejleder.

Sygdom Ved sygdom skal du hurtigst muligt – og inden eksamen påbegyndes – rette henvendelse til skolen, som kan bede dig om at dokumentere din sygdom med en lægeerklæring eller en journaludskrift fra lægen. Ved sygdom kan du komme til sygeeksamen, som oftest vil være placeret i sygeeksamensterminen, der ligger efter sommerferien.

Eksamensansvarlig:

Anne Vedersø: fgave@frsgym.dk – Tlf. 54347879

 

Held og lykke med prøven!