Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler ved Frederikssund Gymnasium
Studie- og ordensreglerne skal medvirke til at opfylde formålet ved STX og HF og bidrage til et godt undervisningsmiljø.

Studie- og ordensreglerne for gymnasiet omfatter almindelige regler for orden og samvær, studieadfærdsregler, herunder regler for elevernes aktive deltagelse i undervisningen, sanktioner for overtrædelse af studie- og ordensreglerne, herunder regler for oprykning. Gymnasiets elever orienteres om studie- og ordensreglerne, som de har pligt til at følge.

Almindelige regler for orden og samvær

Indledning
Almindelige regler for god opførsel gælder naturligvis også på FG. Overtrædelse heraf kan medføre sanktioner. Gymnasiets virke bygger på et demokratisk og etisk værdigrundlag og menneskesyn. Elevernes adfærd forventes at leve op til dette i og uden for undervisningen. Hærværk, vold og andre overtrædelser af straffeloven, færdselsloven, politivedtægten m.v. kan anses for overtrædelse af studie- og ordensreglerne, uanset om der er eller vil blive rejst tiltale mod den pågældende elev.

FG kan videregive oplysninger til andre myndigheder som led i kriminalitetsforebyggende samarbejde i det lokale SSP-samarbejde (samarbejde mellem skole, de sociale myndigheder og politiet). Gymnasiet har underretningspligt over for kommunen efter lov om social service (eksempelvis om unge under 18 år der formodes at have behov for støtte).

Ordensregler på gymnasiet

1. Alle skal medvirke til et godt fysisk arbejdsmiljø på gymnasiet.

Det er vigtigt at pleje det fysiske miljø omkring os og værne om det. Hærværk mod gymnasiets bygninger, inventar og undervisningsmidler er naturligvis ikke tilladt, eksempelvis graffiti, tegning og skrift på inventar på gymnasiet, samt overskrivninger og notater i de bøger, man låner af FG.

Anvisninger om parkering, adgangsveje mm. skal overholdes. Alle rydder op efter sig selv.
Hvis man ændrer på inventaropstillinger, sættes inventaret på plads igen efter endt brug.

2. IT og kommunikation udgør en del af gymnasiets daglige funktionsgrundlag.
Reglerne for brug af gymnasiets IT, computere mm. skal overholdes. Regler findes eksempelvis i elev-brugerkontrakter for IT. Datavejlederes, elevassistenters og kontorets anvisninger skal følges.
I tvivlsspørgsmål spørger man, før man handler.

3. Rygning og alkohol, m.m.
Rygning er ikke tilladt på hele Campusområdet. Hverken i dagligdagen eller ved fester. (Dette gælder også rygning med e-cigaretter). Indtagelse af alkohol er forbudt på FG’s område. Ledelsen kan dispensere herfra ved særlige lejligheder (fester, reception o.l.). Indtagelse af andre rusmidler eller dopingstoffer er forbudt på gymnasiets område. Det samme gælder besiddelse af rusmidler eller dopingstoffer. (Der henvises i øvrigt til gymnasiets rusmiddelpolitik, som er fælles for hele Campus Frederikssund). Elever, der møder påvirket til undervisning, sendes hjem.

En overtrædelse af disse påbud vil medføre sanktioner. Bliver du taget i at ryge på Campus før kl. 12, vil du blive hjemsendt resten af dagen. Bliver du taget i at ryge på Campus efter kl. 12, vil du blive sendt hjem og du skal heller ikke komme i skole i først kommende skoledag.

4. Gensidig respekt er vigtig.
Lærernes og det øvrige personales anvisninger og afgørelser skal respekteres og følges. Spil, opfordring til spil, eller tilbud om økonomiske aktiviteter, der indebærer en risiko for kammerater, er forbudt (f.eks. hasardspil og pyramidespil).

Diskriminerende adfærd er forbudt.

Gymnasiet skal være mobbefrit. Gensidig respekt, imødekommenhed og hensyn er en selvfølge.
Mobning af andre elever og/eller lærere er således forbudt, herunder ”indvielsesritualer”, der kan karakteriseres som mobning.

5. I øvrigt gælder:
Computere og mobiltelefoner er velkomne i timerne, men det er lærerne, der bestemmer, hvornår man bruger computeren. Mobiltelefoner må kun bruges i en faglig sammenhæng, og ellers skal de ligge slukkede i taskerne.

Lærerne giver fravær til elever, som ser på fagligt uvedkommende ting på computeren i undervisningstiden.

Hvis det er foreneligt med undervisningssituationen kan mad og drikke i moderat omfang medtages i timerne.

I festsalen må der hverken spises eller drikkes (undtagen ved skriftlige eksamener).

Elevernes meningstilkendegivelser og optræden på morgensamlinger, i forskellige sociale sammenhænge på skolen, i skoleblade, ”Blå Bog” og lignende skal være i et sprogbrug og med et billedsprog, der ikke vækker unødigt anstød.

Elevadfærd uden for gymnasiet
Eleverne skal følge gymnasiets studie- og ordensregler, når de opfattes som elever på gymnasiet eller uden for gymnasiet, eksempelvis på studieture og ved fester samt på vej til og fra gymnasiet. Det gælder ligeledes i elevernes fritid i sammenhænge, hvor de bliver identificeret med gymnasiet.

Ansvarspligt
FG’s elever har et selvstændigt ansvar for egne handlinger og er dermed omfattet af de almindelige erstatningsregler. Gymnasiet vil ikke kunne drages til almindeligt eller økonomisk ansvar for de handlinger, der begås af eleverne, med mindre skaden skyldes svigtende tilsyn eller manglende instruktion fra gymnasiets side.

Studieadfærdsregler
Eleverne har pligt til aktiv deltagelse i undervisningen ved rettidigt fremmøde til undervisningen, der kræver tilstedeværelse på gymnasiet, og som varetages af en tilstedeværende lærer. Ved rettidig aflevering af skriftlige opgaver, ved deltagelse i terminsprøver, årsprøver og andre interne prøver, ved deltagelse i ekskursioner m.v. med deltagerbetaling der højst udgør 50 kr. ( 1998-niveau) pr. døgn pr. deltager, samt ved deltagelse i ”anden forlagt undervisning”, eksempelvis fællestimer, selvstændigt arbejde og virtuel undervisning.

Registreringen af den enkelte elevs deltagelse i undervisningen og af elevens aflevering af skriftlige opgaver sker i Lectio, hvor hver enkelt elev kan følge med den pågældende registrering. Indsigelser mod den foretagne registrering skal i første omgang rettes til den involverede lærer. Kommer eleverne for sent til timerne, registreres dette med minimum 50 procents fravær.

Der findes ingen ret til fravær
Det pålægges eleverne at give gymnasiet besked om planlagt fravær og (efterfølgende) at give gymnasiet besked om fravær, der ikke var planlagt, herunder om årsagen hertil. Årsagen til fraværet er relevant, når gymnasiet skal udøve sit skøn over, hvorvidt der skal gribes ind og eventuelt iværksættes sanktioner på grund af fravær. Det skal understreges, at man ikke har ”ret” til fravær, og at alt fravær vil blive registreret.

Indgreb fra gymnasiets side i forbindelse med fravær
Der er ikke centralt fastsatte regler for, hvornår gymnasiet skal gribe ind over for den enkelte elevs forsømmelser. Indgreb vil ske ved større forsømmelser ved konkret vurdering i det enkelte tilfælde. I denne forbindelse indgår gymnasiets kendskab til den enkelte elev i øvrigt. Se afsnittet om sanktioner.

Hvis omfanget af forsømmelser, fysiske såvel som skriftlige, skønnes at skulle medføre iværksættelse af sanktioner, bliver forældrene tillige orienteret, hvis eleven er under 18 år. Forældre til unge over 18 år underrettes om sanktioner m.m., hvis eleven er indforstået med det.

Aktiv deltagelse
Eleverne har pligt til aktiv deltagelse i undervisningen. For handicappede elever o.l. kan kravet om aktiv deltagelse i eksempelvis idræt være svært at opfylde. FG kan fritage eleven for de dele af undervisningen, som eleven ikke kan deltage i. Ud fra en konkret vurdering foretaget af rektor, kan idræt erstattes af et andet C-fag. Konsekvenserne heraf orienteres eleven/forældrene om. For andre elever kan læreren midlertidigt fritage eleven fra aktiv deltagelse ud fra en konkret vurdering. Gymnasiet kan kræve lægeerklæring ved fritagelse fra aktiv deltagelse.

Skriftlige opgaver
Eleverne har pligt til rettidigt at aflevere skriftlige opgaver i det omfang, det er fastsat for fagene og undervisningen og med den kvalitet i besvarelsen, som forudsættes som minimum. En aflevering vil blive bedømt på sit kvalitative indhold. Sanktioner kommer på tale ved for sen eller manglende aflevering, således at en sådan opgave normalt ikke tæller som afleveret.

Konstateres afskrift og snyd ved skriftlige opgaver, vil eleverne modtage en skriftlig advarsel fra gymnasiet om, at gentagelsestilfælde kan medføre bortvisning fra gymnasiet i en periode, som registreres som fravær. Tredje gang en elev har snydt, kan sanktionen om udmelding af gymnasiet tages i brug. Opgaverne bedømmes i disse tilfælde normalt til -3.

Konstateres afskrift eller snyd ved en skriftlig eksamen (herunder eksamensprojekter i almen studieforberedelse og i studieretningsprojektet) vil eleven blive bortdømt fra den pågældende prøve, jf. eksamensbekendtgørelsens bestemmelser.

Deltagelse i interne prøver
Eleverne har pligt til at deltage i og aflevere de opgaver, der er forbundet med gymnasiets interne prøver. Gymnasiet afholder sygeprøver for de elever, der ved lægeerklæring kan dokumentere, at de var syge til den pågældende prøve. Udebliver eleven uden gyldig grund eller afleveres en opgave ikke, som er forudsætningen for den interne prøve, vil eleven herefter blive indstillet til at afslutte det pågældende skoleår på særlige vilkår (jvf. afsnittet om sanktioner). Hvis eleven af andre årsager i forvejen er indstillet til at afslutte året på særlige vilkår, afholdes der en supplerende årsprøve inden for det interne prøveområde, som ikke er afviklet.

Oprykning
I nogle fag vil der være opgaver/projekter som forudsættes afleveret som en forudsætning for, at man kan indstilles til eksamen eller oprykkes til næste trin. Fremmøde og deltagelse i alle interne prøver er ligeledes en forudsætning for oprykning. Hvis elevens vægtede karaktergennemsnit ved skoleårets udgang er under 2,0, indgår en vurdering af elevens udbytte af undervisningen, deltagelse i årsprøver, samt elevens fremmøde og skriftlige afleveringer i vurderingen af, om eleven nægtes oprykning til næste klassetrin. Hvis afgørelsen om nægtet oprykning er truffet, ledsages afgørelsen af en klagevejledning. Rektors afgørelse kan indbringes for undervisningsministeriet inden for to uger. Klagen skal være skriftlig og indgives til rektor, der videresender den sammen med sin egen udtalelse i sagen. Rektors udtalelse kan kommenteres af elev/forældre inden for en uge og skal medsendes til ministeriet. Klager over sanktioner har normalt ikke opsættende virkning. Hvis en elev nægtes oprykning, tilbydes eleven almindelig vejledning om gennemførelse af uddannelsen.

Sanktioner
Sanktioner vil normalt først iværksættes efter forudgående skriftlig advarsel og udtalelse fra elev/forældre. Gymnasiet kan iværksætte forskellige sanktioner:

  • indgåelse af kontrakt med elever som forpligter til rettidige afleveringer og fremmøde til timerne,
  • udelukkelse fra konkrete arrangementer/aktiviteter,
  • midlertidig udelukkelse fra undervisningen i op til 10 skoledage på et skoleår (registreres som fravær),
  • henvisning til at aflægge prøve i ét, flere eller alle fag på det pågældende klassetrin (særlige vilkår – ingen årskarakterer i ét, flere eller alle fag),
  • udmeldelse, f.eks. efter advarsler om manglende skriftlige afleveringer eller for højt fysisk fravær,

Den konkrete sanktion skal stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen af studie- og ordensreglerne. Sanktionerne kan iværksættes uden forudgående advarsel, men sanktionerne vil normalt først kunne iværksættes efter en forudgående skriftlig advarsel.

Procedure ved sanktioner
Der er følgende normale procedure i forbindelse med sanktioner:

  • Eleven (evt. forældrene) orienteres om at en skriftlig advarsel vil blive givet med mindre eleven ændrer adfærd.
  • Eleven (evt. forældrene) har en samtale med rektor i forbindelse med den skriftlige advarsel om sanktion.
  • Afgørelsen om sanktion vil normalt først blive iværksat efter at eleven/forældrene har haft lejlighed til at udtale sig.
  • Afgørelsen ledsages af en klagevejledning. Afgørelsen kan påklages til undervisningsministeriet.
  • Klage til rektor eller undervisningsministeriet vedrørende sanktioner har normalt ikke opsættende virkning.


Hørt i elevrådet og MIO i november 2014. Besluttet i skolens bestyrelse d.4.12.2014.