Handleplan

Handleplan skoleåret 2019-20

Ledelsen er ansvarlig for alle områder i samarbejde med de nævnte primære aktører.

Faglighed

Faglig bredde og faglig dybde:

Mål: FG’s uddannelsestilbud er relevant for så mange lokale gymnasieelever som muligt

Indsats:

 • Studieretninger og fagpakker oprettes med blik for faglig bredde
 • Der udvikles en plan for en indsats målrettet elevudbyttet af matematikundervisningen
 • Faglige aktiviteter med fordybelsesperspektiv prioriteres herunder ekskursioner
 • FG’s elever tilbydes adgang til talentprogrammer og faglige konkurrencer

Primæraktører: Lærere, Pædagogisk Faglige Koordinatorer, Matematikvejleder   

Studieforberedelse:

Mål: FG’s elever opnår gennem undervisningen og skolens øvrige aktiviteter så stor en studieparathed som muligt.

Indsats:

 • Engagement og ansvarlighed
 • deltagelse og forpligtelser
 • Progression i elevernes erfaring med og håndtering af undervisningens arbejdsformer

Vejledningsindsatsen og skolens øvrige støtteforanstaltninger fokuserer på at understøtte elevernes studieparathed:

 • Engagement og ansvarlighed – deltagelse og forpligtelser
 • Karrierelæring i samarbejde med Studievalg
 • Progression i elevernes erfaring med og håndtering af undervisningens arbejdsformer

Primæraktører: Team, lærere, studievejledere, mentor, læsevejleder, matematikvejleder, PFK’ere

Brobygning

Mål: FG bygger bro mellem grundskoler og videregående uddannelser

Indsats:

 • Der gennemføres informationsaktiviteter på grundskoler og på FG:
  • CamBussen (fælles roadshow ude på grundskoler med alle Campus-uddannelserne)
  • UU-aftener og lørdag for efterskoleelever
  • Campus XXL
  • Informationsmøde på FG
 • Brobygningskonceptet for 8.-klasses elever videreudvikles og rummer alle tre uddannelser
 • Bilaterale brobygningsaftaler med lokale folkeskoler videreudvikles
 • Elever tilbydes studiepraktikforløb
 • Elever tilbydes brobygningsforløb på en bred vifte af videregående uddannelser

Primær aktører: Brobygningsgruppen, studievejledere, udvalgte lærere, administrationen

Bæredygtighed FNs verdensmål for bæredygtig udvikling

Mål: Alle fag inddrager et fagligt perspektiv på FN’s verdensmål i undervisningen

Indsats:

 • Det markeres i de enkelte studieplaner hvilke forløb der relaterer sig til FN’s verdensmål for bæredygtighed
 • Der afholdes mindst en fællesaktivitet med relevans for området
 • FG skal fortsat gøre sig fortjent til Grønt Flag – Grøn Skole

Primæraktører: Lærere, Miljørådet, Elevrådet

Faglig kvalitet i undervisningen

Mål: Eleverne på FG møder og oplever undervisning af højeste faglige kvalitet

Indsats:

 • Undervisningsevalueringer skal løbende afdække elevernes oplevelse af fagligt udbytte
 • MUS fokuserer på elevens udbytte af undervisningen
 • Skolen udvikler en fælles forståelse af kvalitetsbegrebet for kerneydelsen
 • Sparring om faglighed i undervisning udvikles interkollegialt og ledere / lærere imellem
  • Supervision
  • Sparring i faggrupper
  • Efteruddannelsesplaner

 Primæraktører: Lærere.

Dannelse

Globalisering, Innovation, Karrierelæring, Digital dannelse:

Mål: FG sikrer alle elever adgang alle fire dannelseselementer

Indsats:

 • Skolen prioriterer en bred pallet af udlandsrejseaktiviteter
 • Skolens elever oparbejder innovative kompetencer i projekter og flerfaglige forløb
 • Praktik- og projektforløbet på HF videreudvikles
 • Der arbejdes målrettet og systematisk ud fra progressionsplanen for karrierelæring
 • Skolens strategi for digital dannelse opdateres
 • Undervisningen i alle fag indarbejder de fire elementer i studieplanerne

Primæraktører: Lærere, Lærere i 2. fremmedsprog, International koordinator, Pædagogisk Faglige Koordinatorer

Frivillighed

Mål: FG skaber en ramme for elevernes arbejde med frivillige aktiviteter i skoletiden

Indsats:

 • Der udvikles et nyt koncept for et aktivitetsmodul, som skal understøtte elevernes arbejde med frivillighed
 • Skolen opretter frivillige undervisningstilbud som en del af det ugentlige aktivitetsmodul
 • Elevrådet inviteres til udviklingsarbejde om frivillighed
 • Aktivitetsmodulerne understøtter også de kreative fag og idræts bidrag til skolekulturen

Primæraktører: Lærere, Elevrådet

Demokrati medborgerskab – civilsamfund

Mål: FG sikrer alle elever viden om og adgang til demokratisk indflydelse, pligter og rettigheder

Indsats:

 • Elevrådets positive udvikling støttes
 • Elevrådet inviteres til at deltage i relevante arbejdsgrupper med personalet
 • FG’s samfundsfaglige studieretningshold tager alle på faglige ekskursioner i løbet af skoleåret. Her besøges bl.a. Folketinget og forskellige andre institutioner, såsom Nationalbanken, interesseorganisationer, domstole, m.v.
 • Demokratiske begivenheder som valg og lignende markeres med skoleaktiviteter
 • Eleverne opfordres til at skabe et elevstyret undervisningstilbud, som en del af aktivitetsmodulet
 • Der afholdes mindst en fællestime med relevans for området

Primæraktører: Elevrådet, Lærere, Samfundsfags-gruppen

Bæredygtighed FNs verdensmål for bæredygtig udvikling

Mål: FN’s bæredygtighedsmål er et integreret element i elevernes dannelsesproces

Indsats:

 • Alle fag inddrager et dannelsesperspektiv på FN’s verdensmål i undervisningen
 • Skolens byggeri og vedligehold forholder sig til bæredygtige løsninger
 • Skolens miljøråds positive udvikling støttes
 • Der startes et projekt om biodiversitet på Campus Frederikssund
 • FG har skal fortsat gøre sig fortjent til Grønt Flag – Grøn Skole

Primæraktører: Lærere, Elevråd, Miljøråd, Pedeller

Nærvær

Relationer:

Mål: På FG er der stærke lærer- elev-relationer og høj elevtrivsel

Indsats:

 • Frederikssundmodellens familiestruktur i grundforløbet videreudvikles for eleverne på STX og HTX
 • FG benytter konceptet Netwerk for at modarbejde ensomhed og for at styrke trivslen hos eleverne
 • Der udvikles en velkomstuge der favner alle tre uddannelser
 • Arbejdet med udviklingen af aktivitetsmodulet skal arbejde med at styrke elevrelationer på tværs af klasser
 • Alle klasseteam arbejder med relationsarbejde i forhold til at imødegå en uhensigtsmæssig præstationskultur.
 • Alle ansatte arbejder med at sikre en skolekultur, som bygger på nærvær og stærke relationer.
 • FG deltager i den fælles vejledergruppe på Campus og anvender den fælles trivselspolitik

Primæraktører: Lærere, Studievejledere, Klasseteam, Pædagogisk Faglige Koordinatorer, Pedeller, Administrationen

Lokal forankring

Mål: FG har stærk lokal forankring og synlighed

Indsats:

 • FG´s samarbejde med lokale virksomheder, Frederikssund Kommune og Frederikssund Erhverv videreudvikles
 • FG tager initiativ til et skolenetværk med lokale udskolingsskoler
 • FG vil sammen med de øvrige aktører på Campus, sikre en fortsat udvikling af uddannelserne på Campus.
 • FG arbejder på at oprette et Makerspace på Campus, i samarbejde med skolerne på Campus, Frederikssund Erhverv, grundskolerne, Frederikssund Kommune og lokale virksomheder
 • Alle ansatte forpligter sig på at synliggøre interessante aktiviteter i lokal presse og på sociale medier

Primæraktører: Lærere, Pædagogisk Faglige Koordinatorer, Administrationen, Pedeller

Fagligt nærvær

Mål: Fagene på FG opleves som vedkommende og relevante for eleverne

Indsats:

 • Lærerne tilrettelægger undervisningen, så fagligheden opleves som relevant for den enkelte elev
 • Alle fag indtænker anvendelsesorienterede perspektiver på fagligheden, hvor det er relevant.
 • Undervisningsevalueringer skal undersøge elevernes oplevelse af faglig relevans

Primæraktører: Lærerne, Team, Pædagogisk Faglige Koordinatorer, Administrationen

Pædagogisk didaktisk udvikling

Mål: Undervisningen på FG bygger på opdateret viden om pædagogisk og didaktisk praksis

Indsats:

 • Der afholdes 2 pædagogiske dage med relevans for skolens strategi
 • Alle læreres efteruddannelse rettes mod FG’s strategiske mål for eleverne
 • Faggruppernes systematiske arbejde med didaktisk udvikling kvalificeres

Primæraktører: Faggrupper, Lærere, Pædagogisk Faglige Koordinatorer, Teams