Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler ved Frederikssund Gymnasium

I henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser BEK nr. 1077 af 13/09/2017 nedsættes følgende lokale studie- ordensregler på Frederikssund Gymnasium.

Formål:

Reglerne skal sikre enhver elev på Frederikssund Gymnasium mulighed for at gennemføre sin uddannelse på bedst mulig vis.

Der lægges særligt vægt på et godt undervisningsmiljø og god trivsel, med henblik på at sikre den enkelt elev et så højt udbytte af sin uddannelse som muligt.

1 – Studieregler:

1.1 Mødepligt

Mødepligten er 100% og omfatter:

 • Skemalagte undervisningsmoduler
 • Ekskursioner der tilskrives uddannelsestid
 • Skemalagt fordybelsestid
 • Interne prøver

Fravær fra undervisning registreres jf. Bekendtgørelse om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser Bek. Nr. 1212 af 11/10/2018

Mødepligten opfyldes ved at møde til tiden og at deltage fuldt ud i den aktivitet der gennemføres.

Elever der udebliver fra undervisningsaktiviteter registreres fraværende fra undervisningen i skolens administrative system Lectio. Al fravær registreres.

Elever der møder for sent til undervisning eller forlader undervisningen før tid, registreres fraværende for 100% af undervisningsaktiviteten.

Elever, der registreres fraværende, skal notere fraværsårsagen i Lectio, så skolen er informeret om årsagen til fraværet. Hvis fraværet har en rimelig årsag som f.eks. sygdom, forsvarets dag, særlige personlige begivenheder mm., vil der blive taget hensyn til dette i behandlingen af et evt. for højt fravær. Hvis en elev er i tvivl om hvordan et eventuelt fravær konkret vil blive betragtet, skal der rettes henvendelse til skolens ledelse for afklaring.

1.2 Deltagelse

Der er pligt til at deltage aktivt og positivt i undervisningen. Dette indebærer at:

 • Man møder forberedt til undervisningen.
 • Man bidrager positivt til undervisningens gennemførsel.
 • Man drager omsorg for det forpligtende læringsfællesskab med henblik på at give alle deltagere i undervisningen mulighed for størst muligt udbytte.
 • Brug af mobiltelefoner og anden it-udstyr til private formål er forbudt i undervisningen. Den/de lærer(e) der forestår undervisningen sætter rammen for brug af mobiltelefoner og it-udstyr.
 • Det er til enhver tid den/de lærer(e), der forestår undervisningen, som har autoriteten til at udøve klasseledelse, og alle anvisninger i henhold til undervisningen som gives af en lærer på skolen, skal følges.

1.3 Skriftligt arbejde

Alle skriftlige afleveringsopgaver som stilles i forbindelse med undervisningen, skal afleveres.

Alle opgaveafleveringer skal overholde den givne deadline for den enkelte opgave.

Manglende opgaveafleveringer registreres jf. Bekendtgørelse om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser Bek. Nr. 1212 af 11/10/2018

Opgaver skal være udarbejdet selvstændigt af den elev, der afleverer den, og må ikke være et plagiat af andres arbejde. Hvis en opgave i sin helhed eller i passager uretmæssigt gengiver materiale, som er udarbejdet af andre end opgaveskriveren selv, afvises opgaven, og den bliver registreret som skriftlig forsømmelse. Se i øvrigt særligt afsnit om sanktioner ved plagieret arbejde (3.5).

Manglende afleveringer bliver registreret i skolens administrative system Lectio. Hvis en opgave afleveres efter deadline, registreres den som afleveret uden fravær, men med noten ”for sent afleveret”.

Elever, der afleverer opgaver efter deadline, kan ikke forvente at få grundig feedback. Alle afleverede opgaver vil dog blive taget i betragtning i evalueringen af elevens faglige niveau.

2 – Ordensregler:

2.1 Omsorg for hinanden 

Omgangstonen på gymnasiet skal være respektfuld og tolerant. Det betyder, at man hverken i tale eller på skrift omtaler eller tiltaler andre på nedladende, hånende eller krænkende vis.

Deling og offentliggørelse af personfølsomt materiale af såvel analog som digital karakter må ikke finde sted uden skriftligt samtykke.

Deling og offentliggørelse af materiale af seksuel karakter må under ingen omstændigheder finde sted på en måde, hvor det kan relateres til Frederikssund Gymnasium som institution, gymnasiets personale og/eller elever.

Der henvises i øvrigt til skolens anti-mobningsstrategi

2.2 Omsorg for grund, bygninger og inventar

Alle elever på gymnasiet er forpligtede på at drage omsorg for skolens grund, bygninger og inventar.

2.2.1 Orden i og anvendelse af skolens grund, bygninger og inventar

Alle hjælper med til at holde skolen ren og ryddelig ved at rydde op efter sig selv og hinanden.

Møbler, undervisningsmidler og øvrigt inventar sættes på plads efter brug, hvis det under brug er blevet flyttet.

Alle udeområder, bygningsdele og al inventar anvendes udelukkende til dets formål, og på en måde hvor området, bygningsdelene eller inventaret ikke ødelægges.

2.2.2 Mad og drikkevarer

Mad og drikkevarer må ikke indtages i undervisningslokalerne.

Lærerne og skolens ledelse kan dispensere for forbuddet i hensyntagen til eleverne og undervisningen.

Der kan ikke dispenseres for forbuddet i lokaler, hvor sikkerheden foreskriver, at fødevareindtag ikke må finde sted.

2.2.3 Rygning og alkohol

Rygning er forbudt på skolens matrikel jf. Bekendtgørelse af lov om røgfri miljøer, LBK nr. 581 af 26/03/2021.

Der kan ikke dispenseres for rygeloven.

Det er forbudt at indtage alkohol eller at være påvirket af alkohol på skolens område, samt i forbindelse med skoleaktiviteter der gennemføres andre steder.

Rektor kan ved særlige lejligheder dispensere for reglen om alkoholforbud.

2.2.4 Øvrigt om orden og adfærd

Samfundets almindelige regler for tyveri, vold, hærværk, ulovlige rusmidler mm. er gældende på skolen. Overtrædelse heraf vil blive behandlet jf. nedenstående sanktionsmuligheder, samt med inddragelse af relevante myndigheder.

3 – Sanktioner: 

Alle sanktioner skal effektueres i hensyntagen til et proportionalitetsprincip, hvor det vurderes om sanktionens alvor står mål med regelbruddets alvor.

Alle sanktioner kan gøres betingede.

3.1 Advarsler

Ved brud på skolens studie- ordensregler kan rektor udstede en advarsel. Advarslen vil indeholde en beskrivelse af det brud på reglerne der udløser advarslen, samt en beskrivelse af mulige konsekvenser ved efterfølgende brud på reglerne.

Advarslen er skriftlig, arkiveres i elevens elektroniske elevmappe og bliver noteret i fraværsoversigten i skolens administrative system Lectio. Hvis en elev er under 18 år, sendes advarslen også til elevens værge.

En advarsel bortfalder efter et år.

Advarsler der vedrører plagiat bortfalder ikke i den tid, eleven er indskrevet på Frederikssund Gymnasium.

3.2 Brud på mødepligten

Ved brud på mødepligten er følgende sanktioner mulige.

 • Krav om dokumentation for sygdom:
  • Bringes i brug, hvis en elev har et sygdomsforløb eller en sygdomshistorik som har alvorlige faglige konsekvenser for eleven, eller hvor det skal attesteres om skolen skal tilbyde erstatningsundervisning.
  • Udgifter til dokumentationen afholdes i udgangspunktet af eleven.
  • Kan bringes i brug uden forudgående advarsel.
 • Eksamen på særlige vilkår i udvalgte fag:
  • Bringes i brug, hvis det vurderes at fraværet er så højt at det ikke skønnes muligt at give en lødig faglig vurdering af eleven.
 • Erklæring om studieinaktivitet og dermed mistet ret til SU:
  • Bringes i brug hvis det vurderes at uretmæssige forsømmelser fra undervisningsaktiviteterne har et uacceptabelt omfang, og at eleven ikke har en seriøs tilgang til sin skolegang.
 • Udmeldelse:
  • Bringes i brug, hvis det vurderes at eleven pga. sit manglende fremmøde ikke har en realistisk mulighed for at gennemføre sin uddannelse.

3.3. Brud på reglerne for adfærd i undervisningen

 • Eksamen på særlige vilkår i udvalgte fag:
  • Bringes i brug, hvis det vurderes at den manglende eller uhensigtsmæssige deltagelse i undervisningen gør det umuligt at give en lødig faglig vurdering af eleven.
 • Bortvisning fra undervisningsaktivitet:
  • Bringes i brug, hvis det vurderes at en elevs adfærd er ødelæggende for undervisningsaktiviteten. Hvis undervisningsaktiviteten udføres et andet sted end skolens adresse, afholder eleven selv udgiften til hjemtransport.
  • En bortvisning fra en undervisningsaktivitet kan besluttes af den lærer, der er ansvarlig for aktiviteten, men en bortvisning der afkræver den bortviste elev en hjemtransportudgift på mere end 100 kr., skal attesteres af rektor.
  • Ved bortvisning fra en undervisningsaktivitet registreres eleven fraværende.
  • Bringes i brug efter forudgående mundtlig advarsel givet af den ansvarlige lærer.
 • Udmeldelse:
  • Bringes i brug, hvis det vurderes at eleven pga. sin manglende eller uhensigtsmæssige deltagelse i undervisningen ikke har en realistisk mulighed for at gennemføre sin uddannelse, eller hvis det vurderes at eleven pga. sin manglende eller uhensigtsmæssige deltagelse i undervisningen er ødelæggende for andre elevers mulighed for at gennemføre deres uddannelse på bedst mulig vis.
 • Inddragelse af mobiltelefon eller anden it-udstyr:
  • Bringes i brug, hvis det vurderes at elevens private brug af mobiltelefon eller anden it-udstyr er ødelæggende for undervisningsaktiviteten.
  • Skolen kan tilbageholde privat mobiltelefon og/eller anden it-udstyr i op til 24 timer.
  • Inddragelse af privat mobiltelefon og/eller it-udstyr kan gennemføres af den ansvarlige lærer i undervisningssituationen.
  • Konfiskering af privat mobiltelefon og/eller it-udstyr ud over skoledagens længde attesteres af rektor, og gennemføres kun efter forudgående advarsel.

3.4 Brud på pligten til at aflevere skriftligt arbejde

 • Eksamen på særlige vilkår i udvalgte fag:
  • Bringes i brug, hvis det vurderes at det skriftlige arbejde forsømmes i et omfang, hvor det ikke skønnes muligt at give en lødig faglig vurdering af eleven.
 • Bortvisning fra undervisningen i en tidsbegrænset periode (op til 5 skoledage), hvor eleven, i stedet for undervisningen, pålægges at møde på skolen for på et af skolen valgt arbejdssted at producere skriftligt arbejde i omfang af det manglende skriftlige arbejde:
  • Bringes i brug, hvis det skønnes formålstjenstligt at indhente forsømt skriftligt arbejde i forhold til de faglige mål for undervisningen samt i forhold til muligheden for at give en lødig evaluering af elevens faglige niveau.
  • Eleven noteres fraværende fra den undervisning, eleven er bortvist fra.
 • Erklæring om studieinaktivitet og dermed mistet ret til SU:
  • Bringes i brug, hvis det skriftlige arbejde forsømmes i så stort et omfang, at det vurderes at eleven ikke har en seriøs tilgang til sin skolegang.
 • Udmeldelse:
  • Bringes i brug hvis eleven forsømmer sit skriftlige arbejde i så stort et omfang at det vurderes at eleven ikke har en realistisk mulighed for at gennemføre sin uddannelse.

3.5 Sanktioner ved plagieret arbejde

 •  Eksamen på særlige vilkår i udvalgte fag:
  • Bringes i brug, hvis det vurderes at det skriftlige arbejde ikke giver grundlag for en lødig faglig vurdering af eleven.
 • Bortvisning fra undervisningen i en tidsbegrænset periode (op til 5 skoledage), hvor eleven, i stedet for undervisningen, pålægges at møde på skolen for på et af skolen valgt arbejdssted at producere skriftligt arbejde i omfang af det plagierede samt evt. øvrigt manglende skriftligt arbejde:
  • Bringes i brug, hvis det skønnes formålstjenstligt at indhente forsømt skriftligt arbejde i forhold til de faglige mål for undervisningen samt i forhold til muligheden for at give en lødig evaluering af elevens faglige niveau.
  • Eleven noteres fraværende fra den undervisning, eleven er bortvist fra.
 • Bortvisning fra skolen i tidsbegrænset periode (op til 10 skoledage):
  • Bringes i brug, hvis det vurderes at en elev bør overveje om eleven ønsker at fortsætte på skolen, og dermed vil acceptere og efterleve studiereglerne fremadrettet.
 • Udmeldelse:
  • Bringes i brug, hvis eleven gentagne gange afleverer plagierede besvarelser, og det vurderes at eleven ikke udviser vilje til at efterleve studie- ordensreglerne, og dermed ikke har en realistisk mulighed for at gennemføre sin uddannelse.

3.6 Brud på ordensreglerne

 • Pålæg om at rydde op efter sig og udbedre eventuelle forvoldte skader på grund, bygninger og/eller inventar:
  • Bringes i brug, hvis en elev har vist en uacceptabel og skødesløs tilgang til forpligtelsen til at rydde op og passe på skolens grund, bygninger og inventar, og hvor eventuelle skader på skolens grund, bygning og /eller inventar vurderes at kunne udbedres af eleven selv.
  • Kan bringes i brug uden forudgående advarsel.
 • Forbud mod deltagelse i udvalgte skoleaktiviteter:
  • Bringes i brug, hvis en elevs brud på reglerne vurderes at være så alvorlig, at det har været eller på sigt ville kunne være ødelæggende for aktiviteten.
 • Bortvisning fra skolen i tidsbegrænset periode (op til 10 skoledage):
  • Bringes i brug når et brud på ordensreglerne vurderes at være så alvorlig, at elevens tilstedevær på skolen vil belaste andre elever og/eller personalet unødigt, og at der er behov for tid til at afhjælpe den situation regelbruddet har afstedkommet samt til at undersøge sagen nærmere, og/eller hvis det vurderes, at en elev bør overveje om eleven ønsker at fortsætte på skolen og dermed acceptere og efterleve ordensreglerne fremadrettet.
  • Eleven noteres fraværende fra undervisning i den periode eleven er bortvist, og det aftales i det konkrete tilfælde om eleven har adgang til at aflevere skriftlige opgaver i perioden.
 • Udmeldelse:
  • Bringes i brug, hvis det vurderes at et brud på ordensreglerne er så alvorligt eller er gentaget så hyppigt, at det vurderes, at elevens tilstedevær på skolen vil være en ødelæggende belastning for skolen som institution, skolens øvrige elever og/eller personale.
 • Bortvisning
  • Bringes i brug ved så alvorlige overtrædelser af ordensreglerne at skolen i hensyntagen til de øvrige elever og/eller personalet ikke kan forsvare at lade eleven fortsætte sin uddannelse på skolen.

3.7 Kriminelle handlinger

 • Mistanke om overtrædelse af straffeloven politianmeldes, og sagen føres i det strafferetslige system. Sideløbende vurderes det, hvordan sagen håndteres internt efter skolens studie- ordensregler.

3.8 Klager

Klager over afgørelser truffet i forbindelse med studie- ordensreglerne afgives og håndteres jf. Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser BEK nr. 1077 af 13/09/2017 § 1