Prøver og eksaminer 2023

Sommereksamen 2023 begynder den 15. maj og slutter med sidste officielle prøvedag den 21. juni.

De skriftlige prøver ligger i perioden fra 15. maj til 26. maj. De mundtlige prøver ligger i perioden fra 30. maj til 21. juni.

Eksamensplanen er individuel for hver enkelt elev og bliver offentliggjort den 12. maj 2023. Det er også her du får at vide, hvilke prøver du skal op til.

For 1.g og 2.g kan der dog være sygeårsprøver til og med den 23. juni.

Translokationen for årets studenter er fredag den 23. juni.

 Oversigt over Termins- og årsprøver : Klik her

Antal eksaminer

Alle elever skal op til ti prøver i alt – inklusiv SRP – i løbet af 1., 2. og 3.g. Hvis du har mere end fire fag på A-niveau, skal du have én ekstra prøve pr. ekstra A-fag – fem A-fag giver fx 11 prøver.

Den enkelte elev skal aflægge minimum tre skriftlige og tre mundtlige prøver i løbet af de tre år.

Derudover arrangerer skolen et antal årsprøver i 1.g og 2.g, samt terminsprøver forud for den skriftlige eksamen. Det er en betingelse, at du tager disse prøver, for at du kan fortsætte din uddannelse.

Hvis du har været til eksamen i et fag og senere afslutter faget på et højere niveau, bortfalder eksamen på det laveste niveau og tæller ikke mere med i antallet af prøver.

Regler ved eksamen

Du kan se de generelle regler og reglerne for de enkelte fag her:

Undervisningsministeriets regler om eksamen

Eksamensbekendtgørelsen

Gymnasiebekendtgørelsen

Stikprøver kan forekomme, og det kræver samtykke af eleven at kigge fx i browserhistorik (med mindre der er en konkret mistanke om snyd

Mødetid

Du skal altid møde i god tid før en prøve starter. Starttidspunktet fremgår af Lectio.

Ved skriftlige prøver bliver døren lukket ti minutter inden prøvestart. Kommer du efter dette tidspunkt, bliver du som udgangspunkt ikke lukket ind. Det er rektors afgørelse, hvorvidt du kan få lov til at gennemføre prøven eller må vente til næste eksamenstermin.

Sygdom

Ved sygdom skal du hurtigst muligt – og inden eksamen påbegyndes – rette henvendelse til skolen, som kan bede dig om at dokumentere din sygdom med en lægeerklæring eller en journaludskrift fra lægen. Ved sygdom kan du komme til sygeeksamen, som oftest vil være placeret i sygeeksamensterminen, der ligger efter sommerferien.

Særlige prøvevilkår

Du kan ved konstateret ordblindhed tildeles forlænget tid til eksamen, men du skal søge skolen om det i forvejen. Hvis du har andre forhold, som stiller dig ringere end andre ved eksaminationen, kan du ligeledes søge skolen om særlige prøvevilkår. Hvis du vil søge om særlige prøvevilkår, skal du henvende dig til din studievejleder.

Hjælpemidler

Det er forskelligt – fra fag til fag – om du må bruge hjælpemidler og i så fald, hvilke hjælpemidler du må have med. Men for de fleste prøver gælder det, at du må bruge de læremidler, der har været brugt i faget, egne noter og afleverede opgaver.

Elektroniske hjælpemidler skal så vidt muligt være downloadet til egen computer inden prøvens start. Hvis dette ikke er muligt, kan de tilgås på internettet, men det gælder kun på forhånd afmærkede hjælpemidler, som fremgår af holdets undervisningsbeskrivelse.

Under prøven

Du skal selv sørge for at din computer er tilsluttet strøm inden prøvens start. Det er dit eget ansvar at medbringe strømforsyning.

Du må under ingen omstændigheder bruge din mobiltelefon under prøven. Den skal slukkes og lægges i din taske inden prøven.

Du må gerne bruge hovedtelefoner og høre musik under prøven. Musikken skal være downloadet lokalt til din pc inden prøvens start. Musikken må ikke kunne høres af andre og du skal slukke for den med det samme, hvis eksamensvagten beder dig om det.

Husk at tage back up af dit arbejde ofte. Og medbring blyant eller kuglepen, så du i nødstilfælde kan aflevere på papir.

Du må ikke rejse dig fra din plads under prøven, før du får tilladelse fra en vagt.

Du må gerne forlade prøven inden den er slut. Du må dog ikke tage dine ting fra bordet med dig. Det vil sige, at fx din computer skal blive stående i eksamenslokalet. Det gælder dog ikke det sidste kvarter af prøven, hvor du skal blive siddende og vente, til alle har afleveret – også selv om prøven egentlig er slut. Vagterne giver besked, når alle har afleveret.

Sådan afleverer du din besvarelse

Når prøven er ved at være slut, skal du aflevere din besvarelse. Din besvarelse skal afleveres i PDF-format. Nogle besvarelser skal afleveres på Lectio og andre skal afleveres på netprøver.dk

Hvis du skal aflevere dinbesvarelse på Lectio: Inden prøvens afslutning går du ind via din forside under ”Aktuelt”. Idet Lectio lukker for modtagelse præcis ved afslutningen af prøven, skal du aflevere digitalt INDEN afleveringsfristen udløber. Desuden skal du skal gemme den kvittering du modtager fra Lectio, og vagten SKAL se kvitteringen på din skærm, inden du må forlade prøven.

Hvis du skal aflevere din besvarelse på netprøver.dk: Du skal vælge “Frederikssund Gymnasium” som institution og logge ind med UNI-login. (Vejledning fra netprøver.dk). Du skal uploade din besvarelse som pdf-fil INDEN afleveringsfristen udløber. Vagten SKAL se kvitteringen på din skærm, inden du må forlade prøven.

Stikprøvekontrol

Vi tager stikprøver ved alle eksaminer for at undgå snyd. Det betyder, at du kan blive taget ud til stikprøve en eller flere gange. Stikprøven påvirker ikke den tid, du har til rådighed under prøven.

Snyd

Det er snyd, hvis du kommunikerer med andre til eksamen eller uretmæssigt forsøger at skaffe hjælp eller hjælper andre, ved fx at benytte ulovlige hjælpemidler under eksamen eller forberedelsen. Du må derfor under eksamen kun tilgå internettet via skolens netværk, så det til enhver tid kan konstateres, hvilke aktiviteter du har haft gang i. Under eksaminationer og forberedelse skal din mobiltelefon være slukket og uden for rækkevidde.

Ved snyd bortvises du fra eksamen, og du kan først komme til eksamen igen ved næste eksamenstermin.

Eksamen og klager

Hvis du vil klage over eksamensspørgsmålet, eksamens forløb eller bedømmelsen, skal du indgive en skriftlig begrundet klage til rektor inden for to uger efter, at karakteren er offentliggjort. Bemærk, at en eventuel om bedømmelse kan resultere i en lavere karakter.

Du kan læse om proceduren for klager i eksamensbekendtgørelsen.