Prøver og eksamen

Skriftlig og mundtlig eksamen

De skriftlige og mundtlige eksaminer finder sted i perioden mandag den 17. maj 2022 til og med onsdag den 22. juni 2022.

Hele eksamensplanen offentliggøres den 16. maj 2022. Samtidig frigives årskarakterer i afsluttende fag.

Mål og krav ved prøver generelt:

 • Dato og tidspunkt for prøven offentliggøres i Lectio. Ændringer kan ske, så husk at tjekke Lectio. Ved ændringer senere end fem dage før prøven, vil du blive kontaktet af kontoret.
 • Hvis du er forhindret i at komme til en prøve, skal du kontakte skolens kontor inden kl. 8.30 på prøvedagen. Hvis du er syg på eksamensdagen, skal du skaffe en lægeerklæring, som du selv skal betale for.
 • Du skal selv medbringe de hjælpemidler, er tilladt til prøven.
 • Mobiltelefoner skal være slukkede under prøverne og opbevares i din tasken eller jakke. Tasken skal være placeret på gulvet under prøven.
 • Hvis du snyder ved en prøve, bortvises du fra den pågældende prøve.
 • Skolen tilbyder særlige prøvevilkår ved psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse.
 • Hvis du er testet ordblind, har du ret til ekstra tid, som fastsættes af den eksamensansvarlige. Den ekstra tid vil fremgå på din prøve i dit skema i Lectio.
 • En eventuel klage over en prøve skal ske til rektor. Det skal ske samme dag, som prøven har fundet sted. Hun vil orientere dig om reglerne for at klage.

 Mål og krav ved skriftlige prøver

 • Du skal selv medbringe en computer, som skal være opdateret og have nødvendige programmer. Eksempelvis afleverer du din opgave som PDF-fil.  Medbring en oplader.
 • Du skal være på din plads i god tid før de skriftlige prøver starter. Prøverne vil oftest blive afholdt i festsalen. Nordkantinen kan også være ramme for afholdelse af skriftlige prøver. Det vil fremgå i Lectio. Dørene lukkes helt ved prøvestart, og du har pligt til at være klar senest 15 minutter før prøvens start.
 • Prøven er begyndt, når du kan tilgå dine opgaver elektronisk. Ellerm når de er fysisk uddelt.
 • Du må først forlade prøven, når opgaven er afleveret, og vagten har bekræftet modtagelsen af opgaven.
 • De sidste 15 minutter af prøven må du ikke forlade din plads.
 • Du skal fjerne din computer igen, når prøven er slut for alle. Du har pligt til at følge reglerne, som ligger på skolens hjemmeside.
 • Her kan du læse mere om krav til de skriftlige prøver

 Mål og krav ved mundtlige prøver

 • Du skal møde i god tid inden prøvens start.
 • Prøven er begyndt, når du har set eller trukket prøvespørgsmålet.
 • Der skal være ro ved eksamenslokalerne, så du må kun opholde dig der, mens du venter på at komme ind. Og når du venter på at få din karakter efter den mundtlige prøve er slut.
 • Tidspunkter for de enkelte prøver skal overholdes. I tilfælde af ændring og bytning af tid, skal det aftales med læreren og meddeles kontoret.
 • Alle ejendele skal tages med ud af eksamenslokalet inden votering.

Bekendtgørelser om prøver og eksamen (retsinformation):

Her kan du læse bekendtgørelsen om de gymnasiale uddannelser. 

Du kan finde information om almeneksamensbekendtgørelsen her.

Er du interesseret i at vide mere om karakterskala og bedømmelse, kan du finde gældende lovgivning via bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse.