Rekrutteringsstrategi

Et vigtigt element i understøttelsen af FGs vision, mission og strategier er nødvendigheden af, at vi kan fastholde og rekruttere velkvalificerede lærere til gymnasiet.

Fastholdelse og rekruttering er to sider af samme sag. Det er væsentligt, at FG både fremtræder som og er en arbejdsplads, man har lyst til være på. I vores strategi fremhæves det, at vi vil være et gymnasium, der ”arbejder med moderne undervisningsmetoder og variation i undervisningen, så elevernes mange forskellige læringsstile og mulighed for fordybelse bliver tilgodeset. I denne forbindelse lægges der vægt på, at lærerne har gode udviklingsmuligheder”.
Derfor sikrer vi budgetmæssigt, at der er gode muligheder for efteruddannelse og faglig udvikling i den forstand, at efteruddannelse både er en ret og en pligt for lærerne.

Gymnasiets årlige handlingsplan kan indeholde den fælles, aktuelle efteruddannelse, men der tages løbende stilling til de enkelte læreres kompetencebehov og den samlede lærergruppes kompetencebehov.

Der er tre væsentlige indikatorer for, at vi er på rette vej på dette område:

 • Vi skal kunne konstatere, at der er kursusaktivitet på områder, som er væsentlige for gymnasiets undervisning og udvikling.
 • Vi skal kunne måle en tilfredshed hos lærerne vedr. tilbuddet af efteruddannelsesmuligheder via medarbejdertrivselsundersøgelsen, der finder sted hvert andet år.
 • Vi skal vi kunne måle en forøget og konstant tilfredshed med undervisningen hos eleverne via den årlige elevtilfredshedsundersøgelse.

Et andet væsentligt element er tilstedeværelsen af et godt arbejdsmiljø for medarbejderne på gymnasiet. Overordnet set drejer det sig om:

 • En god og positiv stemning mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejderne indbyrdes.
 • En god og positiv stemning mellem lærere og elever.
 • Et godt samarbejdsklima hvor videndeling er et must.
 • Gode rammer for undervisningen og samarbejdet om denne.
 • Et psykisk og fysisk arbejdsmiljø, der sikrer, at medarbejderne ikke rammes af stress og øvrig arbejdsrelateret sygdom.
 • Gode kollegiale traditioner.

Herunder:
Gode pause- og mødefaciliteter.

 • Muligheden for at sidde ved en computer, når man er på gymnasiet.
 • Muligheden for at kunne printe og kopiere.
 • Muligheden for at kunne arbejde i egne filer hjemmefra.
 • Gode og tidssvarende undervisningsmaterialer, herunder samlinger.
 • Gode og tidssvarende undervisningslokaler og faciliteter i disse.
 • Bærbar computer til alle eller tilskud til net-opkobling til alle.
 • Faglige lærerstudieture hvert tredje år.

Indikatorer for, at vi her er på rette vej er:

 • Synlig opfølgning på de nævnte områder fra ledelsens side.
 • Tilfredshed på disse områder i medarbejdertrivselsundersøgelsen.

Et tredje væsentligt element er, at FG er attraktivt for kommende lærere (og elever).

Et velbesøgt, men ikke nødvendigvis for stort, gymnasium, vil være attraktivt for kommende lærere.

Vores mission er, at vi vil være ”lokalområdets gymnasium med et udbud af studieretninger, som er attraktive for områdets unge.
Vores strategi om at være lokalsamfundets skole skal også være tydelig for andre.

FG indgår dels i et Campussamarbejde og dels i et samarbejde med kommunens øvrige overbygningsskoler om brobygning fra grundskolen til gymnasiet”.

Indikatorer på, at vi er på rette vej :

 • At vi får mange uopfordrede ansøgninger.
 • At vi kan få lærere med de kvalifikationer, vi efterspørger.
 • At nyansatte lærere tilkendegiver, at de bliver taget godt i mod på gymnasiet af såvel kollegaer som elever.

Endelig kan der i forbindelse med ansættelse af lærere etableres en fleksibel forhandlingssituation, hvor der – om nødvendigt – skabes mulighed for anvendelse af ét eller flere af de eksisterende tillæg i lønstrukturen ved ansættelsens start.

Indikatorer på, at vi er på rette vej:

 • Indgåelse af konkrete aftaler når der er behov for det.

Hørt i MIO d. 27.2.2014/ Hørt i PR d.3.3.2014

Til revidering i SU februar 2024